Emneside for SPR2720 Russisk leseforståelse, oversettelse til norsk og resyme – Praktisk russisk med militær vinkling

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Russian reading comprehension, translation and résumé - Practical Russian for military purposes

Hva lærer du

Innledning

Emnet ses i sammenheng med SPR2721, SPR2722 og SPR2723. Alle fire emner er samordnet med hensyn til tematisk innhold, der et gitt tema belyses fra ulike vinkler i alle fire emner i bolker på to til tre uker. Sentrale tema er styresett og maktstrukturer, forsvarsrelaterte tema, demografi, helse og livsstil, menneskerettigheter, terrorisme, religionene og kirkens rolle, miljøutfordringer, kriminalitet, tendenser og hendelser i det dagsaktuelle politiske bildet. Emnet fokuserer på leseferdigheten, der både forståelse og lesetempo er viktige faktorer, men også evnen til å hente ut og videreformidle det som er den sentrale informasjonen i en tekst. Med tanke på studentens bevissthet rundt forhold som gjelder oversettelse mellom norsk og russisk, utfyller emnene Russisk leseforståelse (SPR2620) og Skriftlig oversettelse til russisk og praktisk grammatikk (SPR2723) hverandre.

Leseforståelse er i høy grad avhengig av kulturforståelse, og emnet støtter og understøttes av studieretningens tre kultur- og områdekunnskapsemner innen litteratur, historie og politikk, samfunn og kultur.

Opptakskrav

Emnet forutsetter bestått eksamen i russiske grunnemner; SPR1720 og SPR1721.

 1. Kunnskap

  Studenten…

  • har bred kjennskap til russisk kultur og samfunnsliv, samt aktuelle innen- og utenrikspolitiske problemstillinger

  • har kjennskap til stilnivåer og hvordan ulike retoriske virkemidler brukes med ulike siktemål i skriftlige kilder i det russiske offentlige ordskiftet

  Ferdigheter

  Studenten...

  • kan lese og forstå autentisk russisk journalistikk, sakprosa og tekster med militært innhold med moderat bruk av ordbok

  • kan med begrenset tid til rådighet gi pålitelige oversettelser og sammendrag av russiske sakprosatekster på god, idiomatisk norsk

  Kompetanse

  Studenten...

  • kan bidra til etterrettelige analyser av tekstlig materiale

  • forstår og respekterer verdien av etterrettelighet og integritet i arbeid med meningsoverføring mellom språk

 2. Undervisningen består av seminar der det arbeides med konkrete tekster fra ulike tematiske områder i russisk samfunnsliv og politikk. En særlig vekt gis tekster med militært innhold. Leksikalske spørsmål og kulturelt betingede forståelsesmessige problemstillinger belyses og diskuteres. Resymeferdigheter og lesetempo øves gjennom undervisningsåret på grunnlag av dagsaktuelle avisartikler og informasjonssøk på nettet.

  Emnet forutsetter mye selvstudier.

 3. Pensum består av et utvalg autentiske sakprosatekster på russisk, i hovedsak hentet fra russiskspråklige aviser og tidsskrifter. Tekstene gis med eventuelle gloselister og tilleggsoppgaver.

  ca. 150-200 sider primærtekst

   

  Sekundærtekster/teori:

  Andrews, Edna & Maksimova, Elena A. (2010): Russian Translation - Theory and Practice. London: Routledge - utvalgte kapitler

 4. Arbeidskrav

  Undervisningen i emnet strekker seg over tredje og fjerde semester, med til sammen om lag 120 timer styrt aktivitet. Det er hver uke obligatorisk innlevering av oversettelses- eller resyméøvelser av varierende omfang med individuell tilbakemelding. Det gis også ytterligere hjemmearbeidsoppgaver, som danner grunnlag for diskusjon av ulike problemstillinger i undervisningstimene. Hjemme- og innleveringsoppgaver kan være individuelle eller gruppearbeider, og skal gi den nødvendige kvalitative og kvantitative trening til at studentene når de går opp til eksamen har nådd emnets læringsutbytte.

  Det avholdes minst 10 prøver av 1-2 timers varighet i løpet av undervisningsperioden. Russisk-russisk ordbok kan benyttes. Prøvene er individuelle og vurderes med karakterene godkjent/ikke godkjent. Disse karakterene trekkes ikke inn i sluttvurderingen av studentens måloppnåelse, men inngår i en mappe. 70% av besvarelsene i mappen må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

  Vurdering og sensur

  Studentenes måloppnåelse evalueres ved individuell, skriftlig skoleeksamen med en varighet på 6 timer. Eksamen består av oversettelse og oppgaver knyttet til ukjent tekst. Minst en av tekstene som gis har et militært tilsnitt. Hjelpemidler: russisk-russisk ordbok.

  Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene.

  Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått