Forankret2

Minedykker

Minedykkere er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver på land og i vann.

Varighet
12 måneder
Avdeling
Sjøforsvaret
Bakgrunn
Ingen
Søknadsfrist
Ny søknadsfrist kommer

Ønsker du en tøff tjeneste med mulighet for videre karriere i Forsvaret?

Om dykking, sprenging og å løse oppdrag i små team virker spennende, kan minedykker være noe for deg. Denne stillingen/utdanningen er både mulig for deg som ønsker en tøff førstegangstjeneste – eller for deg som allerede er i - eller har vært i Forsvaret. 

Minedykkerutdanningen er en toårig fagskoleutdanning som gir 120 studiepoeng. Det første året gjennomføres ved Dykker- og froskemannsenteret (DFS), det andre året gjennomføres som praksis ved Minedykkerkommandoen (MDK).

Hos oss får du testet og utviklet din robusthet, både fysisk og mentalt. Du får også sjansen til å kunne fortsette med en karriere som minedykker.

Opptak og seleksjonen er for alle personell-kategorier. Det vil si for både deg som søker førstegangstjeneste, har gjennomført rekruttskolen og er i førstegangstjenesten (alle grener), forsvarsansatte eller søkere utenfor Forsvaret. Opptaket gjennomføres hvert andre år. Neste opptak er i juni 2024.

 1. Krav til deg som søker:

  • Være norsk statsborger.
  • Fylt 18 år innen opptaket starter.
  • Fullført videregående skole. Gjelder både studiespesialiserende og yrkesfag.
  • Allment evnenivå (teoritest fra sesjon) som kvalifiserer til inntak på befalskurs
  • Ha gjennomført rekruttskole ved opptaksstart.
  • Solid og stabil psyke.
  • Bestå medisinsk seleksjon for å bli minedykker
  • Normalt syn- og fargesyn.
  • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting.
  • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger.
  • Kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen. Last ned anbefalt treningsprogram til opptaket her (pdf).

  Fysiske minstekrav

  • ​3000 meter: ​12:30 minutter
  • Kroppsheving​: 7 stk
  • Armhevinger​: 28 stk.​
  • Brutalbenk​: 10 stk.​
  • ​Utfall med 22 kg sekk: 40 stykk i løpet av to minutter​
  • Rygghev​ på kasse: ​15 stk
  • Feltløp 8 km med 22 kg sekk​: 52 minutter 
  • Bestå vanntest: Gjennomføres i basseng under grovseleksjon
  • Kravene er alders- og kjønnsuavhengige
 2. Å gjennomføre Minedykkerkurset er mer enn en førstegangstjeneste utenom det vanlige, det er også et yrkesvalg. Ved fullført minedykkerkurs får du muligheten til å bli ansatt som operatør på Minedykkerkommandoen (MDK) med tjenestested enten i Bergen eller Ramsund.

  Tjenesten som minedykker ved MDK preges av høyt aktivitetsnivå og stor arbeidsbelastning med høye krav til utførelsen.

  Som minedykker blir du gitt en stor grad av tillitt og ansvar. Det forventes at du løser oppgavene dine på en god måte, både selvstendig og i samarbeid med andre. Livet som minedykker innebærer at du deltar på skarpe eksplosivrydderoppdrag og øvelser i Norge og i utlandet. Samtidig som du reiser og jobber mye forventes det at du vedlikeholder og videreutvikler deg selv og ferdighetene dine.

  Jobben krever robust fysikk, gode samarbeidsevner, effektiv læringsevne og solid mental styrke. Minedykkerkurset forbereder deg til tjenesten som profesjonell militær dykker og soldat.

 3. Har du lyst å bli minedykker må du sende inn søknad før søknadsfristen. (Jo tidligere jo bedre). Denne brukes til å verifisere at du har de formelle kravene i orden. Etter søknadsfristen får du svar om du blir kalt inn. Fullfører og består du opptak- og seleksjonen vil du få tilbud om plass på utdanningen. Denne starter i august samme år. 

  Seleksjon

  For rekrutter gjennomføres grovuttak i forbindelse med rekruttskolen på Madla som har oppstart i april. Kvalifiserte søkere fra rekruttskolen på Madla vil bli overført til Dykker- og froskemannssenteret (DFS) i forkant av den praktiske seleksjonen.

  Søkere som har avtjent førstegangstjenesten, eller har påbegynt denne tidligere, blir innkalt til grovuttak helgen før den praktiske seleksjonen starter.

  Den praktiske seleksjonen starter i medio juni og varer i overkant av to uker. Her vurderes søkerens medisinske og fysiske skikkethet. I tillegg er det en feltperiode der vi tester søkerens fysiske og mentale yteevne, og forbereder søkeren på hva som kreves videre i utdanningen.

  Består du seleksjonen i juni, får du tilbud om å starte på minedykkerutdanningen som minedykkeraspirant i Bergen etter sommerferien.

  Forberedelser til opptaket

  Det anbefales å starte forberedelsene til opptaket så tidlig som mulig. Ved å arbeide målrettet over tid, har de fleste gode muligheter for å tilfredsstille de fysiske minimumskravene. Last ned anbefalt treningsprogram til opptaket her.

  Kandidatenes mestringsevne i vann blir testet i løpet av opptaket. For å forberede deg til dette anbefales du å bli komfortabel i vann (eller basseng). Med momenter som å flyte, fridykke, holde pusten og undervannssvømming. På grunn av drukningsfare skal slik trening alltid gjennomføres sammen med andre.

  I løpet av seleksjonen vil du oppleve forskjellige arenaer og utfordringer som tvinger deg til å mobilisere det du har av fysiske så vel som psykiske ressurser. Under en seleksjon er det fordelaktig å vite hvordan en selv reagerer under krevende forhold.

 4. Minedykkerutdanningen er både teoretisk og praktisk annlagt. Det gjennomføres hovedsakelig i Bergen ved Dykker- og froskemannssenteret (DFS).  Året innebærer et grundig og utfordrende løp, som gjør deg skikket til yrket som profesjonell militær dykker og eksplosivekspert. DFS gir deg opplæring i blant annet dykketeori, dykking med pressluft, rebreathere og blandingsgass. Du vil lære om virkemåten til forskjellig typer ammunisjon og hvordan trygt innhente informasjon om miner og andre våpensystemer. Du får sprengningsutdannelse og lærer å rydde blindgjengere (ammunisjon- og eksplosiver) over og under vann. Gjennom kurset får du også opplæring innen feltdisipliner, gummibåtoperasjoner og oppdragsplanlegging. For å kunne ivareta seg selv og patruljens egen sikkerhet under oppdragsløsning får minedykkeraspirantene også en omfattende sanitets- og skyte-utdannelse.

  Lengden på grunnutdanningen er i underkant av ett år. Kandidater som gjennomfører tilfredsstillende og kvalifiserer seg til videre tjeneste blir overført til Minedykkerkommandoen som minedykkeroperatører.

 5. På MDK blir egnet personell tilbudt kontrakt innenfor rammen til avdelingen. De som fortsetter som operatører på Minedykkerkommandoen får, i tillegg til mulighet for eksplosivrydderutdanning, videregående spesialisering innen ett av følgende fagområder:

  • Uskadeliggjøring av eksplosiver - både konvensjonelle og improviserte sprenglegemer (IED-er)
  • Lavprofil søk og minemottiltak på grunt vann
  • Dypdykking og arbeidsdykking

   
  Som operatør og profesjonell minedykker utvikler du deg kontinuerlig innenfor faget og egen spesialisering. Du vil få blant annet trykkammeroperatørkurs- og dykkerlederutdannelse. Den enkelte kan påregne videre utdanning i Norge og utlandet innenfor sin spesialisering. Avhengig av egne forutsetninger og avdelingens behov sendes utvalgte operatører på befalsutdannelse.

 6. Jeg har allerede påbegynt førstegangstjeneste, kan jeg møte til opptak?

  Svar: Ja, søk og så vil vi kalle inn alle kvalifiserte søkere til opptak.

   

  Jeg er ferdig med førstegangstjeneste og utenfor Forsvaret, kan jeg søke?

  Svar: Ja. Kravet til alle som stiller på opptak er at du skal ha gjennomført rekruttskole. Under opptaket vil det bli gitt nødvendig opplæring og oppfriskning innenfor militære ferdigheter slik at du kunne gjennomføre opptaket.

   

  Kan kvinner også bli minedykkere?


  Svar: Ja, vi har hatt 2 stk som har gjennomført utdanning og tjenestegjort som minedykkere.

  Er det lov å bruke egne feltstøvler på opptaket?

  Svar: Ja. Kravet er at de er sorte og har ankelstøtte godt over ankelen. De må være i materialet skinn (Goretex er godkjent)

  Hva menes med fargesyn/ikke briller og medisinsk profil?

  Svar: Alle søkere vil få tilsendt et skriv med utfyllende informasjon på dette. Vi anbefaler at du søker.

  Når får jeg svar på søknaden?

  Svar: Etter søknadsfristen har gått ut, behandler vi søknadene fortløpende. I noen tilfeller vil søkere som ikke oppfyller kravene, få avslag med begrunnelse tidligere. Vi oppfordrer til å søke så tidlig som mulig.

  Hvilke vilkår går jeg på under utdanningen?

  Om du er ansatt eller ferdig med førstegangstjenesten får du fast grunnlønn.  Er du vernepliktig fortsetter du til vernepliktstiden er over. Deretter får du eventuelt tilbydd ny kontrakt etter verneplikten. Tillegg utover dette for begge kategorier, vil være egne dykketillegg.

  Jeg har ikke vært på sesjon, kan jeg søke?

  Svar: Ja, søk og ta kontakt med Forvarets personell og verneplikt-senter slik at de kan ta deg inn til sesjon så snart som mulig.

  Hva skal jeg ta med på opptaket?

  Svar: Dette får du svar på i innkallingen, men husk å ta med pass/tilsvarende gyldig legitimasjon.

  Hvordan kan jeg best forberede meg til opptaket?

  Svar: Sjekk ut Minedykkerkommandoens treningsprogram her.