20230310tk_A2647

Trafikk, luftfartøy, sikkerhet og miljø

Her finner du informasjon om trafikk, droneflyvning og hvor du henvender deg dersom det skulle oppstå skader eller utslipp i forbindelse med øvelsen.

Nå gjennomfører Forsvaret øvelse Joint Viking. Øvelsen gir økt norsk og alliert trafikk på veier, terreng og i norsk luftrom. Det kan gi forsinkelser og litt ekstra venting. Og det fører til restriksjoner for annen lufttrafikk – også droner. Her finner du mer informasjon.

 1. Berørte veistrekninger

  • E6 Bjerkvik–Nordkjosbotn
  • Fv. 84 Tennevoll–Sjøvegan, Løksebotn–Skøelv
  • Fv. 851 / Fv. 7812 Brandvoll–Sjøvegan
  • Fv. 86 Skøelv–Bardufoss
  • Fv. 87 Bardufoss–Skjold
  • Fv. 855 Buktamoen–Finnfjordbotn
  • Fv. 854/87 Moen i Målselv–Skjold
  • Fv. 7834/Fv. 7890 Kjellmoen–Storsteinnes

  Les mer i denne pressemeldingen hos Statens vegvesen.

  Du finner oppdatert informasjon her:

  Øvingsaktivitet langs vei

  Under feltøvelsen vil det være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse områdene vil være skiltet spesielt, og av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår.

 2. Under øvelsen har Forsvaret opprettet såkalte unntakssoner, eller stridssoner. Dette er store militære øvingsområder på opptil 20 kilometer, og de beveger seg i takt med spillet i øvelsen.

  I sonene kan du møte på militære kjøretøy langs veien, og på sideveier. Militære kjøretøy kan også komme kryssende over veien du kjører på.

  Det er stor sannsynlighet for å møte kamuflerte soldater langs veiene. Det ligger i sakens natur at disse kan være vanskelige å få øye på. Du kan også høre smell og drønn i forbindelse med øvingsaktiviteten langs veiene.

  • Følg anvisninger og beskjeder fra militærpoliti og trafikkskilt. Sjekk også trafikkinformasjon hos Statens vegvesen.
  • Militærkolonner kjører saktere enn ordinær trafikk, og det kan bli enkelte, midlertidige stengninger. Beregn derfor ekstra kjøretid.
  • Militære kjøretøy er store, men ikke så lett å få øye på. Sikkerhetsavstanden til en stridsvogn er minst ti meter. Husk at blindsonen er stor, og at tårnet på stridsvognen kan rotere selv om den står stille.
  • Militærkolonner vil være merket med blått flagg på det forreste kjøretøyet, og grønt flagg på det bakerste. I mørket erstattes flaggene av henholdsvis blått og grønt lys. Militære kolonner skal være merket med «Militær kolonne»-skilt både fremst og bakerst i kolonnen.
 3. Fra og med 6. til og med 17. mars er store deler av Nord-Norge og Trøndelag underlagt restriksjoner for sivil flyvning. For Nord-Norge inkluderer dette også sivil droneflyvning.

  Restriksjonene er innført for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel vil det være rundt 50 fly og helikoptre i sving, og for å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner, er det innført et forbud.

 4. Forebygging av skader og miljøhensyn er svært viktig under øvelse Joint Viking 2023. Forsvaret skal sette et så lite fotavtrykk som mulig når vi og allierte øver i Norge. Forsvaret har lagt ned et betydelig arbeid under planleggingen av øvelsen for at vi skal kunne ivareta miljø og begrense skadeomfanget mest mulig.

  Vil du melde om en hendelse eller skade?

  Under selve øvelsen vil det være begrensede muligheter for håndtering av skader, men alle kritiske saker vil bli fortløpende behandlet. Etter øvelsen vil fokus være på håndtering av alle skader.

Skadestatistikk per 15. mars
Antall klager og skader siste 24 t: 15
Totalt hittil under Joint Viking: 79

Miljøhensyn foran øvingsbehov

Det Belgiske minerydderfartøyet Godetia er flaggskipet til NATOs minerydderstyrke. De er med i Øvelsen Trident Juncture in Molde, Oktober, 2018. The Belgian minesweeper Godetia in Molde, October 2018.
 • Norge som vertsnasjon bruker rekvisisjonsloven som hjemmel for å øve på sivil grunn. Dette gir muligheten til å øve på sivile områder i tillegg til militære øvingsområder. Denne loven gir en rett til å øve i området, men ikke immunitet fra andre norske lover.
 • Miljøvern går derfor foran det øvingsmessige behovet. Skulle det oppstå en konflikt mellom norske lover og standarder, og andre deltakernasjoners standarder, skal den strengeste loven og forskriften gjelde.
 • Den avgjørende myndighet innen miljøvern er Norge. Alle norske lover og forskrifter, og NATOs retningslinjer og doktriner vil gjelde.
 • Hvis norsk lov ikke følges, vil det føre til en lovmessig og en økonomisk konsekvens for den som bryter loven.

Slik skal militære avdelinger opptre

  • De militære avdelingene skal søke og unngå å bruke innmark eller dyrket mark, også snødekt. Dette gjelder også brakkmark eller områder som det er planlagt å pløye neste år. Alle skader og økonomiske tap vil bli kompensert.
  • Der det er mulig skal veier, kraftgater og naturlige traseer følges.
  • Ved hogst av større antall trær skal grunneier først kontaktes, stubber hogges nær bakken og nedkjørte trør skal kvistes og stables ved vei.
  • Våtmark og myr skal unngås.
  • I fjellet skal det kjøres der snølaget er tykt og unngå bare rabber.
  • For å unngå unødvendige skader på jord, skal det kjøres der telen i bakken er tykkest.
  • Militære avdelinger skal vise aktsomhet og ikke provosere dyrene til å bevege seg.
  • Reinsdyr er sensitive for støy, det skal derfor holdes god avstand til dyrene fra bakken og ved lavtflyging.
  • Jakt er forbudt for alle deltakere på øvelsen.
  • Ved behov vil det bli gitt daglige kunngjøringer om lokaliseringen av reinflokker.
  • Hele øvingsområdet er miljømessig sensitivt, og alt avfall skal fjernes. Dette gjelder alt fra piggtråd og løsammunisjon, til medisinsk avfall og restavfall.
  • Se oversikt (PDF) over avfallshåndtering for deltakere på Joint Viking 2023 her.
  • De militære avdelingene skal ikke benytte sivile kontainere. Forsvaret har satt ut egne kontainere og avfallsdunker til bruk.
  • Avfall som ligger igjen i øvingsområdet er brudd på forurensningsloven.
  • Alle deltakerne på øvelsen skal ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved å fjerne søle og skitt som ligger igjen på veier.