Sjøforsvarets baser-Haakonsvern Orlogsstasjon

Haakonsvern

Haakonsvern er Sjøforsvarets hovudbase og ein av Nord-Europas største maritime militærbasar.

Adresse
Haakonsvern orlogsstasjon, 5886 Bergen
Kontakt
915 03 003 eller se siden "Informasjon til våre omgivelser"


Om Sjøforsvarets hovudbase Haakonsvern

Tone Størksen Sjef Sjøforsvarets baser.png
Sjef Haakonsvern orlogsstasjon Kommandør Tone Størksen

Haakonsvern orlogsstasjon (HOS), også kalla Sjøforsvarets hovudbase Haakonsvern (SHH), ligg ei snau mil vest for Bergen sentrum. Her jobbar rundt 3500 offiserar, spesialistar, sivile og vernepliktige. Basen drives av sjef Haakonsvern orlogsstasjon. 

Basen er hovudkvarteret til Sjøforsvaret og Marinen, og heimebasen til mange av Forsvarets sjøfartøy, som ubåtar, korvettar, mineryddarar, fregattar og logistikk- og støttefartøy. Marinejegerkommandoen har òg hovudkvarteret sitt her. 

En rekke andre forsvarsavdelingar og etatar er representerte på Haakonsvern. Luftforsvaret har base for maritim helikopterving (MHV), mens Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har Regional logistikkommando Vest-Noreg på basen. FLO har i tillegg vedlikehaldsverkstad for Sjøforsvarets fartøy og materiell, og dessutan uniformsutsal og fleire tilsette frå avdelingane for forsyning, strategiske anskaffingar og materiellstyring. 

Basen har eigen brannstasjon, sjukestove, spisemesse, kantine, postkontor, barnehage, kyrkje, lege- og tannlegekontor, kjøkken, innkvartering og verkstader.

Tilbud/aktiviteter

Basen har idrett- og treningsanlegg med symjehall, klatrevegg og idrettshallar for forsvarstilsette og familiane deira. Andre besøkande kan òg nytte dette tilbodet. Basen​s velferdsavdeling og kantine har dessutan musikkrom, internett, spelkonsollar og biljard. Elles har Bergen eit hav av tilbod innan kultur- og fritidsaktiviteter.

Vil du vite meir?

For ytterlegare informasjon om basen, herunder adgang, regelverk, organisering, informasjon til våre omgivelser, ferdsel i havneområdet med meir, se lenkene nederst på denne siden.

Informasjon til våre omgivelser

Her finner man informasjon som retter seg mot våre omgivelser og naboer

Pil til høyre
Haakonsvern Hovedkai fra luften

Informasjon til eksterne gjester og innleide

Her finner man informasjon som retter seg mot personer og virksomheter utenfor Forsvaret, som i nær fremtid skal gis adgang til basen som følge av et tjenstlig oppdrag

Pil til høyre
betongmeisling

Informasjon om ferdsel i forbudsområdet i sjøen rundt Haakonsvern

Her finner man informasjon om ferdsel i det militære forbudsområdet i sjøen rundt Haakonsvern

Pil til høyre
1024px-KNM_Otto_Sverdrup-2009-04-10-Haakonsvern