Emneside for OPS4201 Landoperativ fordypning

Studiepoeng
7.5
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Land Operations

Hva lærer du

Emnet tar sikte på å gi studentene innsikt og fordypning i de mest sentrale militære teoriene og doktrinene som har styrt utviklingen av landmilitære operasjoner siden 1970. Emnet vil bygge på undervisningen i det foregående emnet MILM4101 Politikk, strategi og militærmakt. Hensikten er videre at emnet skal hjelpe studentene med å problematisere og forstå mulighetene og begrensningene for landkomponentens bidrag inn i det etterfølgende emnet OPS4103 Militærstrategi og fellesoperasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan studenten:

  • drøfte de sentrale militærteoretiske retningene som har vært lagt til grunn for høy- og lavintensive landoperasjoner etter 1970.
  • drøfte de viktigste utviklingstrekk innenfor høy- og lavintensive landmilitære doktriner etter 1970.
  • redegjøre for sentrale faktorer som påvirker landmilitær teori, landdoktriner og landmilitære operasjoner i dag.

  FerdigheterEtter fullført emne kan studenten:

  • kritisk analysere forskjeller og likheter mellom begrepene høy- og lavintensitetsoperasjoner, og vurdere anvendeligheten av disse begrepene for dagens operasjoner.
  • kritisk analysere og anvende sentrale vestlige militærteoretiske retninger etter 1970 innen både høy- og lavintensitetsspekteret.
  • kritisk analysere utviklingen av og innholdet i de sentrale doktrinene for høy- og lavintensitetsoperasjoner etter 1970, samt vurdere anvendeligheten av disse doktrinene for norske landstyrker i dag.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere over landmilitær teori og doktriners rolle i utformingen av landoperasjoner.
  • reflektere selvstendig, kritisk og konstruktivt rundt teori, doktrine og operasjoner.
 2. Dette emnet nytter i hovedsak seminarundervisning som pedagogisk innretning. I tillegg kommer egenstudier, kollokviegrupper og forelesninger. Hovedprinsippet emnet følger er å gi studentene best mulig tid til å lese, analysere og forstå pensum. Seminarundervisningen og kollokviegruppene er ment som en arena hvor studentene kan diskutere problemstillingene som pensum reiser, eller gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. I seminarene har studentene anledning til å teste og utveksle kunnskap med sine medstudenter og dermed utvide sin egen og andres kunnskap. Seminarene er studentdrevet, men vil bli støttet av instruktører.

 3. Pensumliste OPS 4201 (Landoperativ fordyping) 2021

  Boston, Scott and Massicot, Dana. (2017) "The Russian Way of Warfare" RAND Corporation - Perspective series.https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE231.html

  Clausewitz, C. V. (1976). On War, red. og oversatt av Michael Howard and Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton University Press, Bok I, kapittel 1, s. 83-101 og Bok II, kapittel 1 og 2, s. 127-148                     

  Dalsjø, Robert et al (2019) "Bursting the Bubble - Russian A2/AD in the Baltic Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications. FOI. Report 4651. Stockholm. pp 9-20 and 72-79). https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4651--SE

  Det kongelige Forsvarsdepartement. (2017) Prop. 2S - Viderutvikling av Hæren og Heimevernet - Landmaktsproposisjon, Oslo.                                                                                          

  Det kongelige Forsvarsdepartement. (2016) Mandat for å utrede den videre utviklingen av landmakten, Oslo.

  Diesen, Sverre. (2018) «Forstår vi dagens norske forsvarsproblem», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 1, årgang 188, s. 5-16                                                                                     

  Diesen, Sverre. (2018) «Forstår vi dagens norske forsvarsproblem», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 188, s. 33-44

  Forsvarstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo: FSJ 2019), Forord og kapittel 1, Innledning                                                                                                                            

  Fuller, John F.C. (1926). The Foundations of the Science of War. London: Hutchinson and CO, kapittel VIII (utdrag), s. 144-158.                               

  Geiner, Jan Fredrik. (2013) «Er fortsatt mekanisering riktig vei å gå for Hærens brigade?», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 183, s. 14-22.

  Government of the Netherlands (2011). «Final evaluation - Netherlands contribution to ISAF, 2006-2010. Haag, s. 19-29 og 31-43                       

  Hazelton, Jacqueline (2017). "The "Hearts and Minds" Fallacy - Violence, Coercion, and Success in Counterinsurgency warfare", International Security 42, no. 1

  Henriksen, Kjetil og Sæveraas, Torgeir E., "Et militært universalmiddel? Amerikansk «Maneuver Warfare» og norsk doktrineutvikling", i IFS Oslo Files, 01/2007, s. 13-58 og 108-163.   

  Howard, Michael, "Men Against Fire- The Doctrine of the Offensive in 1914" i Paret, Peter (red) Makers of Modern Strategy - from Machiavelli to the Nuclear age, (Princeton: Princeton University Press, 1986), s. 510-527.                                                                                            

  Hæren (2005), Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Oslo: FST, kapittel 2, s. 18-34.     

  Hæren (2021), Konsept for utvikling av Hæren - Utkast. Elverum: Hærens Våpenskole  

  Kier, E. (1997). Imagining war: French and British military doctrine between the wars. Princeton, NJ: Princeton University Press, innledning, kapittel 1 og 2, s. 3-32.

  Kilcullen, David. (2010). Counterinsurgency, Oxford: Oxford University Press, s. 1-13 og 147-161.                                                                                                                                   

  Kitson Frank, (1971). Low-intensity operations, London: Faber & Faber Limited, s. 1-9.           

  Kjeksrud, Stian, Beadle, Alexander og Lindquist, Petter (2016). Protecting Civilians from violence, Oslo: FFI/ NODEFIC, s. 1-26                                                                              

  Kofman, Michael (2019) «It is time to talk about A2/AD: Rethinking the Russian Military Challenge". War on the Rocks.

  Kofman, Michael (2020) "Russian A2/AD: It is not overrated, just poorly understood" Russian Military Analysis Blog.

  Langvad, Sebastian. (2013) «Norsk sverm - en doktrine tilpasset den norske situasjonen», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 183, s. 4-11.

  Langvad, Sebastian. (2013) «Sverm i allianse», i Norsk Militært Tidsskrift, Vol 2, årgang 184, s. 26-34.

  Leonhard, Robert R. (1994). Fighting by Minutes: Time and the Art of War. Westport: Praeger, kapittel 1 og 2, s. 1-31.       

  Leonhard, Robert. (1991). The Art of Maneuver, Novato, CA: Presidio, kapittel 1 (utdrag) og kapittel 3, s. 13- 26 og s. 61-77                                              

  Lind, William S. (1985), Maneuver Warfare Handbook. Boulder: Westview Press. s, 1-36         

  Lind, William S., "Some Doctrinal Questions for the US Army", i Military Review, 1997, årgang 77, nr 1, s. 77.                                                                                                           

  McMaster, HR. (2015) «Continuity and Change: The Army Operating Concept and Clear Thinking About Future War», i Military Review, Mars-April 2015, s. 6-20                    

  Mearsheimer, John, "Maneuver Mobile Defense and the NATO central front", i International Security, årgang 6, nr 3, 1981-82, s. 104-122.                                                                           

  NATO, AJP-01 D, Joint Operations, (SHAPE, 2010), kapittel 1, section 1                          

  Naveh, Shimon. (1997). In Pursuit of Military Excellence: The evolution of operational theory. London/ New York: Frank Cass, kapittel 7 og 8, s. 250-322.           (Egen bok)     Ministry of Defence, ADP Operations, (Swindon, UK: DCDC 2010), kapittel 1 og kapittel 2, s. 2-1 til 2-10,            

  Norges offentlige utredninger (2016) En god alliert - Norge i Afghanistan 2001-2014 (Oslo),kapittel 8, s. 109-136              

  Palazzo, Albert (2017). "Multi-Domain Battle: The Echo of the Past" in The Strategy Bridge. https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/10/11/multi-domain-battle-the-echo-of-the-past?rq=multi%20domain%20battle

  Porch, Douglas. "Military "Culture" and the Fall of France in 1940." in International Security, 24, nr. 4 (2000): 157-180.                                                                                                         

  Porch, Douglas, (2011) "The dangerous myths and dubious promise of COIN", i Small Wars and Insurgencies (22:2), s. 239-257.              

  Posen, B. (1986). The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars. Cornell University Press, kapittel 1, s. 13-33.

  Snyder, Jack, the Ideology of the Offensive, (London: Cornell, 1984), kapittel 1, s. 15-34      

  TRADOC (2018) "The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028". pp. 1-46 https://www.tradoc.army.mil/Portals/14/Documents/MDO/TP525-3-1_30Nov2018.pdf

  Taylor, Kurt and Kay, Larry (2019). "Putting the enemy between a Rock and a Hard Place: Multi-Domain Operations in Practice". Modern War Institute. West Point.https://mwi.usma.edu/putting-enemy-rock-hard-place-multi-domain-operations-practice/

  USMC (1940). Small Wars, Washington: United States government printing officer, s. 1 og 11-16.                                     

  Watling, Jack. (2020) "The Key to Armenia’s Tank Losses: The Sensors, Not the Shooters" at: https://rusi.org/publication/rusi-defence-systems/key-armenia-tank-losses-sensors-not-shooters

 4. Vurderingsform: Ppaperinnlevering

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Studentene skriver en oppgave på inntil 3500 ord i løpet av emnet.