ORL210607JTH2553

Første gang norske F-35 deltar

Det er første gang norske F-35 kampfly flyr i øvelsen Arctic Challenge Exercise.

Arcitic Challenge Exercise

For F-35 er dette en viktig øvingsarena, der Luftforsvaret for første gang integrerer i et femtegenerasjons kampfly. Øvelsen, som forkortes ACE, er en stor multinasjonal luftøvelse som arrangeres annen hvert år. Årets hovedaktører er Norge, Sverige og Finland, samt flere deltakende nasjoner. Under øvelsen trenes det på å opprette og deretter vedlikeholde kontroll av eget luftrom.

- Samtreningen gir et godt treningsutbytte hvor nasjonene skifter på å være motstandere og alliert styrke under øvelsen, forteller brigader Hans Ole Sandnes, som er sjef for Norsk luftoperasjonssenter, bedre kjent som NAOC.

20210608OAV_ACE_Portrett_15817_export.jpg
Brigader Hans Ole Sandes, sjef for NAOC. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Demonstrer kapasitetene til F-35

Norges deltakelse under ACE får testet flere av kapasitetene til F-35 kampfly. Flyet kan operere fra de minste formasjonene på to fly, og opp til deltakelse i større luftoperasjoner og oppdrag med flere deltakende fly.

- Dette er integrasjon av kampfly som utfyller hverandre i flere forskjellige roller med størrelser på opp til 60-70 fly, forteller oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadron.

20200928ABJ_7862.jpg
Oberstløytnant Tron Strand, sjef for 332 skvadronen. Foto: Andrea Bekk Johansen / Forsvaret

Da F-35 nådde initiell operative evne i november 2019, kunne F-35 løse oppdrag hjemme i Norge. Allerede i 2022 skal F-35 ta over QRA-oppdraget etter dagens F-16, og har siden 2019 brukt tid på videreutvikling av kapasiteten. Gjennom to deployeringer til Island har F-35 stått på QRA-beredskap for NATO. Gjennom ACE demonstreres F-35 sin evne og kapasitet til å gjennomføre høyintensistes stridsoperasjoner med flere fly i luften, altså større og skarpere oppdrag enn tidligere.

- På tre og et halvt år har Luftforsvaret videreutviklet F35, til å kunne utnytte kampflyet fullt ut med det mannskapet og de ressursene vi har tilgjengelig, forteller oberstløytnant Strand.

ORL210607JTH2570.jpg
Første takeoff av F-35 på Ørland flystasjon under ACE 2021. Foto: Jan Terje Hellemsbakken / Forsvaret

Strand forteller videre at Norges deltakelse med F-35 - dens sensorer og situasjonsoversikt - vil øke effektiviteten til de eldre kampflyene som deltar. Det er første gang Norge stiller med F-35 som er et femtegenerasjons kampfly. De resterende flyene som deltar er svært kapable, men de er alle fjerdegenerasjons kampfly. I praksis betyr det at teknologien rundt F-35 er nyere og mer utviklet enn de andre deltakende flyene.

- Samvirke mellom flyene er nyvinning og at vi får videreutviklet akkurat det er et mål i seg selv for øvelsen som kommer, sier brigader Sandnes.

Fakta

  • Quick Reaction Alert (QRA) betyr rask reaksjonsvarsling, og er oppdrag hvor kampfly står klare på beredskap til enhver tid. Dette er et NATOoppdrag som Norge løser ut fra Luftforsvarets base Bodø med F-16, som står på 15 minutters beredskapstid.
  • F35 tar over QRA-beredskapen ut fra Evenes i 2022, når F-16 fases ut.
  • Evenes blir Luftforsvarets base i nord for F35 og nye P-8 Poseidon.  
  • Norwegian Air Operation Centre, forkortet NAOC, er det engelske navnet for Norsk luftoperasjonssenter. NAOC er underlagt Luftforsvaret, og leder alle luftoperasjonene i Norge, alt fra øvelser til daglig operativ virksomhet, på vegne av sjef Luftforsvaret.