20221019HST_9927

Fagutdanning av ukrainske soldater i Norge

Norge starter fagutdanning innen sanitet, skarpskyting og lagfører geværlag for ukrainske soldater. Vi trenger deg som kan være instruktør.

Parallelt med at Heimevernet leder utdanningen av ukrainske soldater i Storbritannia (les mer her), starter vi fagutdanning her hjemme i Norge. Heimevernet trenger instruktører til dette oppdraget.

Nedover på siden kan du lese mer om hvilke kurs det dreier seg om og hvilke egenskaper og erfaring du som instruktør må ha. Utdanningen i Norge starter i slutten av april i trøndelagsområdet og vil bli gjennomført i flere runder ut 2023.

Følgende fagutdanning planlegges:

 • Basic Medic kurs
 • Geværlagførerkurs
 • Grunnleggende skarpskytterkurs

Lengden på kursene vil være fire uker. Mellom kursene legges det opp til ca. en uke pause. Du må forvente lange arbeidsdager som vil kreve mye av deg både fysisk og psykisk. I et fire 4-ukers kurs må du være forberedt på én arbeidshelg.

Det er HV-12 som leder fagutdanningen sammen med HV-11 og HV-14. Både faste ansatte og hele HVs styrkestruktur vil kunne ta del i oppdraget. I tillegg vil andre deler av Forsvaret bidra ved behov.

Krav til deg som søker

Alle søkere må oppfylle følgende minimumskrav:

 • Du ha gjennomført førstegangstjeneste.
 • Fysiske krav er karakter 4 i utholdenhet og karakter 4 i styrke. Personellet skal i søknadsprosessen egenrapportere på kravene. Du vil bli testet når du møter til opptreningsperioden. (Se «fysiske tester i Forsvaret» for alders- og kjønnsdifferensierte resultatkrav i appen "Fysiske tester i Forsvaret") Du kan lese mer om Forsvarets krav her
 • Du må være medisinsk skikket. Det vil bli gjennomført medisinsk seleksjon ved oppmøte.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til hemmelig/NATO-secret.
 • Får å delta i dette oppdraget kreves det at du er fullvaksinert. Forsvaret gjennomfører vaksinering ved tiltredelse.

Ønsket kompetanse

Vi ser etter deg som har følgende egenskaper og kompetanse:

 • Du må være motivert og ha evne til å samarbeide godt med andre
 • Du må ha evne å tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter raskt
 • Du må kunne kommunisere og instruere grupper med engelsk som arbeidsspråk.
 • Du må ha relevant erfaring og kompetanse innenfor de aktuelle fagutdanningene

Vi anbefaler også at du så langt det er mulig avklarer din interesse med familie og arbeidsgiver før du sender inn søknaden. Er du usikker på om du er kvalifisert, så oppfordrer vi deg til å søke. Benytt fritekstfeltet i søknadsskjemaet til å beskrive hvorfor du ønsker å være en del av dette oppdraget.

Vi har følgende stillinger som skal bemannes:

 • Troppssjef - Fenrik/Løytnant
 • Troppssersjant - Sersjant/oversersjant
 • Adm. ass - Visekorporal/korporal 1. kl.
 • Hovedinstruktør - Visekorporal/oversersjant
 • Instruktør - Visekorporal/korporal 1. kl.

 

I staben skal disse stillingene bemannes:

 • Personellbefal - Sersjant/oversersjant
 • Etterretning og sikkerhet - Sersjant/oversersjant
 • Logistikkbefal - Sersjant/oversersjant
 • Personell ass. - Visekorporal/korporal 1 kl.
 • Logistikk ass. - Visekorporal/korporal 1. kl.
 • Lege 18 t.  
 • Sykepleier  

Tidsplan

 • Opptreningsperiode tentativt ukene 13, 15 og 16.
 • Første kursstart i slutten av april
 • Siste kursavslutning tentativt midten av desember

Opptreningsperioden gjelder kun for personell som blir tilsatt fra oppstarten av oppdraget.  

Det vil være mulig for den enkelte å stå i oppdraget i varierende lengde. I søknadskjemaet skal du fylle ut perioden du er tilgjengelig/ønsker.

Periodene mellom kursene vil i hovedsak nyttes til avspasering/fri. Sommerferie gjennomføres i henhold til ferieloven. 

Lønn

210603SG_0828

Hva kan jeg forvente i lønn?

Du blir tilsatt i en midlertidig kontrakt med Forsvaret, med de rettigheter og plikter som følger som ansatt. Dersom du blir valgt ut, vil det bli skrevet kontrakt fra oppstart til og med at opptjent merarbeidstid er avviklet.

Lønn består av grunnlønn og normale tillegg (ATF). Lønnstrinn for instruktør er lønnstrinn 40 og hovedinstruktør kan være noe høyere. Du kan forvente et betydelig ATF tillegg på grunn av høyt aktivitetsnivå i kursperiodene.

For personell som signerer en arbeidsavtale gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Seleksjon

Ikke alle søkere vil få tilbud om kontrakt. De som er kvalifisert men ikke får tilbud om kontrakt kan være aktuelle for reserveliste og vil bli spurt om dette. Det er mulighet for at oppdraget forlenges utover 2023.

 1. Jeg er ikke i Heimevernet. Kan jeg søke?

  Ja. Du trenger ikke være en del av HVs styrkestruktur for å søke.

  Har jeg krav på fri fra arbeidsgiver for å delta?

  Det er arbeidsgiveren din som avgjør dette. Du tegner en midlertidig og frivillig kontrakt med Forsvaret for perioden. Arbeidsmiljølovens 12.12 gir deg ikke krav på fri/permisjon til dette oppdraget.

  Hva kan jeg forvente i lønn?

  Lønn utgjør grunnlønn + tillegg + annen kompensasjon. Minimumslønnen er lønnstrinn 40. Blir du kompetansevurdert til andre stillinger vil lønnen være noe høyere. 

  Kan jeg søke permisjon for å reise hjem i løpet av oppdraget?

  Du står fritt til å disponere tiden etter endt arbeidstid. Det må påregnes tjeneste ca. hver fjerde helg.

  Hvilke krav setter dere til personellet?

  Du må minimum ha førstegangstjeneste og bestå kravene som Forsvaret setter. Hvem som velges er en samlet vurdering av militær og sivil erfaring samt kompetanse. 

  Jeg er fast ansatt i Forsvaret. Kan jeg søke?

  Ja, men det må være avklart og godkjent av hjemmeavdeling.