Emneside for OPG3501 Bacheloroppgave

Studiepoeng
20
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Bachelor's Thesis

Hva lærer du

Studenten skal utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig art, men med hovedvekt på egen fagretning. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet blir benyttet. Prosjektet gjennomføres fortrinnsvis som gruppearbeid, men med mulighet for individuelle oppgaver der dette er mest hensiktsmessig. Det lages et forprosjekt med en tilhørende fremdriftsplan som skal godkjennes. Det utarbeides til slutt en skriftlig rapport etter fastsatte retningslinjer. Til hvert prosjekt er det en faglærer og en faglig veileder som følger opp prosjektet, og gir studentene støtte ved behov. Den samlede veiledningen vil i omfang være minimum 10 timer per gruppe. I emnet inngår også en innføring i vitenskapsteori og bruk av vitenskapelig metode.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • beskrive grunnprinsippene innen vitenskapsteori
  • forklare relevante arbeidsmåter innen forsknings- og utviklingsarbeid
  • finne frem relevant litteratur som er sentral for oppgavens tema
  • vise faglig innsikt og forståelse som er grunnlag for fremtidige arbeidsoppgaver i Forsvaret innenfor fagfeltet

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • anvende relevant litteratur på en hensiktsmessig måte
  • integrere tidligere ervervet kunnskap og tilegne seg ny kunnskap for å løse nye problemstillinger
  • anvende relevant metodeverktøy og planlegge, finne løsninger og dokumentere de på en klar og ryddig måte

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • vise en positiv holdning til metode- og problemorientert arbeidsform og evne til å vurdere alternativer
  • vise forståelse for viktigheten av god planlegging og oppfølging
  • jobbe selvstendig med en oppgave over en lengre periode
 2. Forelesninger, prosjekt, rapportskriving og øvrig dokumentasjonsarbeid og muntlig fremføring

  Avsatt tid til emnet er ca 400 timer eller 40 dager. Innenfor denne tiden avsettes det 2 X 2 uker der kadettene kan besøke oppdragsgiver for å jobbe med oppgaven. Disse periodene er i februar-mars og i slutten av april.

  Formkrav er beskrevet i dokumentet "Retningslinjer for skriving av bacheloroppgave", som er å finne på fagets side på It's Learning.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Bacheloroppgave

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Prosjektet evalueres på grunnlag av skriftlig prosjektrapport og muntlig fremføring. Oppgaven vurderes av en intern og ekstern sensor. Endelig karakter settes i et nivelleringsmøte, der eksterne og interne sensorer for alle oppgavene er representert.

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Prosjektet skal dokumenteres. Ved fristens utløp skal det foreligge en skriftlig rapport, samt at resultatet skal presenteres muntlig. En individuell vurdering vil bli foretatt på dette punktet, selv om man jobber i gruppe.

 5. Emnets temaer

  • Innføring i vitenskapsteori
  • Forprosjekt
  • Hovedprosjekt
  • Rapportskriving
  • Muntlig fremføring