Ansattmobilitet ved Forsvarets høgskole - tilleggsinformasjon

Fagstaben ved Forsvarets høgskole (FHS) lyser hvert studieår ut stipend til ansattutveksling gjennom Erasmus+. Stipendet skal bidra til å øke graden av internasjonalisering ved FHS. Ved å dekke deler av kostnadene til et utenlandsopphold håper vi å gi flere ansatte mulighet til et utenlandsopphold.

Vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte (inklusive PhD-studenter og post.docs) ved Forsvarets høgskole har mulighet til å søke Erasmus+ stipend for undervisning- og/eller opplæringsopphold ved en høyere utdanningsinstitusjon eller annen offentlig/privat organisasjon, eller innenfor områdene undervisning, opplæring, forskning og innovasjon. Dette i et land som er definert som enten program- eller partnerland i Erasmus+ programmet.

Nå åpnes det også opp for ansattmobilitet til partnerland, det vil si til land utenfor EU/EFTA/EØS. FHS har mulighet til å sette av inntil 20% av de totale tildelte Erasmus+ mobilitetsmidlene til dette formålet.

I Erasmus+ programmet vil det også være mulig for ansatte å søke mobilitetsmidler til såkalt blended mobility, en kombinasjon av fysisk og virtuell mobilitet.

Program- og/eller partnerland

Programlandene i Erasmus+ omfatter de 27 EU landene og de 3 EFTA/EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) samt Nord-Makedonia, Tyrkia og Serbia.

For mer informasjon om partnerlandene i Erasmus+ programmet, se Erasmus+ Programme Guide. For å få innvilget Erasmus+ ansattstipend til et undervisningsopphold må FHS ha signert en Erasmus+ avtale med lærestedet i program- eller partnerlandet. I tillegg må den høyere utdanningsinstitusjonen i programlandet inneha et ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), og partnerlandet må være godkjent/akkreditert av myndighetene i landet.

Ved opplæringsopphold er det ikke et krav at partene har signert en Erasmus+ avtale på forhånd, men dersom den ansatte skal besøke en høyere utdanningsinstitusjon gjelder fortsatt krav om ECHE (programland) og godkjenning/akkreditering (partnerland). Fagstaben ved FHS vil kunne informere om hvilke Erasmus+ avtaler som finnes ved din avdeling.

NB!
Storbritannia deltar nå kun som partnerland i Erasmus+ programmet (2021-2027). Det medfører en begrenset mulighet for å søke Erasmus+ ansattstipend til Storbritannia (inntil 20% av midlene vil være tilgjengelig til mobilitet til partnerland).

Generell informasjon:

  • “To ensure high-quality mobility activities with maximum impact, the mobility activity has to be related to the staff’s professional development and to address their learning and personal development needs” (se programguiden The Erasmus+ Programme Guide, side 44).
    
  • Både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte (inklusive PhD-studenter og post.docs) ved FHS kan søke.
    
  • Varighet:
   Til programland: Fra 2 dager til inntil 2 måneder (utenom reise)
   Til partnerland: Fra 5 dager til inntil 2 måneder (utenom reise)
    
  • For undervisningsopphold er det krav om minimum 8 undervisningstimer pr. uke. Det er mulig å søke om en kombinasjon av undervisnings- og opplæringsopphold. Antall undervisningstimer vil da kunne halveres pr uke.
    
  • Den ansatte er selv ansvarlig for å ta kontakt med og avtale dato for oppholdet ved vertsinstitusjonen i utlandet før søknad om stipendmidler sendes til Fagstaben.
    
  • Aktiviteten må starte og avslutte innen perioden for skoleåret.
 1. Det gis støtte til dekning av kostnader i tilknytning til reise og opphold Støtte til opphold Reisestøtte «Green travel» defineres som reiser med lavt karbonutslipp. Det vil kunne innvilges ekstra reisedager dersom søker velger å reise mer miljøvennlig. Reisestøtte gis på bakgrunn av Europakommisjonens avstandskalkulator.

  Vi gjør oppmerksom på at stipendet ofte ikke vil dekke alle utgiftene til reise og opphold. Utgifter som overstiger stipendbeløpet, må dekkes av egen enhet. Dette må avklares med nærmeste leder i forkant av oppholdet.

 2. Søknader behandes fortløpende. Søknaden er en utfylt Mobility Agreement for «teaching» eller «training», som både FHS og «receiving institution» skal signere. Det er viktig at nærmeste leder signerer i feltet «Name of responsible person». FHS har følgende Erasmus kode: N OSLO69 (fylles inn i formularet).

  Les mer på nettsiden Mobility Agreements - velg enten Teaching eller Training agreement.

  Søknad sendes FHS INTERNATIONAL.

 3. Staff mobility for teaching:

  Det stilles krav om at oppholdet må ha minst 8 undervisningstimer pr uke. Dersom undervisningsoppholdet kombineres med opplæring (training), kan antall undervisningstimer pr uke reduseres til 4 timer. 


  Staff mobility for training:

  Eksempler på aktiviteter det kan innvilges stipend til er deltakelse på:

  • Staff Weeks, International Days, Partner Days etc
  • Job Shadowing
  • seminarer/Workshops
  • Lab training (for vitenskapelig ansatte/PdD-studenter/post.docs)
  • metode-/sommerkurs
  • Training/opplæring/observasjon i bedrift/organisasjon
  • Språkkurs
 4. Det søkes årlig om Erasmus+ mobilitetsmidler til ansattmobilitet for hele FHS samlet. I søknaden gjøres det en vurdering basert på innspill fra avdelingene og ut fra erfaringer fra tidligere år.

  For at flest mulig skal få innvilget søknaden sin, gis det i hovedsak støtte til én ukes opphold pr person pr år. Personer som ikke har benyttet seg av ordningen tidligere vil bli prioritert. Det kan gis støtte til inntil 2 personer på samme reise, men det er da ønskelig at en vitenskapelig og en teknisk-/administrativ ansatt reiser sammen.

  Hvor mange som får søknaden sin nnvilget avhenger av antall stipendtildelinger fra Europakommisjonen. Deltakelse på konferanser vil ikke kunne støttes av dette programmet.

 5. FHS er opptatt av å legge forholdene til rette slik at alle ansatte kan benytte seg av Erasmus+ ansattstipendene. Dersom du har spesielle behov som krever tilpasning og fasilitering for å kunne reise, kan du søke om tilleggsfinansiering. Det er satt av midler i Erasmus+ programmet til dette.

  Ta kontakt med FHS INTERNATIONAL om dette er aktuelt.

 6. Alle ansatte oppfordres til å lese UDs reiseinformasjon. Alle reiser skal godkjennes av nærmeste leder. Det anbefales også å registrere reisen på Reiseregistrering.no