Emneside for SPR1720 Grunnemne – Russisk skriftlig

Studiepoeng
20
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Basic Course in Written Russian

Hva lærer du

Innledning 

Emnet ses i sammenheng med SPR1621. Gjennom grunnemnene skal studenten tilegne seg en god grunnleggende praktisk beherskelse av russisk skriftlig og muntlig, og kjennskap til hele det grammatikalske apparatet i det russiske språket. Emnet SPR1620 fokuserer på innlæring av et sentralt ordforråd, innføring i idiomatikk og regler for orddanning, morfologi, syntaks og ortografi, både med utgangspunkt i arbeid med tekst, og gjennom øvelser og praktisk trening i morfologi og syntaks. 

Selv om læringsutbyttet i emnet er definert som praktiske språkferdigheter, er læremateriellet med hensyn til innhold og tematikk valgt med tanke på å gi en første opplevelse av - og et første innblikk i russisk tenkemåte, levevis og realia. Emnet skal bidra til å danne et godt fundament for kultur- og områdekunnskaper som videreutvikles gjennom påbygnings- og kultur/områdeemnene.    

 1. Fram til midtveiseksamen 

  Kunnskap 

  Studenten… 

  • har et ordforråd og en grammatikalsk beherskelse som gjør henne i stand til å oversette enklere tekster med kjente temaer til russisk uten bruk av hjelpemidler 
  • forstår og behersker grammatiske kategorier som transitivitet og kongruens
  • har kunnskap om grunnleggende russisk grammatikk og syntaks, herunder  
   • Nomen: substantivenes deklinasjoner, adjektivenes ulike former og syntaktiske funksjoner, pronomen   
   • Grunnleggende kasuslære 
   • Verb: tider, imperativ, grunnleggende aspektregler  

  Ferdigheter 

  Studenten… 

  • kan oversette og produsere enklere tekster om kjente temaer  
  • kan anvende grunnleggende russisk grammatikk i tekstarbeid og oversettelse av enklere tekster mellom norsk og russisk  

   

  Fram til avsluttende eksamen

  Kunnskap 

  Studenten… 

  • har et ordforråd og en grammatikalsk beherskelse som gjør henne i stand til selv å produsere enklere saksorientert tekst på russisk, og oversette tekster fra kjente temaområder til russisk uten bruk av hjelpemidler 

  • har bred kunnskap om grunnleggende russisk grammatikk og syntaks, herunder  

   • Nomen: substantivenes deklinasjoner, adjektivenes ulike former og syntaktiske funksjoner, pronomen   

   • Kasuslære 

   • Verb: tider, modi, aspekt  

   • Tallord: bruk og bøyningsformer av grunntall og ordenstall 

   • Predikative ord 

   • Adverb  

  Ferdigheter 

  Studenten… 

  • kan produsere enklere saksorientert tekst på russisk, og oversette tekster fra kjente temaområder til russisk uten bruk av hjelpemidler 

  • kan anvende all grunnleggende russisk grammatikk i tekstarbeid og oversettelse av tekster mellom norsk og russisk  

  • kan gjenkjenne og gjengi på norsk syntaktisk krevende konstruksjoner, herunder 

  • aktive og passive partisipper 

  • gerundier 

  • passiv og konjunktiv  

  • skal med tilgang til ordbøker og oppslagsverk kunne lese og forstå enklere prosatekst på moderne russisk 

 2. Undervisningen består av seminar, der det gjennom en praktisk tilnærming til ulike typer tilrettelagt læremateriell og autentisk tekst arbeides med innlæring av russisk grammatikk, språklige konvensjoner, gloser og terminologi. I aktivitetene inngår lesing og innholdsgjengivelse av russisk tekstmateriale til norsk, ulike former for oppgaveløsning, meningsoverføring og oversettelse. Problemstillinger knyttet til forholdet mellom norsk og russisk grammatikk, språkkonvensjoner og idiomatikk belyses.  

 3. Anikina, Marina N. (2018): Lestnitsa. Utsjebnik po russkomu jazyku dlja natsjinajusjtsjikh. Moskva: Izdatel’stvo «Russkij jazyk». (464 sider) 

  Wikland, Lennart (1980): Modern rysk grammatik. Nacka: Esselte Herzogs (298 sider) 

  Nesset, Tore (2014): Russiskstudentens beste venn. Elementær innføring i kasuslære. Oslo: Novus forlag (145 sider) 

  Svennevig, Jan (2009). Språklig samhandling. Innføring i Kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (ss. 13-78) 

   

  Gloseliste- og oppgavekompendium til Lestnitsa: ca. 300 sider egenprodusert materiale 

  Grammatikkompendium til Lestnitsa: ca. 135 sider egenprodusert materiale 

  Lesetekster og andre oppgaver: ca. 100 sider 

   

  Pensum totalt: ca. 1500 sider 

 4. Arbeidskrav 

  Undervisningen strekker seg over første og andre semester, med til sammen om lag 375 timer styrt aktivitet.  

  Det kreves høy grad av egenstudium, og det forutsettes at studenten deltar aktivt i undervisningen. Det gis daglige hjemmearbeidsoppgaver, som gis regelmessige tilbakemeldinger. Hjemme- og innleveringsoppgaver løses alene og/eller i samarbeid med andre studenter, og skal gi den nødvendige kvalitative og kvantitative trening til at studentene når de går opp til eksamen har nådd emnets ferdighetsmål.  

  Progresjonsprøver: Det avholdes ca. 15 prøver av 1-2 timers varighet i løpet av undervisningsperioden. Prøvene inngår i et program av ukentlige progresjonsprøver i emnegruppen russisk grunnkurs. Prøvene er individuelle og normalt uten bruk av hjelpemidler, og vurderes med karakterene godkjent/ikke godkjent. Disse karakterene trekkes ikke inn i sluttvurderingen av studentens måloppnåelse, men inngår i en kontinuerlig underveisevaluering av studenten.

  Vurdering

  Dette emnet har to eksamener - en midtveis i emnet, og en avsluttende eksamen.

  Etter ca. 14 ukers undervisning avholdes en 3-timers eksamen, som vurderes med karakter bestått/ikke bestått. Etter ca. 14 ukers undervisning avholdes en 3-timers eksamen, som vurderes med karakter bestått/ikke bestått. Dersom kandidaten får ikke-bestått på eksamenen, vil kontinuasjonseksamen arrangeres kort tid etter. Ved ikke-bestått eksamen to ganger, vil kandidaten miste studieretten, jf. §9-9 i Forskrift om opptak, studier og vurdering ved Forsvarets høgskole

  Det avholdes en avsluttende todelt eksamen på 4 + 2 timer ved slutten av andre semester. Kandidaten prøves i 1) aktive skriftlige ferdigheter, hvor oversettelse fra norsk til russisk inngår (4 timer) og 2) russisk leseforståelse (2 timer). Leseforståelse prøves ved at kandidaten oversetter og/eller besvarer spørsmål til ukjent tekst. På del 2) tillates bruk av russisk-russisk ordbok, ellers ingen hjelpemidler. 

  Det gis en samlet karakter på avsluttende eksamen, hvor del 1) vektes som 2/3, del 2) som 1/3. Begge deler skal være bestått.

  Avsluttende eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene. 

  Avsluttende eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått. For å få emnet bestått må begge eksamensdeler være vurdert til bestått. Karakteren på avsluttende eksamen utgjør også karakteren på emnet.