Emneside for SPR2723 Skriftlig oversettelse til russisk, praktisk grammatikk – Praktisk russisk med militær vinkling

Studiepoeng
10
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Russian translation and practical grammar - Practical Russian for military purposes

Hva lærer du

Innledning

Emnet ses i sammenheng med SPR2720, SPR2721 og SPR2722. Alle fire emner er samordnet med hensyn til tematisk innhold, der et gitt tema belyses fra ulike vinkler i alle fire emner i bolker på to til tre uker. Sentrale tema er styresett og maktstrukturer, forsvarsrelaterte tema, demografi, helse og livsstil, menneskerettigheter, terrorisme, religionene og kirkens rolle, miljøutfordringer, kriminalitet, tendenser og hendelser i det dagsaktuelle politiske bildet. Emnet fokuserer på skriveferdigheten, dvs. skriftlig beherskelse av russisk morfologi og syntaks på et viderekomment nivå. Videre vektlegges det å oppnå en idiomatisk og stilistisk korrekt språkføring og god innsikt i - og bevissthet om forhold som gjelder oversettelse mellom norsk og russisk.

På grunnlag av emnenes komparative/kontrastive tilnærmingsmåte til språklæringen, utfyller emnene Russisk leseforståelse (SPR2720) og SPR2723 hverandre gjensidig.

Opptakskrav

Emnet forutsetter bestått eksamen i de russiske grunnemnene SPR1720 og SPR1721.

 1. Kunnskap

  Studenten…

  • har et bredt ordforråd generelt så vel som militært

  • har god forståelse av ulike stilnivå og nyanser i skriftlig russisk

  Ferdigheter

  Studenten…

  • har en idiomatisk og stilistisk adekvat språkføring

  • mestrer syntaktisk krevende konstruksjoner som passiv, konjunktiv og ulike modale uttrykk i praksis

  • kan overføre meningsinnhold fra norsk til russisk på en etterrettelig måte, uten kommunikasjonsbrudd som følge av svikt i morfologi, syntaks eller allment ordforråd

  Generell kompetanse

  Studenten…

  • har innsikt i - og bevissthet om forhold som gjelder oversettelse mellom norsk og russisk

 2. Undervisningen består av seminar der det arbeides med konkrete oversettelsesøvelser/tekster fra ulike terminologiske områder, men med en vekt på det militære. Grammatikalske spørsmål belyses og diskuteres. Emnet forutsetter mye selvstudier, og det gis ukentlige innleveringsarbeider med individuell tilbakemelding.

 3. Et utvalg oversettelsesøvelser, basert på norsk prosatekst. Til sammen ca. 75 sider.

 4. Arbeidskrav

  Undervisningen i emnet strekker seg over tredje og fjerde semester, med til sammen om lag 120 timer styrt aktivitet. Det er obligatorisk innlevering av oversettelsesøvelser hver uke, hver på ca. 300 ord. Det gis individuell tilbakemelding med jevne mellomrom. Det gis også ytterligere hjemmearbeidsoppgaver, som danner grunnlag for diskusjon og gjennomgang av oversettelsesmessige og grammatikalske problemstillinger i undervisningstimene.

  Hjemme- og innleveringsoppgaver kan løses alene eller i samarbeid med andre studenter, og skal gi den nødvendige kvalitative og kvantitative trening til at studentene når de går opp til eksamen har nådd emnets læringsutbytte.

  Det avholdes ca. 10 prøver av 1-2 timers varighet i løpet av undervisningsperioden.

  • Prøvene er individuelle og vurderes med karakterene godkjent/ikke godkjent. Disse karakterene trekkes ikke inn i sluttvurderingen av studentens måloppnåelse, men inngår i en mappe. 70% av besvarelsene i mappen må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

  Vurdering og sensur

  Studentenes læringsutbytteoppnåelse evalueres ved individuell, skriftlig skoleeksamen med en varighet på 4 timer. Teksten har et militært tilsnitt. Det gis ikke anledning til å benytte hjelpemidler.

  Eksamen vurderes av en kommisjon bestående av faglærer(e) og ekstern sensor fra et av universitetene.

  Eksamen vurderes etter karakterskala fra A til F med A-E for bestått og F for ikke bestått.