20200310ebn_usmc_339_cr20--5

Feltoperatør

En feltoperatør jobber med å innhente informasjon for beslutningstakere. Oppdragene løses i små patruljer ofte langt unna andre egne avdelinger, hvor man må klare seg alene og uten støtte fra andre.

Stillingstittel
Feltoperatør
Ansettelse
Heltid
Startdato
1. aug 2024
Avdeling
Etterretningsbataljonen
Sted
Setermoen
Søknadsfrist
Utløpt

Etterretningsbataljonen rekrutterer og utdanner feltoperatører til operativ tjeneste i inn- og utland. Feltoperatøren løser primært oppdrag innenfor oppklaring og overvåkning. Oppdragene  løses ofte i små enheter som holder seg skjult, langt fra andre egne styrker uten mulighet for støtte. Den enkelte feltoperatør må derfor være særdeles fysisk og mentalt robust, og beherske et bredt spekter av militære ferdigheter. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere alle situasjoner best mulig.

 1. Feltoperatørene opererer ofte i områder den selv ikke kontrollerer, alene og isolert over lengre tid. Dette betyr at man ikke har mulighet til å få umiddelbar støtte, og patruljen må derfor være særdeles godt trent for å håndtere alle utfordringer som kan oppstår. Dette krever at feltoperatøren har svært god helhetsoversikt, og en innbitt vilje til å løse oppdraget uansett hvor krevende det kan fremstå.

  Oppdragene en patrulje løser har til hensikt å innhente informasjon for å støtte beslutningstakere. Etterretningsarbeid bærer preg av sensitivitet og hemmelighold. Alle som jobber i avdelingen må av den grunn kunne sikkerhetsklareres. Spesielt egnede feltoperatører vil på sikt kunne lede innhentingsoperasjoner.

  Ved tilsettelse som feltoperatør vil du være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner. Etterretningsbataljonen er en avdeling preget av trivsel og godt miljø. Du må belage deg på reisevirksomhet i forbindelse med utdanning, trening og øvelser, samt deltakelse i internasjonale operasjoner.

  • Bestå fysiske minstekrav for å starte utdanningen
  • Fullført førstegangstjeneste eller grunnleggende befalsutdanning
  • Ha minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
  • Ha karakter 6 på syn og minimum karakter 6 på fargesyn (fargesvak)
  • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
  • Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger
  • Kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig»
  • Øvre aldersgrense er 32 år
  • Norsk statsborger
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner

  Fysiske minstekrav

  • Kroppshevning: ​5 stk
  • Armhevninger: 30 stk
  • ​Magebøyninger (sit-ups): 35 stk på 2 min
  • ​Rygghev: 20 stk
  • ​Svømming: ​400 meter på 13 min
  • ​Undervanns-svømming 12,5 m​: Bestått
  • 7 km pakningsløp: 49 min
  • ​8 km pakingsløp: 52 min​
  • ​Medisinballstøt: ​4,4 m
  • ​Stille lengde: ​2,2 m
  • ​3 km landeveisløp: 13:30 minutter
 2. Er du en særdeles fysisk og mentalt robust person som aldri gir opp?

  Er du en person som ser løsninger der andre ser problemer?

  Har du lyst til å gjennomføre skjulte innhentingsoperasjoner?

  Egnethet, motivasjon, læringsevne, vinnervilje, samt god fysisk og mental kapasitet. Jobben som feltoperatør kan være ekstremt krevende, og seleksjon er en nødvendighet for å identifisere hvem som egner seg

 3. Lønn etter grad og ansiennitet.

  Ved å jobbe hos oss vil du oppdage en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme stadig endrende sikkerhetsbehov. Med dette følger en spennende og variert karriere som åpner for muligheter både i Norge og utlandet, militært som sivilt.

 4. Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

 1. Tidsplan for seleksjonsprosessen 2023. Merk at endringer kan forekomme.

  • Søknadsfrist: 15. april 2024.
  • Innkalling til seleksjon: primo mai
  • Praktisk seleksjon: Oppstart seleksjon i midten av juni, nærmere datoer kommer
  • Kunngjøring av resultat: Etter endt seleksjon 
  • Akseptfrist: kommer
  • Ansettelsesdato: 01. august.
  • Oppsigelsestid hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver:
   Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.
Kontakt
Har du spørsmål knyttet til stillinger i Etterretningsbataljonen?
Pil til høyre
Les om feltoperatøren «Erik»
Pil til høyre
I vinter lærte fjernoppklaringseskadronen amerikanerne sine vinterkunnskaper
US Marine Corps FORECON Long Range Reconnaissance Patrol Course

Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.