Emneside for NAV3302 Navigasjonssystemer 2

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov for systemforståelse i enkeltsystemer som benyttes og er viktige innen Sjømilitær Navigasjon, hvordan disse integreres til ett helhetlig navigasjonssystem. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på operativt og ledelses nivå (F1)

Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.

Emnet legger vesentlig vekt på de systemer som benyttes i Sjøforsvaret samtidig som den går i dybden på de systemer som er kritiske for Sjømilitær Navigasjon.

Faglig innhold:

 • Undervannsakustikk

 • Hydroakustikk

 • Ekkolodd/Sonar

 • Fartslogger

 • Optiske kompasser og treghetsnavigasjon

 • Automatisk styresystem

 • Magnetisme/Degaussing

 • Integrerte systemer og krav til elektroniske navigasjonssystemer

 • Dynamisk posisjoneringssystem

 • Satellittbaserte navigasjonssystemer, Navigasjonskrigføring (NAVWAR) og Cyber security

 • Autonomi

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger og muligheter innenfor navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr
  • kunnskap om fartslogger, optiske kompasser og treghetsnavigasjon
  • kunnskap om automatiske styresystemer samt autonomi.
  • kunnskap om militær bruk av satellittbasert navigasjon, sårbarhet ifm bruk av satellittbaserte systemer og navigasjonskrigføring (NAVWAR)
  • kunnskap om magnetisme og degaussing, samt degaussingsanlegg på militære fartøy.

   

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap innen navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer relatert til praktiske bruk og teoretiske problemstillinger
  • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer
  • finne, vurdere og henvise til informasjon, dokumentasjon og fagstoff
  • selvstendig oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer

   

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan/har kadetten:

  • bred teoretisk kompetanse innenfor navigasjonssystemer og sensorer i tråd med Sjøforsvarets behov og STCW 1978 med tillegg
  • forståelse for navigasjonssystem og -sensorers viktighet relatert til understøttelse av sikker navigasjon
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 2. Organisering

  Deler av undervisningen innen automatiske styresystemer samt NAVWAR tas ifm. aktuelle seilaser i MPN faget.

  Arbeidsmåter

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Ved behov og der det er hensiktsmessig kan undervisning bli gjennomført som fjernundervisning (Eks: Teams)
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
  • Undervisning ombord på skolefartøyene og lab.oppgaver relatert til systemer på skolefartøyene
  • Itslearning brukes for å administrere faget og formidle pensum som ikke er en del av faglitteraturen
  • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
  • Sjøforsvaret. Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret
  • Sjøforsvaret. Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Sulen (2018). Necesse. How does the civil maritime stand-alone GPS user receiver compute its position? SKSK
  • Sulen (2016). Necesse. Flerkonstellasjons GNSS-utstyr er bedre enn GPS! SKSK
  • Sulen (2015). Civil Maritime GNSS Combinations In Arctic Areas. The University of Nottingham. UK
  • Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 6. utgave, Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-2552-1
  • Faglærere vil kunne benytte egne kompendium/faglitteratur der hvor dette er nødvendig for å dekke Sjøforsvarets behov for dybde og vinkling innen de forskjellige delemnene
 3. Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell. Teller 100% av karakteren.

  Varighet: ca 20 minutter

  Karakterskala: A-F

 4. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet bygger på Navigasjonssystemer 1. Emnet er videre et teoretisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.