IMG_4975

Kapittel 8 - Mild traumatisk hjerneskade (mTBI)

Etter operasjonene i Afghanistan og Irak har det blitt rettet oppmerksomhet mot at mange av de som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD) også sliter med følgene av skader de kan ha pådratt seg etter slag eller trykkbølger mot hodet. I litteraturen har dette blitt kalt mild traumatisk hjerneskade (mTBI), og inkluderer plager som hodepine, svimmelhet, hukommelsesvansker m.m. Selv om dette foreløpig ikke er en etablert diagnose, ønsket vi å undersøke mulig forekomst av slik hjerneskade blant norske Afghanistan-veteraner. Vi inkluderte derfor et screeninginstrument for mTBI som stiller spørsmål om hodeskader, bevissthetsforandringer etter skaden/hendelsen, og om vedvarende symptomer på mTBI i dag. Screening for mTBI gjennom selvrapport, slik som i denne undersøkelsen, er ikke tilstrekkelig for å kunne sikkert identifisere mTBI, og gir kun en indikasjon for videre klinisk undersøkelse. Det er likevel vanlig å bruke et slikt screeningsinstrument for å avdekke omfanget av potensiell mTBI i store grupper.

Totalt var det 672 personer (10,9 %) som rapporterte én eller flere hendelser med skademekanisme som kan forårsake mTBI (n=6170). Eksempler på dette kan være ulykker med slag mot hode, fall eller eksponering for trykkbølgen av en eksplosjon. Det var 174 personer som rapporterte endringer i bevissthetstilstand, slik som svimmelhet, hukommelsestap eller bevissthetstap, umiddelbart etter en slik hendelse. I denne gruppen på 174 personer hadde 77 fortsatt spesifikke mTBI-symptomer (f.eks. hodepine, svimmelhet, hukommelsesvansker) da de svarte på spørreundersøkelsen. mTBI kan imidlertid også generere funksjonssvikt og symptomer som ikke samsvarer med de spesifikke mTBI-symptomene. Ettersom screening av mTBI på populasjonsnivå gir svært usikre anslag av forekomst, kan man på grunnlag av denne screeningen anslå forekomsten av mulig mTBI i denne populasjonen til mellom 77 og 174 individer. Dette utgjør mellom 1,2 % og 2,8 % av totalpopulasjonen.

Fig8_1Mild forekomst av hjerneskade.svg

En hendelse som medfører en hodeskade kan også utgjøre en alvorlig psykisk belastning. Et viktig tema innen mTBI-forskning er derfor overlapp mellom mTBI og PTSD, og det er et spørsmål hvorvidt PTSD-symptomer kan «dekke over» en mTBI-tilstand. Vi undersøkte derfor de 174 personene som rapporterte endringer i bevissthetstilstand etter hodeskade, og fant 33 personer med PTSD-symptomer over grenseverdi, og at 23 av disse samtidig rapporterte kjernesymptomer på mTBI. Det gir 54 personer som rapporterte bare kjernesymptomer på mTBI, mens 156 personer skåret over grenseverdi for PTSD uten at de har kjernesymptomer på mTBI. Funnene tyder på at det er noe overlapp mellom mTBI og PTSD blant Afghanistan-veteranene, men at disse fenomenene hovedsakelig ser ut til å opptre hver for seg. Det vil si at de fleste som har symptomer forenlig med potensiell mTBI, ikke rapporterer symptomer på PTSD og vice versa.

Oppsummering

Basert på det screeninginstrumentet som er brukt, fant vi at 174 personer (2,8 %) rapporterte bevissthetsforandringer knyttet til en hendelse som kan føre til mTBI. Det er 77 av disse (1,2 %) som anga kjernesymptomer på mTBI på undersøkelsestidspunktet. Selv om mTBI overlapper noe med PTSD, ser det også ut til å opptre som et separat fenomen. Dette er første gang det presenteres tall på mTBI blant militært personell i Norge. Det er først og fremst relevant for helsepersonell som må være oppmerksom på slike skademekanismer, fordi dette kan ha implikasjoner for diagnose og behandling.