x DFS MD-AVD 623

Minedykker­kommandoen

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver.

Ved mistanke om at det er lagt ut sjøminer eller andre eksplosive innretninger i sjøen, vil ikke sivile skip kunne seile, og militære fartøy vil begrenses kraftig. Dette kan raskt bli kritisk for Norge i en krigs- eller krisesituasjon. Du kan lese mer om hvordan å bli minedykker her.

Minedykkernes hovedoppgave er å bidra til at seilingsleder langs kysten samt havner og kaier er klarert for miner og andre sprenglegemer.

For å løse dette oppdraget, bruker minedykkerne forskjellig materiell og teknikker. De behersker blant annet flere ulike dykkerapparater, tung arbeidsdykking, eksplosivrydding på grunne og store vanndybder samt skjulte minemottiltaksoperasjoner.

For å klarere farvannet, tar minedykkerne i bruk avansert teknologi som autonome undervannsfarkoster (AUV) med søkesonar, fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) med kamera, undervannsnavigasjon, håndholdte sonarer og svømmehjelp.

  • Være norsk statsborger
  • Bestått sesjon
  • Fylt 18 år innen opptaket starter
  • Fullført videregående skole
  • Allment evnenivå (teoritest fra sesjon) som kvalifiserer til inntak på befalskurs
  • Gjennomført grunnleggende soldatutdanning (rekruttskole)
  • Solid og stabil psyke
  • God helse og bestå dykkemedisinsk seleksjon
  • Normalt fargesyn (ingen avvik)
  • Være villig til å undertegne Forsvarets kontrakt for rusmiddeltesting
  • Ha god vandel uten alvorlige anmerkninger
  • Kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen
 1. Minedykkerkurset innebærer en grundig og utfordrende utdanning som gjør deg skikket til yrket som profesjonell dykker og eksplosivekspert. Minedykkerfaget er meget praktisk i sin utførelse, men hviler på et solid teoretisk grunnlag. For å gjennomføre utdannelsen tilfredsstillende må du tilegne deg kunnskap gjennom både teori og praksis. Denne kunnskapen må du, i samarbeid med andre, evne å omsette i praktisk problemløsning under krevende forhold.

  Hva lærer du?

  Minedykkerkurset gir deg grundig opplæring i blant annet dykketeori, dykking med pressluft, rebreathere og blandingsgass. Du vil lære om virkemåten til forskjellig typer ammunisjon, og hvorledes trygt innhente informasjon om miner og andre våpensystemer. Du får sprengningsutdannelse og lærer å rydde blindgjengere over og under vann. Gjennom kurset får du også opplæring innen feltdisipliner, gummibåtoperasjoner og oppdragsplanlegging. For å kunne ivareta seg selv og egen sikkerhet under oppdragsløsning får minedykkerelevene også en omfattende sanitets- og skyteutdannelse.

  Kurset

  Minedykkerkurset består av 2 moduler; Minedykker Utdanningsprogram (MDUP) 2: Grunnleggende minedykkerutdannelse og MDUP 3: Videregående minedykkerutdannelse. Lengden på disse er til sammen i underkant av ett år. Kandidater som gjennomfører minedykkerutdannelsen tilfredsstillende og kvalifiserer seg til videre tjeneste blir overført til Minedykkerkommandoen som minedykkeroperatører.

  Vilkår

  Personell som blir tilbudt plass på Minedykkerkurset starter utdannelsen på DFS i august. De som ikke blir tilbudt plass får tildelt annen førstegangstjeneste etter Forsvarets behov (førstegangstjeneste), sendt tilbake til egen avdeling (stadig tjenestegjørende) eller dimittert fra Forsvaret (sivile).

  Minedykkerkurset er et krevende kurs og det kan ikke påregnes fri utover de fleste helger og høytider. Elever som avtjener førstegangstjenesten under Minedykkerkurset tilkommer tjenestetillegg. Personell som har avtjent førstegangstjenesten tilkommer grunnlønn iht. grad. Minedykkerelever får ikke øvelsestillegg under Minedykkerkurset (MDUP2 & 3).

  Minedykkerkursets varighet er oppunder ett år, og går frem til sommeren 2021. Etter bestått minedykkerkurs overføres kvalifiserte minedykkere til Minedykkerkommandoen.

 2. Det forventes at søkere klarer de fysiske minimumskravene når de møter til grovseleksjon. Den praktiske seleksjonen (MDUP1) starter i medio juni. Kvalifiserte søkere fra rekruttskolen på Madla vil bli overført til Dykker- og Froskemannssenteret (DFS) i forkant av den praktiske seleksjonen. Søkere som har avtjent førstegangstjenesten eller har påbegynt denne tidligere blir innkalt til grovseleksjon helgen før den praktiske seleksjonen starter. 

  Forberedelser til oppraket

  Det anbefales å starte forberedelsene til opptaket så tidlig som mulig. Ved å arbeide målrettet over tid har de fleste gode muligheter for å tilfredsstille de fysiske minimumskravene. Følg linken for «Fysiske minstekrav» på høyre side for veiledning og treningsprogram.

  Kandidatenes mestringsevne i vann blir testet i løpet av opptaket. For å forberede deg til dette anbefales du å utsette deg selv for krevende øvelser over tid i vann. Øvelsene bør inneholde momenter som å trå vannet, holde pusten og undervannssvømming. På grunn av drukningsfare skal slik trening alltid gjennomføres sammen med andre.

  I løpet av seleksjonen vil du oppleve forskjellige arenaer og utfordringer som tvinger deg til å mobilisere det du har av fysiske så vel som psykiske ressurser. Under en seleksjon er det fordelaktig å vite hvordan en selv reagerer under krevende forhold. Det anbefales derfor at den enkelte presser seg selv inn i det ukomfortable, og blir bevisst eget reaksjonsmønster før man møter til opptak.

Ferdig med førstegangtjeneste

Det gjennomføres grovseleksjon for personell som har fullført førstegangstjenesten, både tjenestegjørende og sivile, på Haakonsvern i forkant av den praktiske seleksjonen. 

Har ikke avtjent førstegangstjeneste

Det gjennomføres grovseleksjon for personell inne til førstegangstjeneste. For de som ønsker å bli minedykker i løpet av førstegangstjenesten, må de søke seg til Sjøforsvarets april-kull på rekruttskolen.