221028TE-4Z6A6937

Bistand til vakthold fra Heimevernet avsluttes

Bedre kontroll og oversikt over situasjonen gjør at politiet ikke lenger har behov for bistand til stående vakthold fra Heimevernet.

Siden 3. oktober har Heimevernet bistått politiet med forsterket vakthold og patruljering ved petroleumsanlegg i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Oppdraget skjedde etter bistandsanmodning fra politiet og kom i stand etter at det ble oppdaget lekkasjer fra gassrørledninger i Østersjøen.

Bedre oversikt og kontroll

Nå har politiet fra 29. november besluttet å avslutte bistanden til vakthold fra Heimevernet.

− Selv om det overordnede trusselnivået ikke er endret, har vi nå bedre kontroll og oversikt over situasjonen. Det gjør at politiet ikke lenger har behov for bistand til stående vakthold fra Heimevernet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Forsvaret vil fortsatt ha økt synlighet og tilstedeværelse på land, sjø og i luften. Etter beslutning fra regjeringen har også Forsvaret økt sin beredskap fra 1. november. Dette betyr at Forsvaret har innført flere nye tiltak og omprioriteringer for å være enda bedre i stand til å møte dagens sikkerhetssituasjon.

Forløpende vurderinger

Politiet har tett samarbeid og dialog med Forsvaret og petroleumsnæringen for å opprettholde felles situasjonsforståelse, koordinering av sikringstiltak og løpende informasjonsutveksling mellom aktørene for å raskt kunne fange opp eventuelle endringer i situasjonen.

− Slik situasjonen er i dag foreligger det ingen konkrete trusler mot norske olje- og gassinstallasjoner, og beslutningen om å avslutte det stående vaktholdet er tatt i forståelse med berørte aktører, sier politidirektøren.

Kan settes inn igjen ved behov

Politiet vil fortsette med økt patruljering med synlige politipatruljer ved flere objekter, men også andre tiltak som ikke vil være synlige. Dersom situasjonen skulle endre seg og kreve det, vil Heimevernet raskt kunne settes inn igjen, forklarer Bjørnland.

Det er soldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08, Bergenhus heimevernsdistrikt 09 og Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 som har deltatt i oppdraget fra politiet.