Emneside for SPR2721 Lytteforståelse og tolking – Praktisk russisk med militær vinkling

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Listening comprehension and interpretation - Practical Russian for military purposes

Hva lærer du

Innledning

Emnet ses i sammenheng med SPR2720, SPR2722 og SPR2723. Alle fire emner er samordnet med hensyn til tematisk innhold, der et gitt tema belyses fra ulike vinkler i alle fire emner i bolker på to til tre uker. Sentrale tema er styresett og maktstrukturer, forsvarsrelaterte tema, demografi, helse og livsstil, menneskerettigheter, terrorisme, religionene og kirkens rolle, miljøutfordringer, kriminalitet, tendenser og hendelser i det dagsaktuelle politiske bildet. Emnet fokuserer på lytteferdigheten, og gir trening i å lytte til variert, autentisk russisk tale, og forstå og videreformidle innhold på norsk. Emnet omfatter også disiplinen tolking. Lyttematerialet hentes i hovedsak fra russisk nyhets- og dokumentarjournalistikk, med en hovedvekt på forsvarssaker, og innen- og utenrikspolitisk stoff.

Tematisk støtter og understøttes emnet av områdekunnskapsemnene, især Russisk politikk, samfunn og kultur (SPR3621). Språklig er emnet tett relatert til emnet Praktisk muntlig russisk (SPR2722).

Opptakskrav

Emnet forutsetter bestått eksamen i russiske grunnemner; SPR1720 og SPR1721.

 1. Kunnskap

  Studenten…

  • har grunnleggende kunnskap om tolkens rolle, ansvar, funksjon og tolkeetiske problemstillinger

  • har et passivt og aktivt ordforråd på russisk innen emnets temaområder som er tilstrekkelig til å oppfatte og gjengi eller overføre informasjon fra autentisk lydmateriale presist

  Ferdigheter

  Studenten…

  • kan på en pålitelig måte tolke (konsekutivt) mellom norsk og russisk om kjente emner

  • har god oppfattelse og forståelse av talt russisk i normalt taletempo og med variert diksjon

  • kan med begrenset tid til rådighet gi etterrettelige gjengivelser på norsk, eller russisk nedtegnelse i skrift, av russiskspråklig lyttemateriale

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • har innsikt i og forståelse for tolkens rolle, ansvar og funksjon og kan formidle tolkefaglig stoff og problemstillinger som deltaker i en gruppe

  • forstår og respekterer verdien av etterrettelighet og integritet i arbeid med meningsoverføring mellom språk

 2. Undervisningen består av forelesninger, seminar og styrt egenstudium/oppgaveløsning i lydlaboratorium. Studentene trener sine lytteferdigheter ved lytting til autentiske nyhetssendinger og annen dokumentarjournalistikk, debatter og lignende, oppgaveløsning og muntlig/skriftlig innholdsgjengivelse. Ulike løsninger og ulike spørsmål, for eksempel av forståelsesmessig, kulturell eller terminologisk art, diskuteres og belyses.

  Arbeid med tolking mellom norsk og russisk gjennomføres som seminar i mindre grupper, ved rollespill og med utgangspunkt i utskrevne dialoger. Det legges stor vekt på refleksjon og egenvurdering. Det gis forelesninger og seminarundervisning i tolkeetikk og tolkens arbeidsmåter.

 3. Tekstkompendium: Tolkefaget - Etikk, problemstillinger, arbeidsmetoder:

  Kermit, Patrick (2002): «Hva gjør en tolk og hva gjør en god tolk? Om tolkens yrkesetikk», i Tolking, et øvingsopplegg for tolker som skal ta autorisasjonsprøven. Oslo: Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo (ss. 17-24)

  Skaaden, Hanne (2002): «Å huske er å forstå. Aktiv lytting og notatteknikk», i Tolking, et øvingsopplegg for tolker som skal ta autorisasjonsprøven. Oslo: Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo (ss. 24-34)

  Lomheim, Sylfest (1989): «Kapittel 1 - Teoretisk bakgrunn» og «Kapittel 2 - Viktige omgrep og problemstillingar» i Omsetjingsteori. Oslo: Universitetsforlaget (ss. 13-33)

  Behrens, Bergljot (2001): «Språk og kommunikasjon», i Internettbasert forberedelseskurs til autorisasjonsprøve i tolking. Oslo: Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo (ss. 1-13)

  Rydning, Antin Fougner (1991): «Oversetter vi ord og setninger eller meninger?», i (Red.) Quale, Per: Det umuliges kunst. Oslo: Aschehoug (ss. 244-259)

  Baker, Mona (2018). In Other Words - A Coursebook on Translation. London: Routledge - kapittel 2: Equivalence at word level (42 s)

   

  Eller tilsvarende

  Tolkeøvelser

  Et utvalg tospråklige tolkeøvelser, egenprodusert materiale (ca. 115 sider)

  Et utvalg enspråklige tekster til hukommelsestrening og tolkekollokvium (ca. 100 sider)

   

  Tekstpensum totalt: ca. 327 sider

   

  Lytteoppgaver

  Lyttemateriale fra ulike kilder. Filer med varierende varighet, til sammen ca. 350 minutter

 4. Arbeidskrav

  Studiet krever betydelig egeninnsats og det forutsettes at studentene gjør forberedelser, lekser og oppgaver til de frister som angis av faglærer.

  Undervisningen i emnet strekker seg over tredje og fjerde semester, med til sammen om lag 120 timer styrt aktivitet. I tillegg er det hver uke obligatoriske innleveringer av lytteoppgaver av varierende omfang. Ca. 1/3 av disse rettes og gis individuell tilbakemelding. Hjemme- og innleveringsoppgavene er individuelle, og skal gi den nødvendige kvalitative og kvantitative trening til at studentene når de går opp til eksamen har nådd emnets læringsutbytte.

  Prøver: Det avholdes 10-12 prøver i lytteforståelse av 30-45 minutters varighet i løpet av undervisningsperioden. Russisk-russisk ordbok kan benyttes. Prøvene er individuelle, og vurderes med karakterene godkjent/ikke godkjent. Disse karakterene trekkes ikke inn i sluttvurderingen av studentens måloppnåelse, men inngår i en mappe. 70% av besvarelsene i mappen må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Før studentene går opp til eksamen, må en skriftlig oppgave på ca. 800 ord i tilknytning til pensum i tolketeori leveres og godkjennes. Oppgaven vurderes med godkjent/ikke godkjent.

  Vurdering og sensur

  Studentenes læringsutbytteoppnåelse evalueres ved en todelt prøve, en lyttedel, som besvares skriftlig, og en tolkedel med muntlig rollespill.

  Lyttedelen har en varighet på to timer. Det gis både kortere lydfiler (3-4 minutt) med oppgaver som fokuserer på rask innholdsgjengivelse og lengre lyd- eller videoklipp (ca 15 min) fra debattprogram, reportasje eller lignende, med oppgaver som krever at kandidaten, i tillegg til å forstå innhold og saksforhold, oppfatter mindre eksplisitte sider ved kommunikasjonen, som holdninger, bias, intensjoner. Minst én av lytteoppgavene har militært tilsnitt.

  Tolkedelen av eksamen har en varighet på 15-20 minutt.

  Ved karaktersettingen vektes lyttedelen med 2/3, tolkedelen med 1/3. Ved eventuell stryk i en av disiplinene går kandidaten opp til ny prøve (kontinuering) i den disiplinen det gjelder.

  Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene.

  Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått.