Heimevernet (HV-16) overtar et objektsikringsoppdrag fra Politiet i Tromsø.

Råd og utvalg

Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene, område- og innsatsstyrkeutvalgene og heimevernsnemndene skal sikre Heimevernets samarbeid med befolkningen.

38_20191113_KK__MGL0339

Landsrådet og distriktsrådene er møteplasser der Heimevernet møter frivillige organisasjoner for å etablere og utvikle relasjoner og tillitt. Noen oppfatter dette som del av organisasjonenes «samfunnsoppdrag», eller kanskje heller en form for «verneplikt».

Landsrådet oppnevnes av Forsvarsdepartementet og består av representanter fra 15 sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene, i alt 26 medlemmer. Landsrådets medlemsorganisasjoner representerer godt over 6 millioner medlemskap i Norge. Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

 1. Landsrådet skal arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen. De gir også uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet. Landsrådets arbeidsutvalg skal uttale seg ved tilsetting av ny sjef for Heimevernet. I alle år har landsrådet vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av Heimevernet.

  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Det frivillige Skyttervesen (DFS)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet
  • Norsk TotalforsvarsForum
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Norges Bondelag
  • Norges Fiskarlag
  • Norges Idrettsforbund
  • Norges Lotteforbund
  • Norges Røde Kors
  • Norsk Folkehjelp
  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Norsk studentorganisasjon
 2. Rådsstrukturen i Heimevernet ble midlertidig opprettet utover høsten 1945 basert på organiseringen av det sivile motstandsarbeidet under krigen, Sivorg, samt på de viktigste organisasjonene innenfor samfunns-, nærings og beredskapskapsområdet. Erfaringene fra det organiserte motstandsarbeidet, både det militære, Milorg, og det sivile under en felles ledelse, ble vektlagt i betydelig grad.


  Landsrådet ble formelt fast oppnevnt av Forsvarsdepartementet 23. oktober 1947. 
  Rådsstrukturen arbeidet i starten mye med Heimevernets rammebetingelser, som finansiering, øvingsområder og skytebaner, uniformer, våpen og utrustning. Rådsstrukturen skulle være en brobygger mellom Forsvaret og sivilbefolkningen, og bidra til Heimevernets forankring i lokalsamfunnene.
   

 3. Landsrådets leder er Are Tomasgard fra LO. Nestleder er Runar Karlsen fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

  Generalsekretæren for landsrådet, Jørgen Roaldset, er ansvarlig for den daglige drift, og er det normale kontaktpunktet på vegne av arbeidsutvalget.

  Utvalget består av leder, nestleder, generalsekretær og ett medlem som Landsrådet selv velger.

Støttefondet

Er du uheldig og skader deg på heimevernsøvelse, kan du som soldat i Heimevernet søke støttefondet om hjelp.

Pil til høyre
Onsdag 7. september øvet Helgelandssykehuset og HV-14 sammen i et scenario med masseskade. Sykehusene på Mo, Sandnessjøen og Mosjøen var innvolvert. Øvelsen gir Helgelandssykehuset stort ubytte av å øve sin organisasjon internt med realistisk trening på behandling av skadet personell.

/

Wednesday 7 of September, the Homeguard exercised together with hospitals in a scenario of massive damage. Hospitals in Mo, Sandnessjøen and Mosjøen were involved. The exercise benefits the hospital greatly from practicing their organization internally with realistic training in the treatment of injured personnel
Hjemlet i lov og forskrift
Råd, utvalg og nemnder er regulert i Forsvarsloven, Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) og Instruks for råd, utvalg og nemnder i Heimevernet, fastsatt av Forsvarsdepartementet.
Kontakt landsrådet
Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Landsrådet for Heimevernet? Ta kontakt med generalsekretær for landsrådet, Jørgen Roaldset, på mail: gensek@landsraadet.no eller telefon: 40028130
 1. Hvert HV-distrikt har sitt eget distriktsråd. Organisasjonene i landsrådet kan oppnevne hver sin representant til distriktsrådene. Distriktsrådet kan i tillegg velge inntil fire andre distriktsrelaterte organisasjoner som medlemmer. I distriktsrådet sitter også inntil ti ledere (HV-soldater) av områdeutvalg og innsatsstyrkeutvalg.

  Oppgaver

  Distriktsrådet skal arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen i distriktet. De gir også uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet i distriktet. Distriktsrådets arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær) skal uttale seg ved tilsetting av ny HV-distriktsjef.

 2. Alle heimevernsområder skal ha et områdeutvalg som representerer alt personell i HV-området. Utvalget velges blant personell i HV-området.

  Områdeutvalgets oppgaver

  • Utvalget skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet i området.
  • Utvalget skal hjelpe områdets personell, områdesjef, heimevernsnemnd, distriktsrådet og distriktssjefen når disse ber om det, eller utvalget selv mener det er nødvendig.
  • Områdeutvalget velger selv et arbeidsutvalg blant utvalgets medlemmer, samt leder, nestleder og sekretær. Det velges også varamedlem til arbeidsutvalget.

   

  Arbeidsutvalget skal spesielt

  • Arbeide for at området har tilstrekkelig antall med kvalifisert befal og spesialister, og de skal uttale seg ved uttak av aspiranter og ved beordringer eller beskikkelser innen området.
  • Drøfte formen for eventuell refselse og uttale seg om skyldforholdet i disiplinærsaker som områdesjefen forelegger utvalget. Når slike saker sendes høyere myndighet skal utvalgets syn følge saken.
  • I samarbeid med områdesjefen gi begrunnet forslag til den kommunale heimevernsnemnd når personell skal fjernes fra området etter bestemmelsene gitt under heimevernslovens § 4, 5 og 6. Vedtak i slike saker skal føres i egen møtebok som bare områdesjefen og den kommunale heimevernsnemnd har krav på å få se.

   

  Medlemmer

  • Områdeutvalget skal ha minst 3, og høyst 14 medlemmer.
  • Heimevernsområdets størrelse og antallet avdelinger i området skal være retningsgivende når antall medlemmer i områdeutvalget bestemmes.
  • Medlemstallet fastsettes av områdets personell etter samråd med områdesjefen.
  • Valget av områdeutvalgets medlemmer skal skje av og blant personellet når området er inne til tjeneste.

   

  Områdesjefens ansvar overfor utvalget

  • Områdesjefen skal samle områdets personell når de er inne til tjeneste slik at de får valgt medlemmer til områdeutvalget.
  • Områdesjefen skal så snart områdeutvalget er klart, kalle det inn til konstituerende møte der vedkommende orienterer om utvalgets oppgaver.
  • Områdesjefen skal snarest gi melding til distriktssjef om hvem som er valgt.
  • Områdesjefen skal skriftlig eller muntlig holde utvalget eller dets leder orientert om viktige saker av betydning for området.
  • I alle disiplinærsaker skal områdesjefen normalt innhente arbeidsutvalgets syn før vedkommende avgjør saken. Gjør særlige forhold det nødvendig å avgjøre saken uten at arbeidsutvalgets uttalelse innhentes, skal vedkommende orientere arbeidsutvalget om saken ved første mulighet.
  • Områdesjefen og områdestaben skal forøvrig bistå områdeutvalget og dets arbeidsutvalg i den utstrekning dette er nødvendig for at de skal få løst sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
  • Områdesjefen har møteplikt uten stemmerett ved møter i områdeutvalget og dets arbeidsutvalg.

   

   

 3. Hvert av Heimevernets 11 distrikter har én HV-nemnd. De gir råd og uttaler seg om personer som er planlagt inn i Heimevernet er skikket til tjeneste eller ikke.

  Heimevernsnemndene består av en representant fra distriktsstaben og en representant fra politiet. I tillegg skal kommunen gis mulighet til å stille med inntil to representanter. De to sistnevnte skal være valgte representanter til kommunestyret, ha plettfri vandel og ha undertegnet en taushetserklæring. Heimevernsnemndens råd og uttalelser begrunnes ikke.

 4. Er det samme som områdeutvalg, men gjelder for innsatsstyrkene.
  Sjef HV har gitt innsatsstyrkeutvalget en tilleggsfunksjon som tillitsvalgtutvalg for behandling av typiske tillitsvalgtsaker. I denne funksjonen forholder de seg til kommandolinjen, det vil si innsatsstyrkesjefen, eventuelt distriktssjefen.