Marines fra US Marine Corps under en landsettingsoperasjon på vinter øvelsen Cold Response 2020

Cold Response

Cold Response er en norskledet vinterøvelse som arrangeres hvert annet år sammen med allierte og partnernasjoner. I 2024 utvides øvelsen til en nordisk versjon.

Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser. 

Øvelsen sikrer egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av strid med høy intensitet, under krevende vinterforhold.

Sist øvelse ble holdt i 2022, og vinteren 2024 planlegges en nordisk versjon sammen med Finland og Sverige – Nordic Response 2024. Den nordiske vinterøvelsen finner sted i Nordkalotten (Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland). Mer informasjon blir tilgjengelig her i løpet av høsten 2023.

Årlige vinterøvelser sikrer også at norske styrker får trent realistisk sammen med allierte og partnere under krevende værforhold. For å sikre frihet, sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. Derfor er Cold Response en viktig øvelse.

Cold Response blir ledet av Forsvarets operative hovedkvarter og har blitt gjennomført annethvert år siden 2006. Neste Cold Response finner sted vinteren 2022. I oddetallsår gjennomfører Forsvaret en mindre vinterøvelse.