Skjermbilde 2022-12-09 kl. 11.41.34

Les PwC-evalueringen her

Revisjons- og rådgivingsselskapet PwC har evaluert Forsvarets system for behandling og oppfølging av varslingssaker. Her kan du lese hele den eksterne evalueringen.

Etter stort fokus på varslingssaker i Forsvaret, besluttet forsvarssjefen i juni at det skulle gjennomføres en ekstern og uavhengig evaluering av etatens system for varsling. Oppdraget gikk til PwC, og evalueringen ble presentert og offentliggjort 18. november 2022.

Evalueringen skal «avklare om det foreligger kritikkverdige forhold, bidra til at disse opphører og dernest gi bidrag til forbedring».

Evalueringsrapporten er strukturert etter tre hovedtema:

 • innretning av varslingsinstituttet,
 • saksbehandling fra mottak til konklusjon,
 • arbeidsgivers oppfølging når undersøkelsen konkluderer med at kritikkverdige forhold har funnet sted.

PwC understreker at mange i Forsvaret har gjort en god jobb rundt mottak, håndtering og oppfølging av varslingssaker. Likevel har Forsvaret hatt varierende praksis for varslingshåndtering, der risikoen for mangler og feil er forhøyet.

Til sammen foreslår PwC 15 tiltak. Disse er fordelt på tre hovedområder;

 1. Roller og organisering
 2. Rutiner (retningslinjer og prosedyrer)
 3. Kultur og opplæring

Kort oppsummert

  • Forsvarets har organisert mottak og oppfølging av varslinger på en måte som ikke i tilstrekkelig grad kompenserer for særtrekk og sårbarheter
  • Saksbehandling på «lavest mulig nivå» i linjen preges av at det er liten kapasitet og kompetanse på håndtering av varslingssaker lokalt.
  • Inndeling av saker som enten varslingssaker eller henvendelser innebærer en risiko for at varslingssaker feilaktig kategoriseres som henvendelser, og dermed ikke blir fulgt opp som en varslingssak.
  • Ivaretakelsen av og informasjonen til de involverte partene i varslingssakene har i flere tilfeller ikke skjedd på en tilstrekkelig god måte. I nær halvparten av sakene er ikke informasjonsplikten overholdt.
  • Forsvaret har hatt for lite fokus på å gjenopprette arbeidsmiljøet utover den konkrete situasjonen varselet gjelder, inkludert arbeid av forebyggende karakter.
  • Det oppstår et aktivitetsvakuum i arbeidsgiversporet når FMPA eller politiet foretar etterforskninger i saker som har sitt utspring i varsler om kritikkverdige forhold.
  • Dagens retningslinjer er for overordnede og oppleves tidvis uklare og gir lite veiledning for hvordan varsler skal saksbehandles.
  • Forsvaret mangler den helhetlige oversikt over saker en mer uavhengig av kategorisering som er viktig for å kunne avdekke svakheter på tvers av Forsvaret.
  • Forsvaret vet ikke om tiltakene som blir anbefalt faktisk blir iverksatt.
  • Systematiske svakheter skaper risiko for at militære ledere ikke benytter hele sitt handlingsrom ved utmåling av sanksjoner.
  • Det foreligger misforståelser, eksempelvis når saker blir henlagt av politiet, som hindrer rett reaksjon.
  • Det foreligger ikke tilstrekkelige organisering og rutiner for å ivareta likebehandling hva gjelder reaksjon og sanksjon.
  • Forsvaret har ikke sikret en kontinuerlig og helhetlig opplæring på varslingsområdet.
  1. Ny sentral enhet: Etablere en sentral varslingsenhet som er fagansvarlig på området
  2. Styrke varslingruppene: Styrke og videreutvikle varslingsgrupper i alle/sentrale driftsenheter som skal bistå både linjen og sentral varslingsenhet
  3. Dedikerte ressurser: Avgi tilstrekkelig med dedikere ressurser til den sentrale varslingsenheten og varslingsgruppene
  4. Tydeligere mandat: Utarbeide et tydelig mandat som sikrer den sentrale varslingsenheten myndighet knyttet til anbefaling av om tiltak og sanksjoner, herunder arbeidsrettslig oppfølging og reaksjon
  5. Bedre sammensetning av ressurser: Legge til rette for en ressurs- og kompetansesammensetning for bedre håndtering av flere typer varslinger, herunder økonomiske misligheter, HMS- og sikkerhetshendelser
  6. Sikre at alvorlige saker løftes: Utarbeide en eskaleringsmatrise som fastsetter vurderingsprinsipper og regulerer steg-for-steg når, hvordan og til hvem saker går videre fra sentral varslingsenhet, lokale kompetanseenheter eller andre ikke-saksbehandlende varslingsmottakere
  7. Samlet oversikt: Etablere samlet oversikt over varslingssaker og andre avvik/hendelser for hele Forsvaret som grunnlag for oversikt, kvalitetsforbedring og rapportering
  8. Teknisk løsning: Etablere en teknisk løsning i Forsvaret som supplerende varslingskanal som tilrettelegger for anonym varsling og kommunikasjon med anonym varsler, og åpner for mottak av varsler fra eksterne
  9. Ekstern bistand: Vurdere å anskaffe ekstern bistand til støtte i håndtering av utvalgte varslingssaker
  10. Samordne retningslinjer: Oppdatere, justere og samordne de generelle retningslinjene og rutinene knyttet til varsling. Sørge for kun ett sett med dokumenter gjeldende for alle
  11. Veiledende retningslinjer: Sikre at retningslinjene veileder i de konkrete problemstillingene og vurderingene som oppstår i gjennomføringen av en varslingssak
  12. Sentralt og helhetlig opplæringsprogram: Etablere et sentralt og helhetlig opplæringsprogram i med en behovsbasert tilnærming basert på rolle og funksjon
  13. Nødvendig kompetanse: Sikre at ansatte med særlig ansvar innen varsling har nødvendig kompetanse, herunder etablere oppfriskningskurs obligatorisk for linjelederfunksjonen
  14. Årlig informasjon: Sikre at ledere årlig informerer alle sine ansatte om varslingsordningen
  15. Informasjonskampanje: Gjennomføre informasjonskampanje om Forsvarets varslingskanal og betydningen av denne.