Emneside for SPR2722 Praktisk muntlig russisk – Praktisk russisk med militær vinkling

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Practical Spoken Russian - Practical Russian for military purposes

Hva lærer du

Innledning

Emnet ses i sammenheng med SPR2720, SPR2721 og SPR2723. Alle fire emner er samordnet med hensyn til tematisk innhold, der et gitt tema belyses fra ulike vinkler i alle fire emner i bolker på to til tre uker. Sentrale tema er styresett og maktstrukturer, forsvarsrelaterte tema, demografi, helse og livsstil, menneskerettigheter, terrorisme, religionene og kirkens rolle, miljøutfordringer, kriminalitet, tendenser og hendelser i det dagsaktuelle politiske bildet. Emnet fokuserer på taleferdigheten, og gir trening i å uttrykke seg korrekt og nyansert på russisk om et bredt spekter av tema knyttet til dagens samfunn og kultur i Russland.

Uttale og grammatikalsk beherskelse, ordforråd, språklig etikette og kommunikasjonsferdigheter vektlegges.

Tematisk støtter og understøttes emnet av studieretningens tre kultur- og områdekunnskapsemner. Språklig utfyller SPR2722 emnet Russisk lytteforståelse og tolking (SPR2721).

Opptakskrav

Emnet forutsetter bestått eksamen i russiske grunnemner; SPR1720 og SPR1721.

 1. Kunnskap

  Studenten…

  • har bred kjennskap til russisk kultur og samfunnsliv, samt aktuelle innen- og utenrikspolitiske problemstillinger

  • har kunnskap om russisk språklig etikette

  Ferdigheter

  Studenten…

  • kan uttrykke seg nyansert og informert om temaer knyttet til russisk samfunn og kultur

  • kan kommunisere fritt og behersker uttale og grammatikk i tilstrekkelig grad til at kommunikasjon med morsmålstalende russere ikke vil hemmes

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • kan bidra til debatter og respondere på en adekvat måte i samtaler om samfunnsrelaterte spørsmål

 2. Undervisningen består av seminar der studentene trener sine kommunikasjonsferdigheter og evnen til muntlig redegjørelse på russisk. Basert på egen informasjonsinnhenting framlegger studentene muntlige presentasjoner av emner knyttet til det russiske samfunnet (bredt forstått), og de deltar i diskusjoner rundt egne og medstudentenes innlegg. Informasjonssøk, diskusjon og internalisering av stoff og terminologi, samt utarbeiding og avlevering av muntlige innlegg er en hovedaktivitet i emnet. Debatter, rollespill og samtale er andre aktiviteter. Det vises russisk film (20-25 uker), som også kan være tema for samtale.

 3. Bakgrunnstekster:

  Et utvalg tekster på norsk og engelsk som gir et bakgrunnsbilde av hvert tema, hentet fra seriøse aviser, EU-/FN-organer, forskningsformidling (for eksempel NUPI-rapporter) og lignende. Til sammen ca. 275 sider.

   

  Samtaleforberedelser:

  Et utvalg tekster og oppgaver, hovedsakelig på russisk, som danner utgangspunkt for samtaleundervisning. Til sammen ca. 50 sider.

   

  Tekstpensum totalt: ca. 325 sider

   

  Film:

  ca. 15-20 russiske filmer som vises i plenum (varierer fra kurs til kurs)

 4. Arbeidskrav

  Studiet er undervisningsintensivt og krever betydelig egeninnsats og aktiv deltakelse. Det forutsettes at studentene gjør forberedelser, lekser og oppgaver til de frister som angis av faglærer.

  Undervisningen strekker seg over tredje og fjerde semester, med om lag 210 timer styrt aktivitet, fordelt på 120 timer samtale og 90 timer muntlig presentasjon. I tillegg vises det 20-25 russiske filmer . 2-3 ganger i løpet av undervisningsperioden har den enkelte student ansvar for å finne tema og innlede til debatt. I tilknytning til hvert tema skal den enkelte student framlegge muntlige presentasjoner. Powerpoint leveres på forhånd for gjennomsyn og retting. Det gis muntlig tilbakemelding fra lærer(e) og medstudenter på alle presentasjonene.

  Presentasjonene vurderes fortløpende og gis individuell tilbakemelding.

  Vurdering og sensur

  Studentenes måloppnåelse evalueres ved individuell, muntlig eksamen med en varighet på 30-40 minutter. Kandidatene prøves i forberedt presentasjon/foredrag med spørsmålsrunde, og samtaleferdigheter. Presentasjonen skal være muntlig. Ved vurderingen vektlegges kandidatens evne til å uttrykke seg nyansert, reflektert og fritt rundt det temaet som er oppgitt. Tema eller problemstilling for presentasjonen bekjentgjøres for kandidatene 3 dager før eksamen, og kandidatens powerpoint, som skal inneholde kildehenvisninger, ferdigstilles og innleveres til eksamenskommisjonen dagen før eksamen.

  Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene.

  Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått.