tkafgL7C1671

Kapittel 9 - Livskvalitet/-tilfredshet

Livskvalitet er et begrep som rommer mye, og brukes ofte for å beskrive et individs subjektive opplevelse av sitt eget liv når det kommer til overordnede faktorer som mening, tilhørighet, selvrealisering, trygghet og selvbestemmelse. Vi har her valgt å fokusere på ett av aspektene av livskvalitet, nemlig livstilfredshet. Livstilfredshet kan defineres som følelsen av hvor fornøyd man er med livet som helhet.
 

Livstilfredshet hos veteraner i 2020

Livstilfredshet hos de 5942 veteranene er gjengitt i Figur 9.1. Totalt 10,9 % oppga den som svært lav (1,2 %) eller lav (9,7 %), mens 10,1 % oppga den som gjennomsnittlig, og 79,0 % oppga den som høy (41,7 %) eller svært høy (37,3 %) (se Figur 9.1).

Fig9_1Livstilfredshet.svg

For å undersøke stabiliteten av livstilfredshet sammenlignet vi svarene fra de som deltok i undersøkelsen i både 2012 og 2020 (n=3090). Det var ingen signifikant forskjell i livstilfredshet mellom 2012 og 2020, blant de som deltok på begge tidspunkter (t = 1,6, p = 0,11). Det betyr at vi kan regne med at livstilfredsheten var relativt stabil mellom disse tidspunktene.
 

Sammenheng mellom livstilfredshet, psykiske og kroppslige plager

Vi undersøkte sammenhengene mellom psykiske og kroppslige plager, og livstilfredshet, og fant at disse hang sammen med hverandre (korrelasjoner på henholdsvis r = -0,40, p < 0,001 og r = -0,43, p < 0,001). Det betyr at både kroppslige og psykiske helseplager medfører en høyere sannsynlighet for å ha lavere livstilfredshet.

Oppsummering

I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå fra 2020 svarte 26,0 % av befolkningen at de har svært høy tilfredshet med livet, mens 22,0 % svarte at de har lav til svært lav tilfredshet med livet (14). Til sammenligning svarte 37,3 % av veteranene i denne undersøkelsen at de hadde svært høy livstilfredshet, mens 10,9 % svarte at de hadde lav eller svært lav livstilfredshet. Sett under ett virker derfor veteranene fra Afghanistan å ha betraktelig høyere livstilfredshet enn befolkningen som helhet. Vi ser også at kroppslige og psykiske plager henger tett sammen med lavere livstilfredshet, som viser at disse helseplagene kan ha en sterk innvirkning på livstilfredsheten til veteranene. Dette indikerer at eventuelle tiltak rettet mot å bedre livstilfredsheten til veteraner bør være rettet mot både psykiske og kroppslige helseplager.