Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.

Cold Response

Cold Response er en norskledet vinterøvelse som blir holdt annet hvert år sammen med allierte og partnernasjoner.

Norge er ledende innen vinterkrigføring i NATO og har lang erfaring innen vinterfeltet. Det er derfor naturlig at Norge er vertskap for denne typen øvelser. 

Øvelsen sikrer egne og alliertes evne til å gjennomføre flernasjonale fellesoperasjoner i et miljø som er preget av strid med høy intensitet, under krevende vinterforhold.

Årlige vinterøvelser sikrer også at norske styrker får trent realistisk sammen med allierte og partnere under krevende værforhold. For å sikre frihet, sikkerhet, forutsigbarhet og stabilitet i vår del av verden, er det viktig at Norges allierte og partnerland jevnlig øver sammen. Derfor er Cold Response en viktig øvelse.

Cold Response blir ledet av Forsvarets operative hovedkvarter og har blitt gjennomført annethvert år siden 2006. Neste Cold Response finner sted vinteren 2022. I oddetallsår gjennomfører Forsvaret en mindre vinterøvelse.