Soldater fra Telemark bataljon trener militære operasjoner i urbane miljøer i Tyskland for å gjøre seg klar til NATO beredskap

Jobb i Telemark bataljon

Telemark bataljon er den avdelingen i Hæren med høyest beredskap og kortest reaksjonstid, og er til enhver tid klar til å løse alle typer oppdrag i inn- og utland.

Telemark bataljon (TMBN) er en mekanisert bataljonstridsgruppe med 470 profesjonelle fulltidssoldater. Sammen med Brigade Nords HRS-kompanier utgjør TMBN Hærens hurtige reaksjonsstyrke. Bataljonen holder til i moderne fasiliteter på Rena leir, rundt 2 timer nord for Oslo.

Avdelingen har på vegne av Hæren og Forsvaret løst internasjonale oppdrag flere ganger siden 1997. Siden opprettelsen har bataljonen vært Hærens største bidragsyter til internasjonale operasjoner. Telemark bataljon er svært fleksibel og selvgående og rommer alle Hærens troppearter – fra mekanikere til skarpskyttere, og fra fotsoldater til noe av det tyngste materiellet Hæren har.

Telemark bataljon og HRS-kompaniene har årlig behov for nye dyktige medarbeidere med gode holdninger samt fysisk og mental styrke til spesialiststillinger (OR2). Spesielt søker vi deg med fagbrev og jobberfaring innen tekniske og mekaniske fag. 

Vi tilbyr høy trivsel, gode personlige og faglige utviklingsmuligheter, og vi har et sterkt fokus på ivaretakelse av den enkelte og de hjemme. TMBN har i dag ansatte fra alle forsvarsgrener på ulike nivå.

Lenke til mer informasjon om opptaket og når det er mulig å søke til TMBN HRS, finner du lenger ned på siden. 

  • Ha norsk statsborgerskap
  • Fullført/fullfører førstegangstjeneste innen 1. august 2023
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig»
  • Tilfredsstillende vandel
  • Bestått fysiske minstekrav til karakter 7 før innkalling til opptak
  • Karakter 3 (AE3) på teoriprøvene fra sesjon, eller bedre
  • Mindre enn 5 år siden dimisjon fra førstegangstjenesten
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Alle stillinger krever førerkort klasse B (manuelt gir)

  Søkere med relevant kompetanse, fagbakgrunn, fagbrev eller sertifikater vil prioriteres, og kan særskilt vurderes. Fersk militær erfaring og kompetanse vil prioriteres fremfor søkere med eldre kompetanse. Tjenestegjørende personell må ha positiv påtegning, forventet eller høyere. Sivile søkere må kunne legge frem tjenesteuttalelse med det samme.

 1. Opptaket gjennomføres på Rena. Under opptaket må du gjennomføre og bestå svømming (200 meter), feltøvelse og intervju. Opptaksrådet vurderer og avgjør hvem som får tilbud om tilsetting som spesialist i TMBN HRS. Det meste av opptaket vil foregå i felt.

  Under opptaket blir du vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Holdninger
  • Samarbeidsevner
  • Fysisk og mental robusthet
  • Etterlevelse av Hærens kjerneverdier og TMBN HRS sitt verdigrunnlag.
  • Soldatferdigheter
  • Modenhet
  • Evne til læring
  • Samarbeid

  Fysiske tester 

  Alle søkere gjennomfører de samme fysiske testene. Fysiske tester og krav finner du her. Disse må bestås med minimum karakter 7 før innkalling til opptak. Karakteren i fysisk styrke er gjennomsnitt av de tre øvelsene.  

  Personell med relevante fagbrev kan vurderes etter egne kriterier.

 2. Hvis du etter opptaket vurderes som egnet til å jobbe i TMBN HRS, må du gjennomføre og bestå en grunnleggende soldatutdanning nivå 2 (GSU2) før du gis fast tilsetting på T35. Resultatet hvorvidt du har bestått kurset og gis fast tilsetting vil du få vite ved kursets slutt. 

  Etter GSU2-kurset vil du få fagspesifikke fagkurs/utdanninger som er rettet mot den stilingen du har fått.  

Ofte stilte spørsmål

 1. Telemark bataljon (TMBN) er kjernen i Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS), som består av flere kompanier. Et annet ofte brukt navn er «Task Force (TF) TMBN».

  Denne samlebetegnelsen består av følgende avdelinger:

  Telemark bataljon
  (Bataljonsstab, Stridsvogneskadron 1, Mekanisert infanterikompani 3, Mekanisert infanterikompani 4, Kavalerieskadronen 5 og Kampstøtteeskadron 6)

  Batteri Piraya v/ Artilleribataljon
  Pansret Ingeniørkompani 3 v/ Ingeniørbataljon
  Ingeniørkompani 5 v/ Ingeniørbataljon
  Stridstrenkompani 1 v/ Stridstrenbataljonen
  Sanitetskompani 3 v/ Sanitetsbataljon
  Militærpoliti tropp 1 v/ Militærpolitikompaniet

  Opptaket til Telemark bataljon og HRS-kompaniene er felles. TMBN HRS trener og øver mye sammen som én enhet, og de sosiale arrangementene omfatter alle. Samtlige i TMBN HRS er utelukkende profesjonelle soldater.

 2. Søknadsfristen for opptak til Telemark bataljon og HRS-avdelingene er normalt medio mars hvert år. Det arrangeres kun ett opptak i året, og ansettelsesdato for alle stillinger er 1. august. Eventuelle avvik fra dette vil kunngjøres og publiseres på Forsvaret.no og sosiale medier.

 3. Søknadsportalen blir normalt sett tilgjengelig i overgangen januar/februar hvert år. Se informasjonssiden om opptak for mer informasjon.

 4. Telemark bataljon og HRS-kompaniene har i dag ansatte fra alle forsvarsgrener på ulike nivå. Søknadsportalen er åpen for alle som har fullført eller snart fullfører førstegangstjeneste, uavhengig av om det er i Luftforsvaret eller Hæren. Vi oppfordrer alle med et genuint ønske om å tjenestegjøre i TMBN HRS om å søke.

  Det understrekes at relevant fagutdanning og/eller fagbrev vil bli prioritert på opptaket, samt fersk militær kompetanse vi har behov for. Følgelig har ofte søkere fra Hæren bedre utgangspunkt for å bekle en rekke stillinger enn personell fra andre forsvarsgrener. Disse vil i mange tilfeller bli prioritert på innkallingen.

 5. Personell som er tilsatt midlertidig (MT) som spesialist, eller allerede er tilsatt i Forsvaret og ønsker tjeneste som spesialist:

  • Skal søke på opptaket på lik linje med alle andre
  • Skal gjennomføre og bestå alle opptakets deler
  • Hjemavdelingen må dekke deres utgifter til opptak og ATF på GSU2

  Dersom du har blitt tilbudt T-35 i egen avdeling, kan du fremdeles søke opptak i TMBN HRS.

  Det stilles ikke krav til opptak for tjenestegjørende med fast grad i spennet OR4–6 og OF1–2, ettersom disse er på beordringssystemet og må levere villighet til ledige stillinger. Det understrekes at for OR2–4 er det krav om bestått opptak og GSU2-kurs for tjeneste i TMBN HRS. Øvrige fysiske og medisinske krav gjelder fortsatt for eventuell tilsetting.

 6. Hvis du etter opptaket vurderes som egnet til å jobbe i TMBN HRS, må du gjennomføre og bestå grunnleggende soldatutdanning nivå 2 (GSU2) før du tilbys fast arbeidskontrakt i Forsvaret til fylte 35 år (T-35). Resultatet hvorvidt du har bestått kurset og gis denne kontrakten, vil du få vite ved kursets slutt.

  GSU2-kurset består i all hovedsak av videreutdanning av enkeltmannsferdigheter, primært innenfor skyting (HK416 og P80), stridsteknikk, sanitet, fysisk trening, nærkamp og samband. Det er en svært intensiv, lærerik og spennende periode hvor det stilles strenge krav til evne til læring, progresjon og resultater. Etter GSU2-kurset vil du få fagspesifikke kurs/utdanninger som er rettet mot den stillingen du har fått.

 7. Telemark bataljon har lang tradisjon som bidragsyter i internasjonale operasjoner. Det er norske myndigheter som beslutter hvor og når Forsvaret skal delta. Om personell fra TMBN HRS deltar i disse, er avhengig av oppdrag og behov. Avdelingen er til enhver tid klar for å løse alle typer oppdrag i inn- og utland, og samtlige ansatte må oppfylle bestemte krav til internasjonal tjeneste.

 8. Vi jobber målrettet og kontinuerlig for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde. Avdelingen har sterkt fokus på den enkelte og tilbyr faglig påfyll og utfordringer, med gode muligheter for videre utdanning og ansvar i og utenfor avdelingen. Det er også mange spennende administrative stillinger i TMBN HRS som er aktuelle etter noen års arbeidserfaring.

  Arbeidsbelastningen kan tidvis være hektisk med lange dager, øvelser i inn- og utland samt deltakelse i internasjonale operasjoner. TMBN HRS ivaretar den enkelte ved å skape best mulig balanse mellom arbeid og fritid. Det legges opp til en rekke sosiale arrangementer gjennom året, både for ansatte, partnere og familie. Avdelingen har eget ivaretakelsesteam bestående av familiekoordinator, HMS-ansvarlig, fysioterapeut og prest som utfører dette arbeidet.

  Det tilrettelegges for variert fysisk trening i arbeidstid for alle ansatte.

 9. Alle ansatte tilbys egen hybelleilighet (kvarter) i tilknytning til leir, eller mulighet til å leie egen forsvarsbolig i nærområdet gjennom Forsvarsbygg. Hybler er ferdig møblert, og normalt rundt 20 kvadratmeter med eget bad, personlig bod og tilgang på felleskjøkken. Det er også mulighet for leie av garasjeplass eller motorvarmeruttak til bil. Forsvarsboliger er umøblerte hus og leiligheter i ulike størrelser. Ditt behov, ønsket bosted, ansiennitet og tilgjengelige boliger avgjør om du får boligtildeling. Pendlere vil kun få hybel ettersom forsvarsbolig krever at du melder adresseendring i folkeregisteret.

 10. Rena ligger i Åmot kommune og er et godt sted å bo og leve. Rena leir har svært gode treningsfasiliteter, med friidrettsbane, flere styrkerom, løpestier, svømmehall og preparert lysløype på vinterstid. Rena sentrum har et godt utvalg av butikker og spisesteder, samt Høgskolen i Innlandet med en rekke studietilbud.

  Åmot kommune har blant annet alpinbakke, aktiv fallskjermklubb, badestrand med stupetårn, gode jaktmuligheter, stort skiløypenettverk, hoppbakke og motocrossbane. Dersom du skulle ønske ytterligere byfasiliteter, er det 25 minutter til Elverum, 50 minutter til Hamar og 2 timer til Oslo med bil.

 11. Ja, avdelingen har flere som dags- og ukependler til alle landsdeler. Men ansatte oppfordres til å involvere seg i det sosiale i nærområdet utenfor tjenestetid.

 12. Grunnlønn avhenger blant annet av faktorer som stilling, grad, tidligere arbeidserfaring, fagbrev og tilsvarende.

  En spesialist (OR2) kan forvente en grunnlønn i overkant av 320 000,– brutto. I tillegg kommer økonomisk kompensasjon for øvelsesaktivitet og tjeneste utover normal arbeidstid. Avhengig av aktivitet og oppdrag, utgjør normalt sett reallønnen noe mer enn grunnlønnen. I 2019 hadde personell i Hæren gjennomsnittlig 30 øvingsdøgn, noe som utgjør et tillegg på omtrent 110 000,– brutto for en spesialist. Det understrekes at aktivitetsnivået vil variere fra år til år.

  Forsvaret har i tillegg egen bonusordning som belønner personell som blir værende over tid. Mer informasjon om dette gis etter tilsetting.

 13. Se eget treningsprogram på informasjonssiden om opptaket. Dette tar utgangspunkt i hvilket nivå du befinner deg på i forhold til Forsvarets standardiserte fysiske tester. Ikke overvurder egne prestasjoner og vær tro mot programmet. Målrettet forberedende trening kan gi deg svært gode forutsetninger for å bestå opptaket og unngå slitasjeskader.

 14. Telemark bataljon og HRS-avdelingene har noe høyere fysiske krav enn øvrige avdelinger i Hæren. Det kreves i tillegg at du består medisinsk seleksjon for tjeneste i internasjonale operasjoner. Dersom du lurer på om dine helseplager vil påvirke din medisinske skikkethet for tjeneste, anbefaler vi at du tar kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). De kan kontaktes via FPVS' e-postadresse: fpvs.kontakt@mil.no. Dersom dine helseplager gjør at du ikke består den medisinske seleksjonen, vil det være diskvalifiserende for muligheten til å arbeide i Telemark bataljon og HRS-avdelingene.

 15. Søkere som ikke aktivt tjenestegjør i Forsvaret, og dimitterte fra førstegangstjenesten for mer enn fem år siden er ikke søknadsberettiget. Unntaket gjelder dem med relevant fagbrev og kompetanse. Ta kontakt på e-post: tmbn@mil.no ved spørsmål.