Emneside for OPG3101 Bacheloroppgave militær logistikk

Hva lærer du

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig fordypende arbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra Forsvaret og innen teoriområde(r) fra bransjeutdanningen.

Kadettene skal utvikle evnen til kritisk tenkning ved måten egen organisasjon løser oppdraget i et kost/nytte perspektiv, det vil si om Forsvaret kan oppnå samme resultat med mindre ressursbruk, eventuelt få en bedre måloppnåelse med de samme ressursene.

Videre skal kadettene utvikle evnen til kritisk tenkning ved måten egen organisasjon løser oppdraget på innrettet mot aspekter knyttet til planlegging, ledelse, gjennomføring eller understøttelse av militære operasjoner.

Arbeidet skal presenteres skriftlig i form av en oppgave som karakterfastsettes.

Oppgaven skal også presenteres muntlig i tillegg til at det skal utarbeides en poster av oppgaven samt et 3-5 siders sakssammendrag som skal kunne publiseres som en del av Sjøkrigsskolens FoU arbeide i tråd med FHS FoU-strategi. Muntlig fremlegg, poster og sakssammendrag får ikke innvirkning på karakteren.

 1. Kunnskaper

  Kadetten (etter fullført emne):

  • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
  • Kjenner til rutinene for oppstart og gjennomføring av et faglig utrednings- og analysearbeid, individuelt eller i samarbeid med andre.
  • Har bred kunnskap om innhenting av relevant informasjon fra forskjellige datakilder, og sammenstille og analysere data etter en vitenskapelig metode; herunder korrekt metode for kildebruk.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

  • Anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse en oppgave på en systematisk måte, med problemstilling innrettet mot aspekter knyttet til planlegging, ledelse, gjennomføring og/ eller understøttelse av militære operasjoner.
  • Analysere og kritisk reflektere over funn i arbeidet.
  • Dokumentere og rapportere arbeidet iht SKSK retningslinjer for bacheloroppgave.
  • Kommunisere og presentere et faglig arbeid til andre.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne/ bacheloroppgave kan kadetten:

  • Planlegge og gjennomføre et større utredningsarbeid som strekker seg over tid, individuelt eller som deltager i en gruppe.
  • Arbeide med prosjekt som arbeidsform.
  • Formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig.
  • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.
  • Operasjonalisere teoretisk kunnskap til nytte for den militære kontekst og Forsvaret.
 2. Kadettene gjennomfører emnet individuelt eller i gruppe på maks to personer. Veiledning vil primært bli gitt fra stab, sekundært fra eksterne aktører tilkoblet aktuelt fagmiljø. Prosessen med bacheloroppgaveskriving vil begynne i semester 5, med valg av problemområde, og nedbrytning til problemstilling og forskningsdesign/ metodevalg. Skriftlig oppgave leveres i semester 6 innen frist satt av emneansvarlig. Oppgavens omfang er inntil 10.000 ord for en individuell oppgave og inntil 15.000 ord for en gruppeoppgave (parvis).

  Oppgaven skal også presenteres muntlig for et større publikum (normalt på bachelordag), i tillegg til at det skal utarbeides en poster av oppgaven til bruk på bachelordag. Muntlig fremlegg og poster får ikke innvirkning på karakteren.

  Sakssammendrag på 3-5 sider (individuelt/gruppe) skal utarbeides senest 2 uker etter innlevering av oppgave. Dette skal godkjennes av emneansvarlig/veileder og kunne publiseres som en del av Sjøkrigsskolens FoU arbeide i tråd med FHS FoU-strategi. Disse utgis i temahefte samlet av Emneansvarlig/fagmiljø/seksjonssjef. Sakssammendrag får ikke innvirkning på oppgavens karakter.

 3. Vurderingsform: Bacheloroppgave. 

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.