Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Arkivside: Fagmilitært råd 2019

Hva lå til grunn for det fagmilitære rådet som daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte høsten 2019? Les mer her.

 • Til info: Dette er en arkivside som inneholder informasjon om fagmilitært råd fra 2019. Siden blir ikke oppdatert, og situasjonen som beskrives her, er utdatert. For det nyeste fagmilitære rådet, se denne siden.

Bakgrunn for rådet 2019

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser har endret seg, og er i dag preget
av mer alvor og av større uforutsigbarhet.

Neste år legger regjeringen frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren.
I den forbindelse er forsvarssjefen bedt om å legge frem sitt fagmilitære
råd for hvordan Forsvaret bør styrkes for å møte de nye utfordringene.

Mandatet fra regjeringen fremhever at Norges sårbarhet øker i takt
med at trusselbildet forverres. Det gjør at Norge må ta et større ansvar
for egen sikkerhet i våre nærområder og bidra mer til NATO-alliansens
samlede avskrekkings- og forsvarsevne. Regjeringen beskriver behovet for en mer robust forsvarssektor, med tilpasset reaksjonsevne, tilstrekkelig utholdenhet,bedre situasjonsforståelse, bedre beskyttelse og større evne til å håndtere samtidige hendelser

Forsvarssjefens anbefaling

Den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig  forverret siden 2014. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, og vi utfordres på flere områder. For å sikre norske interesser må vi ha et sterkt og troverdig forsvar, samtidig som vi jobber for å styrke NATOs rolle og posisjon i nordområdene.

Forsvarssjefen har utarbeidet fire alternativer (A, B, C og D) til fremtidens forsvar.

Alternativ A er det høyeste ambisjonsnivået og det forsvarssjefen anbefaler. Alternativ D er det laveste.

Med alternativ A vil Norge få et forsvar som er sterkt nok til å beskytte Norge i en ustabil og urolig tid –  og stort nok til å bidra til NATOs kollektive forsvar.

Ambisjonsnivået og omfanget reduseres gradvis for alternativ B, C og D. Forsvarssjefen har også vurdert en videreføring av dagens forsvar – et såkalt nullalternativ. Dette vil imidlertid ikke oppfylle regjeringens ambisjoner og krav, og nullalternativet er derfor ikke behandlet i rådet.

De fire alternativene:

 1. Alternativ A etablerer et forsvar som kan møte de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringene i nærområdene våre. Dette alternativet er forsvarssjefens anbefaling til politikerne.

  ​Alternativ A er det mest ambisiøse i både omfang og kostnad, og det er forsvarssjefens klare anbefaling til regjeringen.

  Med dette alternativet vil antall kampenheter økes i alle forsvarsgrener for å styrke militært nærvær og utholdenhet i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner. Alternativet har ingen åpenbare svakheter, og det har nok kampkraft til å motstå tvangsdiplomati og til å avskrekke en potensiell motstander fra å bruke makt på norsk jord og i våre havområder.

  Alternativet svarer på kapabilitetsmålene NATO har satt for Norge og gir en struktur som kan løse mange av alliansens utfordringer i nord, noe som igjen kan berolige stormaktene og bidra til å bevare stabiliteten.

  Fordeler

  Sammenlignet med alternativene B, C og D:

  • Balansert struktur
  • Volum og tilgjengelighet i alle domener
  • Utholdenhet i alle domener og i understøttelse
  • Evne til situasjonsforståelse i alle domener
  • Ildkraft og evne til fellesoperativ ild på tvers av domener
  • Evne til beskyttelse av kritisk militær og sivil infrastruktur
  • Evne til å forsvare hele landet
  • Evne til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i norske interesseområder
  • Evne til alliert mottak
  • Møter NATOs kapabilitetsmål for Norge

  Begrensninger

  • Begrenset evne til å beskytte mot alle typer ballistiske missiler

  Kapasiteter

  Luft

  • 6 taktiske transportfly
  • 6 maritime patruljefly
  • 52 kampfly
  • 3+6 luftvern
  • 24 maritime helikoptre
  • 34 taktiske helikoptre

  Sjø

  • 17 kystvaktfartøyer
  • 8 fregatter
  • 5 mineryddersystemer
  • 5 ubåter

  Land

  • 11 manøverbataljoner
  • 16 kampstøttebataljoner

  Personell

  • 24 000 ansatte og 15 800 mannskaper
  • 42 000 i Heimevernet
 2. Dette alternativet innebærer styrking av utvalgte områder. Alternativet har to varianter: «B-sjø» som gir en styrking av sjødomenet, og «B-land» som styrker landdomenet.

  ​Alternativ B er mindre ambisiøst enn alternativ A, som er forsvarssjefens anbefaling. Alternativ B styrker Forsvaret på utvalgte områder og består av to mulige utviklingsretninger:

  • B-land: styrke stridsevnen på eget territorium
  • B-sjø: styrke stridsevnen i havområdene

  Alternativ B-land

  Alternativ B-land styrker evnen til å motstå et konvensjonelt angrep i nord ytterligere. I tillegg etableres en lett brigade i Sør-Norge, som vil kunne bidra mot trusler over hele Norge.

  Fordeler

  Sammenlignet med alternativ C:

  • Økt volum og tilgjengelighet i landdomenet
  • Økt utholdenhet i hele strukturen, både i styrkevolum og i understøttelse
  • Økt mobilitet for landstyrkene
  • Økt ildkraft og evne til fellesoperativ langtrekkende ild
  • Økt evne til å sinke en motstander gjennom økt ildkraft
  • Økt evne til å forsvare hele landet
  • Økt evne til alliert mottak

  Begrensninger

  Sammenlignet med alternativ A:

  • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
  • Sårbar i maritim evne
  • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter
  • mot kryssermissiler og ballistiske missiler
  • Noen mangler i NATOs kapabilitetsmål for Norge

  Kapasiteter

  Luft

  • 6 taktiske transportfly
  • 6 maritime patruljefly
  • 52 kampfly
  • 3+4 luftvern
  • 14 maritime helikoptre
  • 34 taktiske helikoptre

  Sjø

  • 15 kystvaktfartøyer
  • 6 fregatter
  • 4 mineryddersystemer
  • 4 ubåter

  Land

  • 11 manøverbataljoner
  • 16 kampstøttebataljoner

  Personell

  • 22 500 ansatte og 15 000 mannskaper
  • 42 000 i Heimevernet

  Alternativ B-sjø

  Alternativ B-sjø vektlegger økt maritimt nærvær i nordområdene i fred, krise og krig. I tillegg styrkes evnen til å sikre de maritime forsterkningstransportene til Norge.

  Fordeler

  Sammenlignet med alternativ C:

  • Økt volum og tilgjengelighet i sjødomenet
  • Økt utholdenhet i hele strukturen, både i styrkevolum og i understøttelse
  • Økt evne til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene
  • Økt evne til alliert mottak
  • Økt evne til anti-ubåtoperasjoner
  • Økt evne til fellesoperativ langtrekkende ild

  Begrensninger

  Sammenlignet med alternativ A:

  • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
  • Begrenset evne til å forsvare hele landet
  • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter mot kryssermissiler og ballistiske missiler
  • Noen mangler i NATOs kapabilitetsmål for Norge

  Kapasiteter

  Luft

  • 5 taktiske transportfly
  • 6 maritime patruljefly
  • 52 kampfly
  • 3+5 luftvern
  • 24 maritime helikoptre
  • 21 taktiske helikoptre

  Sjø

  • 17 kystvaktfartøyer
  • 8 fregatter
  • 5 mineryddersystemer
  • 5 ubåter

  Land

  • 8 manøverbataljoner
  • 10 kampstøttebataljoner

  Personell

  • 21 500 ansatte og 13 500 mannskaper
  • 40 000 i Heimevernet
 3. Alternativ C vektlegger evnen til å bidra i ulike typer internasjonale operasjoner – samtidig som vår daglige nasjonale beredskap opprettholdes.

  Strukturen i dette alternativet bygger videre på alternativ D og styrker evnen til å bidra til NATOs kollektive forsvar, ved å etablere enheter som regelmessig kan delta i blant annet de hurtige reaksjonsstyrkene i NATO.

  Fordeler

  Sammenlignet med alternativ D:

  • Økt evne til å bidra kontinuerlig med etterspurte militære styrker til NATOs operasjoner og beredskap uten å svekke nødvendig nasjonal operativ evne

  Begrensninger

  Sammenlignet med alternativ A og B:

  • Lavt volum i alle domener
  • Begrenset utholdenhet, både i styrkevolum og i understøttelse
  • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
  • Begrenset evne til å forsvare hele landet
  • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter mot kryssermissiler og ballistiske missiler
  • Møter et begrenset antall av NATOs kapabilitetsmål for Norge

  Kapasiteter

  Luft

  • 5 taktiske transportfly
  • 6 maritime patruljefly
  • 52 kampfly
  • 3+4 luftvern
  • 14 maritime helikoptre
  • 21 taktiske helikoptre

  Sjø

  • 15 kystvaktfartøyer
  • 6 fregatter
  • 4 mineryddersystemer
  • 4 ubåter

  Land

  • 8 manøverbataljoner
  • 10 kampstøttebataljoner

  Personell

  • 20 000 ansatte og 13 000 mannskaper
  • 40 000 i Heimevernet
 4. Strukturalternativ D sikrer en nasjonal evne til å løse Forsvarets oppgaver i våre områder i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Dette er det laveste ambisjonsnivået.

  Strukturalternativ D tar utgangspunkt i vedtatte forsvarsplaner og økes for å tilfredsstille planforutsetningene. Reaksjonsevnen og bemanningen styrkes for å bedre utholdenheten. Volumøkningen er imidlertid begrenset, og bidrag til NATOs hurtige reaksjonsstyrker eller andre internasjonale operasjoner vil gå på bekostning av krav til nasjonal beredskap.

  Fordeler

  Sammenlignet med nullalternativet:

  • Økt reaksjonsevne og tilgjengelighet på vedtatt struktur
  • Ivaretar styrkebehovet i nasjonalt planverk
  • Økt evne til å sinke en motstander i Nord-Norge
  • Økt evne til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene
  • Økt evne til luftoperasjoner gjennom økt evne til beskyttelse mot kryssermissiler og ballistiske missiler
  • Økt evne i cyberdomenet
  • Styrket evne til alliert mottak
  • Økt evne til å operere med et høyere tempo og levere våpen på lengre avstander enn tidligere
  • Økt robusthet i kommunikasjonsinfrastrukturen
  • Økt evne til medisinsk behandling og evakuering

  Begrensninger

  Sammenlignet med alternativene A, B og C

  • Lavt volum i alle domener
  • Begrenset utholdenhet, både i styrkevolum og understøttelse
  • Ikke mulig med større internasjonale bidrag uten å svekke nødvendig nasjonal beredskap
  • Sårbar evne til situasjonsforståelse i luftrommet
  • Begrenset evne til å forsvare hele landet
  • Begrenset evne til å beskytte flere kritisk militære og sivile objekter mot langtrekkende presisjonsvåpen
  • Møter et begrenset antall av NATOs kapabilitetsmål for Norge​

  Kapasiteter

  Luft

  • 4 taktiske transportfly
  • 5 maritime patruljefly
  • 52 kampfly
  • 3+3 luftvern
  • 14 maritime helikoptre
  • 18 taktiske helikoptre

  Sjø

  • 15 kystvaktfartøyer
  • 6 fregatter
  • 3 mineryddersystemer
  • 4 ubåter

  Land

  • 7 manøverbataljoner
  • 10 kampstøttebataljoner

  Personell

  • 19 500 ansatte og 12 500 mannskaper
  • 40 000 i Heimevernet