ubaat-kv-sikte

Økt beredskap

Høsten 2022 hevet Forsvaret sammen med politiet og andre sivile myndigheter beredskapen. Her finner du informasjon om hva Forsvaret gjør.

Forsvarets jobb er å holde Norge trygt i en kompleks og urolig verden. Med krigen i Ukraina har sikkerhetssituasjonen i Europa forverret seg. I september 2022 økte norske myndigheter beredskapen i norsk petroleumssektor, inkludert installasjoner på land og offshore. Det påvirket også Forsvaret.

Etter beslutning fra regjeringen styrket Forsvaret beredskapen fra 1. november 2022. Beslutningen kom etter faglig råd fra forsvarssjefen. 

Dette er en samleside der du finner informasjon om hva vi gjør og bidrar med. Du finner også pressekontakter og bilder fra oppdragene.

Fakta om Forsvarets rolle

 1. Etter regjeringens beslutning i september om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, økte Forsvaret sin synlighet og tilstedeværelse. Blant annet stiller Forsvaret med styrker på land, i luften, på sjøen, under vann og i cyberdomenet. Både kystvaktfartøy og F-35 kampfly er blant kapasitetene som deltar i patruljeringen til sjøs.

  Mandag 3. oktober ble Forsvarets deltakelse trappet opp med soldater fra Heimevernet. Oppdraget kom i stand etter bistandsanmodning fra politiet. Oppdraget ble avsluttet 29. november 2022.

  Høsten 2022 har det vært flere drone-observasjoner i nærheten av offshoreanlegg på norsk sokkel. Politiet etterforsker sakene, og Forsvaret bidrar med analyse av droneobservasjoner inn mot politiets etterforskning. Forsvaret har mange høykompetente analytikere som er vant til å prosessere informasjon fra flere kilder, og ut fra dette produsere etterretning. Forsvarets analyser og etterretning bidrar til god lederstøtte og godt beslutningsgrunnlag for politiet i deres etterforskning.

  Under en pressekonferanse 31. oktober 2022 informerte statsministeren og forsvarsministeren om at regjeringen hadde besluttet at Forsvaret skal styrke sin beredskap. Dette innebærer at Forsvaret fra 1. november innførte flere nye tiltak og omprioriteringer. Dette ble gjort for at Forsvaret skal være enda bedre i stand til å møte den sikkerhetssituasjonen som Europa befinner seg i.

 2. Dette betyr at Forsvaret har gått over til en ny fase i planverket sitt. Med dette er aktiviteten vår tilpasset den alvorlige sikkerhetssituasjonen Europa står i. Vi har god oversikt over situasjonen i norske områder, men den styrkede beredskapen gjør oss enda bedre i stand til å holde oversikten. Dette betyr blant annet følgende: 

  • Nye tiltak innenfor logistikk, kommunikasjonssikkerhet og sikring av Forsvarets egne anlegg. 
  • Justering av aktiviteten og fokuset på daglige operasjoner. Vi vil blant annet spisse aktiviteten mot oppgavene som ivaretar beredskapen her og nå, og for å sikre Forsvarets utholdenhet. 
  • Fortsatt prioritert støtte til sivil sektor. Trusselbildet vi nå ser, krever samarbeid på tvers av sektorer. Sammen med de øvrige aktørene i totalforsvaret gjennomgås nå planverk. 
  • Sørge for fortsatt god oversikt og tilstedeværelse i våre havområder. Beskyttelse av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er høyt prioritert. Forsvarets tilstedeværelse og patruljering gjør det vanskeligere å gjennomføre fordekte sabotasjeaksjoner mot norsk sokkel. 
  • God situasjonsforståelse i havområdene i nord er en annen prioritert oppgave. Forsvaret omprioriterer derfor deler av virksomheten til særlig maritim overvåkning, med økt operativ tilgjengelighet på fartøyer og flystyrker. Dette vil gjøres i tett samarbeid med allierte. Det er også betydelig annen alliert aktivitet i våre nærområder.
  • Det kan bli aktuelt å vurdere forsering, og omprioritering av byggeaktiviteter, materiellanskaffelser og prosjekter. Dette vil forsvarssjefen vurdere sammen med de andre etatene i forsvarssektoren i tiden fremover.
  • I tillegg gjør vi flere tiltak og justeringer som ikke er synlige, eller som vi kan fortelle om.
 3. Bakgrunnen er følgende: I slutten av september ble det oppdaget flere lekkasjer fra gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Lekkasjene skyldes eksplosjoner, men årsaken til eksplosjonene er ikke kjent. Det er også observert ukjente droner i nærheten av flere petroleumsinstallasjoner flere steder på norsk sokkel. Med bakgrunn i dette har politiet og norske myndigheter økt beredskapen og vaktholdet i norsk olje- og gassvirksomhet på land og til havs. Parallelt med dette har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse i maritim sektor, blant annet med fly og fartøy.

 4. Økt patruljering, vakthold og F-35-utrykning er en del av Forsvarets daglige virke. Dette er med andre ord ingen ekstraordinær oppgave for oss. Forsvaret følger alltid med på situasjonen i nærområdene våre, og vi har god oversikt over aktivitet gjennom våre daglige operasjoner.

  Det er mye som skjer, og ting skjer fort. Men det er viktig å notere seg at det per nå ikke er noen reell, konkret trussel mot Norge eller norske interesser.

For pressen