Maskinøvelse på KNM Maud  *** Local Caption *** Machine damage excersice on board HNoMs Maud.

Masterstipend fra Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen

Vil du skrive masteroppgave innen maritimt ingeniørarbeid? Sjøforsvaret og Forsvarets høgskole (FHS) tilbyr masterstipendiat med oppstart høst 2024. Stipendiaten ønskes inn i stillingen som lærer maskin etter endt utdanning. Søknadsfrist 3. april.

Sjøforsvaret og Forsvarets høgskole lyser ut stipendiat for å produsere kritisk kompetanse av strategisk viktighet. For å få kompetent militært personell til FHS Sjøkrigsskolen og Sjøforsvaret må vi utdanne personell selv, slik at vi kan bemanne stillinger med riktig kompetanse og bakgrunn innen rimelig tid.

Stillingen som militær lærer maskin ved FHS Sjøkrigsskolen skal fylles og stipendiaten ønskes inn i stillingen etter endt utdanning. 

Stillingen krever at søker har utdanning i maskinfag eller skipskonstruksjon (tilsvarende) på masternivå, skipsteknisk tjeneste fra Sjøforsvaret og løst sertifikat. Sistnevnte for å dekke STCW-krav til den akkrediterte utdanningen.

Utdanningen vi ønsker at du tar:

University College London benyttes av både Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell, og anbefales sterkt. Universitetet har et høyt internasjonalt nivå, med et bredt nettverk, hvor både den britiske marinen og andre nasjoner sender sine skipstekniske offiserer for å ta utdanning.

Det er ønsket søkere til en av disse studiene i prioritert rekkefølge:

  1. Marine engineering
  2. Naval architecture
     

Studiene vil dekke behovet Sjøforsvaret og FHS Sjøkrigsskolen har for militær lærer, og evt. senere som hovedlærer for studieretningen. Utdanningen i kombinasjon med skoletjeneste, vil også senere være særdeles nyttig for Sjøforsvaret, enten direkte, eller gjennom tjeneste i støtteavdelinger eller -etater.

Vi søker deg som

  • har fast militært tilsettingsforhold i Forsvaret, men søkere kan tilhøre både beordings- og søknadssystemet, og tilhøre både OF og OR søylen.

Videre kreves det at søkerne er faglig kvalifisert til å få opptak på relevant studieprogram. Dvs. at de må tilfredsstille studiets opptakskrav og bli tatt opp på studiet.

Kandidaten som velges ut, må selv søke om opptak til utdanningsinstitusjonen innen fristen juni 2024. Flytting og tjeneste utenlands tilstås kun ved faktisk opptak.

Kvalifikasjoner

Militært personell som har relevant bachelorutdanning innen skipstekniske eller marin teknikk, samt innehar sertifikater minimum M2, er søknadsberettiget selv om de er på beordringssystemet. Det er ønskelig med kvalifiserende tjeneste som maskinmester i Sjøforsvaret, dvs. minimum to år.

Søkernes akademiske egnethet tillegges særlig vekt, da et kortere studium krever mye av den enkelte. For nasjonale sivilingeniørstudier må gjennomsnittskarakteren for bachelorutdanning være minimum C, og bacheloroppgaven minimum C. Kandidater som har fått bekostet annen sivil etterutdanning av Forsvaret, eller fremdeles er på plikttjeneste prioriteres ikke.

Årlig fysisk test

Alt personell er gjennom Tjenestereglementet for Forsvaret pålagt å gjennomføre årlig fysisk test. Denne skal være gjennomført, bestått og registrert i 2023 eller innen søknadsfristen.

Dersom man av helsemessige årsaker ikke kan avlegge fysisk test skal dette dokumenteres med legemeldt fritak, registrert i personelldatasystemet innen søknadsfrist.

Vilkår for stipendiatet

Totrinns beordring

Studenten disponeres ved FHS Sjøkrigsskolen under og etter utdanningen.

Etter endt utdanning pålegges studenten plikttjeneste i form av en to-trinns beordring Dette er for å sikre at Forsvaret kan styre kompetansen som er gitt i henhold til Forsvarets behov. Stipendiatet vil innebære plikttjeneste etter forholdet 1:2. Det vil si at utdanningens lengde multipliseres med to og starter umiddelbart etter avsluttet utdanning.

Tjeneste etter utdanning vil være ved FHS Sjøkrigsskolen, i stillingen som militær lærer maskin.


Sperrefrist

Personell som blir tildelt utdanning i henhold til denne kunngjøringen, sperres mot tiltredelse på stillinger som ikke er i tråd med Forsvarets behov og to-trinns beordringen som følger med studieplassen. Sperrefristen gjelder for hele studie- og plikttjenesteperioden.


Grad og lønn

Ved oppstart på studiene kanselleres automatisk eventuelle midlertidige beordringer og midlertidig høyere grad. Studenter bærer sin faste grad under studietiden, og lønnes ut fra sin siste faste stillings lønn. For personell på beordringssystemet gjelder imidlertid reglen om normalavansement.


Spesielt for utdanning i utlandet

Personell som tas opp til studier i utlandet må bestå engelsk språktest int. STANAG 6001 og gitte medisinske krav før utreise.

Personell som tas opp til utenlandsstudier tilkommer tillegg iht. Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet (NATO Særavtale) for disponeringens varighet.

Utdanningens varighet er 12 måneder.

Viktige opplysninger for deg som er søker

Den enkelte søker skal begrunne sin søknad om opptak ved studiene og redegjøre for relevante forhold. Dette er forhold som ikke kan leses ut av den enkeltes rulleblad, og kan f.eks. være ledererfaring, prosjekterfaring, tilleggsansvar i stillinger samt sivil utdanning og tjenesteerfaring. All høyere utdanning må dokumenteres med vitnemål eller karakterutskrifter, og det er søkers ansvar å sørge for at disse dokumentene er registrert i FIF.

Du som søker har ansvar for å kontrollere at eget rulleblad er oppdatert. Manglende opplysninger eller dokumentasjon vil få konsekvenser for din konkurransedyktighet mot opptak til studiene.


Innsending av søknad

Søknad med din begrunnelse sendes på e-post til seksjonssjef og kommandørkaptein Atle Mølholm på amolholm@mil.no

Relevante utskrifter fra vitnemålsportalen må vedlegges.

Utvelgelse

I vurderingen av søkere legges det vekt på følgende kriterier:

  • Kvalifikasjoner/opptakskrav jfr. punkt 3, samt spesifikke krav til det enkelte studiet.
  • Personlig egnethet til å gjennomføre studiet
  • Villighet til å bli beordret til angitt avdeling/tjenestested etter utdanning

Vurdering av søkere og utvelgelse til stipendiatet vil utføres av Sjøforsvaret og Forsvarets høgskole, ref. «Veileder i HR del I- Utdanning i Forsvaret», pkt. 3.7.3.

Søknadsfrist 3. april 2024.

Kontaktpersoner

FHS Sjøkrigsskolen: Kommandørkaptein Atle Mølholm, e-post: amolholm@mil.no

Sjøforsvaret: Kommandør Stig Arne Hesthamar, e-post: shesthamar@mil.no