Krav til militærtjeneste

Du trenger en viss robusthet, både fysisk og psykisk, for å tjenestegjøre i Forsvaret.

Formelle krav

 1. Sesjon

  • Nedre aldersgrense: Tidligst i året du fyller​ 17 år. Du blir normalt in​nkalt til sesjon i året du fyller 18 eller 19 år.
  • Øvre aldersgrense: Du kan ikke være eldre enn 25 år.​​

  Førstegangstjeneste

  • Nedre aldersgrense: Du må ha fylt 18 år. ​Det gjøres unntak for ​de som tar læretiden sin i Forsvaret som sivil. De kan være 17 år, men må fylle 18 år i opptaksåret. Militære lærlinger må ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret.
  • ​Øvre aldersgrense: Du kan ikke være eldre enn 28 år. Det kan gjøres unntak for de som har en spesiell kompetanse Forsvaret etterspør.

  ​Krigsskole

  • Nedre aldersgrense: Du må ha fylt 18 år.
  • ​Øvre aldersgrense: Normalt ikke eldre enn 25 år. Høyere alder vurderes kun i spesielle tilfeller.​

  Luftforsvarets flygeskole​

  • Nedre aldersgrense: Du må ha fylt 18 år.
  • Øvre aldersgrense: Du kan ikke være eldre enn 24 år.

  ​​Militært ansatt

  • ​Øvre aldersgrense: Maksimal alder for militært personell er 60 år.
 2. For å tjenestegjøre i Forsvaret, må du ha sikkerhetsklarering slik at du kan håndtere sikkerhetsgradert informasjon. Alle søknader om sikkerhetsklarering blir behandlet individuelt. For noen kan denne prosessen ta lang tid, for eksempel hvis du har tilknytning til et land Norge mangler sikkerhetssamarbeid med. Gjelder dette deg, får du beskjed fra Forsvaret.

  Slik blir du sikkerhetsklarert.

 3. Forsvaret stiller strenge krav til vandel. Enkelte typer tjenester og stillinger har krav til plettfritt rulleblad, og da er nesten alle typer anmerkninger på rullebladet diskvalifiserende. Det er nesten umulig å svare klart på om en enkelt anmerkning på rullebladet (også påtaleunnlatelse) er diskvalifiserende eller ikke. Det er mange ting som tas i betraktning, blant annet:

  • Alder
  • Gjerningstidspunkt og hvor lenge det er til du skal møte til militærtjeneste
  • Type innkalling (har avdelingen du er innkalt til ekstra strenge krav til vandel?)
  • Gjentakelser
  • Helhetsvurdering

  Noen eksempler:

  Misbruk eller oppbevaring av narkotika og dopingmidler: Nesten alltid diskvalifiserende.

  Vold/trusler/ran: Gjentakende forhold eller grove episoder er diskvalifiserende. Alder og tidspunkt blir tatt i betraktning.

  Vold/trusler mot offentlig tjenestemann: Diskvalifiserende.

  Seksualforbrytelser: Nesten alltid diskvalifiserende, alvorlighetsgrad blir tatt i betraktning.

  Fyllekjøring: Alvorlighetsgrad og tidspunkt tas i betraktning. Kan være diskvalifiserende for enkelte typer tjenester.

  Fartsbøter og tilsvarende: Normalt ingen reaksjon så lenge det ikke er gjentakende forhold.

 4. Det vanlige løpet med egenerklæring, sesjon og førstegangstjeneste gjelder for norske statsborgere. Det kan likevel være mulig for utenlandske statsborgere, som oppholder seg i og har en fast tilknytning til Norge, både å bli pålagt og frivillig søke om militærtjeneste.​

  Se blant annet forsvarsloven § 6 som sier noe om at utenlandske statsborgere kan bli pålagt verneplikt. Se også mer om mulighetene i vernepliktsforskriften § 22 og begrensninger etter vernepliktsforskriften § 2.

 5. Teneste i Forsvaret og bruk av rusmiddel høyrer ikkje saman. Brot på narkotika- og dopinglovgivinga er straffbart for personell i Forsvaret.

  Bruk av rusmiddel fører til svekt kontroll og vurderingsevne. Misbruk av rusmiddel verkar nedbrytande på disiplinen og moralen, både hos den enkelte og hos omgivnadene. Rusmiddel er derfor ein fare for tryggleiken til personell i Forsvaret.

  Kombinasjonen av rusmiddelbruk og militærteneste, som mellom anna inneber bruk av store køyretøy, skyteøvingar og ferdsel i krevjande terreng, er heilt uakseptabelt.

  For personell som tenestegjer i Forsvaret, gjeld forbodet heile tida, også ved permisjonar.

  Straff og konsekvensar

  Misbruk av narkotika i Forsvaret fører til melding til politiet og eventuell straff etter legemiddellova og/eller straffelova​. Forholdet kjem da som merknad på det sivile rullebladet. 

  Bruk, innehav og kjøp av dopingmiddel er straffbart, jf. legemiddelloven § 24 a​ og straffeloven § 234. Bruk, innehav eller kjøp av dopingmiddel blant personell i Forsvaret kan òg føre til refs eller ordensstraff.

  Blir du straffa for brot på narkotika- og dopinglovgivinga, kan du bli dimittert frå Forsvaret. Dersom du ikkje blir dimittert, kan du misse tryggleiksklareringa di. Det kan føre til at du må byte tenestestilling og eventuelt tenestestad.

  Forsvarets narkotikagruppe

  Hovudoppgåva til Forsvarets narkotikagruppe er å drive med førebyggjande arbeid og kontrolltiltak for å hindre brot på narkotika- og dopinglovgivinga blant dei tilsette i Forsvaret.​

  Narkotikagruppene gjennomfører rutinekontrollar på kasernar, fartøy og liknande. Gruppene gir også informasjon og undervisning til befal, sivile og soldatar i Forsvaret. Dei har eit nært samarbeid med politiet, Tollvesenet og andre etatar.