Franske militær kjøretøy på E6 over Sandesund bro i Sarpsborg i forbindelse med vinter øvelsen Cold Response 2022

Flere tusen bileiere får nå melding fra Forsvaret

Torsdag får 4594 bileiere i Norge digital melding fra Forsvaret om forberedt rekvisisjon. Dette bidrar til at Forsvaret har tilgang til nødvendige ressurser i en krigssituasjon.

Den digitale meldingen fra Forsvaret sendes ut til aktuelle bileiere torsdag ettermiddag 19. januar 2023.

Dette er en videreføring av det som ble gjort i januar 2022. Da sendte Forsvaret ut over 4000 forberedte rekvisisjoner. 3201 av de forberedte rekvisisjonene for 2023 videreføres fra i fjor, mens 1393 er nye.

Dette betyr det

Dersom du mottar melding fra oss, vil det ikke ha noen praktisk betydning enn at du kjenner til at kjøretøyet ditt – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges.

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner fra 29. juni 1951. Bruk av loven besluttes av Kongen i statsråd. Loven ble i sin tid laget for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets totale ressurser for beredskap ved krig.

– Forberedte rekvisisjoner bygger på behov som militære avdelinger har ved krise og krig, men som ikke er dekket gjennom materiell som er i daglig drift. Forsvaret viderefører nå denne ordningen for kjøretøy. Dette er et føre-var-tiltak og en del av en større gjenoppbygging av beredskapen vår, forklarer generalmajor Lars Christian Aamodt, sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Aamodt sier videre at det er planer for at ordningen fra 2024 også skal omfatte andre typer ressurser som Forsvaret har behov for.

Ordningen med forberedte rekvisisjoner er god samfunnsøkonomi. Myndighetene har gitt føringer om at samfunnets totale ressurser skal brukes for å forsvare landet. Forsvaret samarbeider tett med aktører i totalforsvaret for å videreutvikle løsningen som sikrer at tilgang til kjøretøy og andre ressurser kan forberedes i fredstid.

Viktig med informasjon

FLO samarbeider med enheter i Forsvaret og offentlige myndigheter (blant andre statsforvaltere og Statens vegvesen) om å lage et system som er tilpasset Forsvarets behov, men som også tar hensyn til dem som eier og disponerer kjøretøyene i det daglige. Det er utarbeidet en nasjonal ressursdatabase, som fortsatt er under utvikling. Ressursdatabasen skal utvides med for eksempel fartøy eller bygninger og landområder.

– Informasjon og kommunikasjon er kanskje det viktigste vi gjør når vi sender ut forberedte rekvisisjoner på kjøretøy. Erfaringen fra i fjor viser at flere av bileierne har spørsmål. Svar på disse får de på en egen informasjonsside eller ved å kontakte oss på telefon. Målet er å skape minst mulig belastning og usikkerhet, sier Aamodt og legger til:

– De forberedte rekvisisjonene er koordinert med sivilsamfunnet, gjennom statsforvalterne, for å unngå at Forsvaret legger bånd på ressurser som heller bør prioriteres til å løse beredskapsoppgaver i for eksempel et fylke eller en kommune.

Priv til red:

Pressekontakter:

  • Forsvarets pressevakt: 91 66 99 55 (ikke sms)

Eller

  • Kommunikasjonssjef i FLO: Hans Meisingset, telefon 920 41 711, e-post: hmeisingset@mil.no