20220922tk_I9022-bor-kikkert-1920

Nå starter utredningen av fremtidens forsvar

Regjeringen har bedt forsvarssjefen om å lage sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover.

– Verden er dramatisk endret siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt for to år siden. Det er derfor nødvendig å styrke vårt eget forsvar, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i forbindelse med at han ba forsvarssjefen om et nytt fagmilitært råd. 

Oppdragsmandatet kom fra regjeringen idag, fredag 11. november, og forsvarssjefens fagmilitære råd skal være klart innen 31. mai 2023. Rådet blir et sentralt innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen tar sikte på å fremme den nye planen i 2024.

– Mitt råd skal omhandle Forsvarets fremtidige innretning. Siden forrige fagmilitære råd har omgivelsene endret seg med blant annet krigen i Ukraina, og det finske og svenske medlemskapet i NATO, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Fleksibelt, relevant og tilpasningsdyktig

Regjeringen ber forsvarssjefen om å vurdere hvilke grep som kan gjøres for å få mest mulig operativ evne. Forsvarssjefen skal se både på Forsvarets egenevne, og på samvirket med allierte og totalforsvaret. 

– Et viktig område vil være ny effektbasert teknologi og våpensystemer. Forsvaret må også utvikles i takt med kravene til bærekraft, klima og miljø, sier Kristoffersen, og understreker at Forsvaret må forbli relevant.

– Både overfor trusselen vi står overfor, men også relevant overfor personellet som skal jobbe og være en del av Forsvaret. Og ikke minst må vi innfri den norske befolkningens forventninger til et forsvar, sier Kristoffersen.
 

Anbefalinger på flere områder

Regjeringen ber forsvarssjefen om konkrete anbefalinger innen følgende områder: 

  • Styrke egen forsvarsevne med særlig vekt på nordområdene
  • Styrke samvirket med allierte og NATO
  • Utvikle personell- og kompetanseområdet 
  • Motstå sammensatte trusler og bidra til å redusere samfunnets sårbarhet
  • Styrke totalforsvaret og motstandsdyktigheten i samfunnet
  • Øke evnen til å ta i bruk ny teknologi som kan styrke forsvarsevnen og effektivisere og modernisere Forsvaret

Morgendagens ledere skal få si sitt

Forsvarssjefen har nedsatt en tverrfaglig gruppe som skal bidra med å utarbeide rådet. Denne gruppen har kompetanse fra hele forsvarssektorens virkeområde. I tillegg bidrar Forsvarets avdelinger, forskningsmiljøene, de ulike etatene i forsvarssektoren og arbeidstagerorganisasjonene. Forsvarssjefen har også etablert en kadettgruppe med kadetter fra de ulike krigsskolene.

– Dette er dagens ungdom, de kommende lederne, som må leve med de valgene vi tar i dag. Derfor inviteres de med. De skal få komme med sine tanker og synspunkter, som et av mange innspill frem til jeg gir mitt råd neste vår, sier Kristoffersen.