Reinsdyrflokk under øvelse Joint Viking 2017. // Reindeer herd during exercise Joint Viking 2017. *** Local Caption *** .

Trafikk, luftfartøy, sikkerhet og miljø

Øvelse Nordic Response er over. Vi takker alle som har bidratt – og vi takker alle i Finnmark for tålmodigheten.

Loga dán siiddu davvi sámegillii.

Fra 3. til 14. mars 2024 gjennomførte Forsvaret og våre allierte øvelse Nordic Response. Øvelsen har gitt økt trafikk på veier, terreng og i norsk luftrom. I etterkant av øvelsen kan det fortsatt bli litt forsinkelser og ekstra venting på veiene når vi skal frakte ustyr og styrker tilbake. Dette vil fortsette frem mot påske.

 • Takk til alle som har bidratt. Og en stor takk til innbyggerne i øvingsområdene for all støtte og tålmodighet. Les øvingssjefens hilsen her.
 1. Øvelsen strekker seg over et stort geografisk område ifra Kvænangen i sør til Hammerfest i nord, og deler av øvelsen berører det som defineres som vinterbeite for rein. Det er den delen fra Finskegrensen på begge sider av E45 opp mot Gievdneguoika-krysset og sør for RV92 østover mot Karasjok.

  Forsvaret tar reindrift og vinterbeite på det sterkeste alvor. Vi ser at øvelsen i sør-østre del av øvingsområdet må gjennomføres i en tett dialog med reindriftsnæringen, og at vi blir omforent om hverandres mulighetsrom. Vi ser også at øvelsen vil kunne føre til ulemper og merarbeid for reindriftsutøverne. Forsvaret vil søke å unngå aktivitet som fører til spredning eller sammenblanding av flokker, og nedkjøring av gjerder, for å nevne noen.

  Forsvaret har satt opp en sikkerhetsorganisasjon under øvelsen som følger avdelingene tett. Denne vil gjøre nødvendige endringer fortløpend, og vi tar forholdsreglene vi kan. Forsvaret har erfaring fra tidligere øvelser i Finnmark, der vi har måttet gjøre justeringer underveis.

  Forsvaret har dialog med Reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren, Reindriftsadministrasjonen, Norske Reineieres Landsforbund, Mattilsynet og de berørte reinbeitedistriktene. Vi har gått i dialog med reindriftsutøverne på Siida-nivå for å kartlegge hva som lar seg gjøre i teigen deres uten å skape for store ulemper og konsekvenser for reindriftsnæringen og dyrevelferd. Dette har vært Forsvarets fokus før øvelsen.

 2. Fra 27. februar til 20. mars blir det militær trafikk og øvingsaktivitet på veiene i Finnmark i forbindelse med øvelse Nordic Response 2024.

  Disse hovedveistrekningene blir særlig berørt:

  • E6 mellom Langnes og Alta
  • E6 mellom Kvænangen og Skaidi
  • E45 mellom Alta og grense Finland (Hetta)
  • Rv. 92 fra kryss E45 mot Karasjok
  • Rv. 94 fra kryss E6 til Hammerfest
  • Fv. 8008 – Gargiaveien

  Det vil også være økt militær trafikk på E6 i Troms i forbindelse med øvelsen, men ikke øvingsaktivitet langs veiene.

  24-0091 Illustrasjonskart_høy.jpg
  Særlig berørte veistrekninger i Finnmark. Illustrasjon: Statens vegvesen

  Du finner oppdatert informasjon her:

  Under feltøvelsen vil det være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse områdene er skiltet spesielt, og av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår.

 3. Under øvelsen opprettet Forsvaret såkalte unntakssoner, eller stridssoner. Dette er store militære øvingsområder på opptil 20 kilometer, og de beveger seg i takt med spillet i øvelsen.

  I sonene kan du møte på militære kjøretøy langs veien, og på sideveier. Militære kjøretøy kan også komme kryssende over veien du kjører på.

  Det er stor sannsynlighet for å møte kamuflerte soldater langs veiene. Det ligger i sakens natur at disse kan være vanskelige å få øye på. Du kan også høre smell og drønn i forbindelse med øvingsaktiviteten langs veiene.

  • Følg anvisninger og beskjeder fra militærpoliti og trafikkskilt. Sjekk også trafikkinformasjon hos Statens vegvesen.
  • Militærkolonner kjører saktere enn ordinær trafikk, og det kan bli enkelte, midlertidige stengninger. Beregn derfor ekstra kjøretid.
  • Militære kjøretøy er store, men ikke så lett å få øye på. Sikkerhetsavstanden til en stridsvogn er minst ti meter. Husk at blindsonen er stor, og at tårnet på stridsvognen kan rotere selv om den står stille.
  • Militærkolonner vil være merket med blått flagg på det forreste kjøretøyet, og grønt flagg på det bakerste. I mørket erstattes flaggene av henholdsvis blått og grønt lys. Militære kolonner skal være merket med «Militær kolonne»-skilt både fremst og bakerst i kolonnen.
  • Les mer om trafikksikkerhet under øvinger hos Statens vegvesen.
 4. Fra og med 4. til og med 15. mars var store deler av Nord-Norge underlagt restriksjoner for sivil flyvning. Dette omfattet også sivil droneflyvning.

  Restriksjonene ble innført for å ivareta flysikkerheten under øvelsen. For eksempel har det vært over 110 fly og helikoptre i sving, og for å unngå uheldige situasjoner med blant annet droner, innførte vi et forbud.

 5. Forebygging av skader og miljøhensyn har vært svært viktig under øvelse Nordic Response 2024. Vi og våre allierte skal sette et så lite fotavtrykk som mulig når vi øver i Norge. Forsvaret har lagt ned et betydelig arbeid under planleggingen av øvelsen for at vi skal kunne ivareta miljø og begrense skadeomfanget mest mulig. Blant annet har vi laget en miljøvern-folder for deltakerne, den kan laste ned her på norsk, eller her på engelsk.

  Vil du melde om en hendelse eller skade?

  Etter øvelsen har vi fokus på håndtering av alle skader.

 6. En stor øvelse som Nordic Response har stor interesse både for fremmede staters etterretningstjenester og kriminelle aktører. Ser du uvanlig aktivitet, kontakt politiet eller PST på telefon 02800. Dette gjelder også etter øvelsen.

  Hva kan du se etter?

  Her er noen eksempler på hva som kan være av interesse for politiet og PST. Er du i tvil, ta kontakt.

  Uvanlig aktivitet i øvingsområdene

  • Personer som filmer/fotograferer (f.eks. dashcam, mobil, avansert utstyr inkl. droner) av militært materiell, personell eller bygninger (unntatt media eller øvelsesaktører)
  • Kjøretøy som over tid observeres i slike områder, eller ved infrastruktur som er relevant for øvelsen
  • Båter og kjøretøy med f.eks. mye eller uvanlig teknisk utstyr, mange antenner, spesielle utstyrsrigg
  • Båter med utenlandsk mannskap som anmoder om nødhavn uten åpenbare årsaker
  • Båter med utenlandsk mannskap som over tid oppholder seg nær øvingsområder eller øvingsdeltakere
  • Båter med utenlandsk mannskap som fotograferer/filmer maritim øvingsaktivitet og myndighetspersonell
Skadestatistikk per 14. mars 2024
Siste 24 t: 9 skader, ingen klager
Innmeldt hittil: 72 skader og 10 klager