Emneside for SPR1722 Russisk historie

Studiepoeng
10
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Russian History

Hva lærer du

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg oversiktskunnskap om russisk historie fra Kiev-tiden fram til i dag og forståelse av aktører og drivkrefter i Russlands historie, styresett og sosiale struktur. Emnet skal legge til rette for at studentene tilegner seg bred og god innsikt i det historiske og kulturelle bakteppet som dagens Russland må forståes mot, og som er vesentlig for russernes nasjonale selvforståelse.

 1. Kunnskap

  Studenten…

  • har kunnskaper om sentrale begivenheter og utviklingstrekk i russisk historie fra den første russiske statsdannelsen i siste halvdel av 800-tallet og fram til i dag

  • har kunnskap om hvordan historien preger befolkningens og ledernes oppfatning av eget land, og hvordan Russlands historiske erfaringer med andre stater preger dets forhold til omverdenen

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • kan anvende tilegnet kunnskap i vurderinger av interne russiske forhold og Russlands politikk overfor andre land

 2. Emnet gjennomføres i hovedsak ved styrt studentaktivitet i form av forelesninger, samt ved studentstyrt selvstudium.

 3. Grunnbok:

  Riasanovsky, Nicholas og Steinberg, Mark. A History of Russia. 8. utgave. New York; Oxford: Oxford University Press 2010, kap 1-3, 5-10, 12-16, 18-21, 23-25, 27-30, 32-38, 40-42                               546 s

  Annet pensum:

  Robert Strayer. 1998. Why Did the Soviet Union Collapse? Understanding Historical Change.          204s

  Mjør, Kåre Johan. 2017. Russiske Imperium                                                                                             257s

                Totalt: 1007 s

 4. Arbeidskrav

  Undervisningen i emnet strekker seg over første og andre semester. Det gis 14 forelesninger på to timer. Noe seminarundervisning må også påregnes.

  Vurdering og sensur

  Studentenes læringsutbytte evalueres ved individuell, skriftlig skoleeksamen med en varighet på 4 timer. Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene. Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått