Internasjonal mobilitet - se verden med Forsvarets høgskole

Ønsker du flere perspektiver på militær utdanning? Er du nysgjerrig på et studieopphold i utlandet? Forsvarets høgskole har flere samarbeidsavtaler og deltar i flere internasjonale nettverk som gir utvekslingsmuligheter for kadetter, ansatte og forskere.

Utveksling Frankrike

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Pil til høyre
SVG_Ny logo_Erasmus+
Pil til høyre
Vår internasjonaliseringsstrategi 2019 - 2023

Gjennom å være del av verdens største utdanningsprogram, Erasmus+, kan Forsvarets høgskole blant annet tilby studentmobilitet (kadettutveksling) og ansattmobilitet til andre land i nettverket. Dette kalles internasjonal mobilitet.

Om Erasmus+

Internasjonal mobilitet via Erasmus+

 1. Forsvarets høgskole kan tilby studieopphold i utlandet som del av utdanningen. Du kan ta et forhåndsgodkjent studieopphold ved en utenlandsk institusjon, uten å miste tid med tanke på studieprogresjonen hjemme.

  Studenter (på BA- (bachelor), MA- (master) og Ph.D-nivå) har to muligheter for Erasmus+ opphold; studentutveksling og/eller praksisopphold. Minimum oppholdslengde for studieopphold i Erasmus+ er 2 måneder (60 dager). Man kan reise på utveksling gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/Ph.D).

  Det kullet som er aktuelt for utveksling på bachelornivå, vanligvis andreåret, vil få informasjon om hvilke muligheter det er for utveksling fra sin kullsjef i et allmøte. Alle kadettene i kullet har mulighet til å søke om å få reise på utveksling. Det er skolene selv som gjennomfører søknadsprosess og nominasjon.

   Stipend

  • Stipendsatsen variere fra år til år, og kommer an på om du reiser til et høykostland eller til et lavkostland.
  • Stipendet regnes ut etter dagsatser fra den dato du starter studiet ved utvekslingsstedet og til den dagen du avslutter.


  Hva må du huske?


  Før utvekslingsoppholdet

  1. Les gjennom og signer tilbudsskrivet du mottar fra FHS.
  2. Grant Agreement: Dette får du tilsendt av internasjonal koordinator.
  3. Logg inn med din Feide bruker og opprett Learning Agreement. For mer utfyllende informasjon om dette, se brukerveiledning (fra UiO).

   Spør gjerne din lokale studieadministrator om hjelp om du mangler noe informasjon som skal fylles ut. Learning Agreement skal signeres av deg, din studieleder og av vertsinstitusjonen.


  Ved vertsinstitusjonen 

  1. Confirmation of stay: Fylles ut og signeres av internasjonal koordinator på vertsinstitusjonen.
  2. Learning Agreement: Forekommer det endringer må du fylle ut "During the mobility" på din Learning Agreement.


  Etter utvekslingsoppholdet

  1. Levere en online sluttrapport: Denne får du på epost fra EU etter avsluttet utveksling.
  2. Lever reisebrev fra oppholdet til Erasmus+ koordinatoren ved FHS. Hvis dere er flere som reiser ut sammen kan dere levere en samlet reiserapport. Reiserapporten vil bli publisert på FHS nettsider for internasjonalisering. 


  Annen informasjon


  Ekstra stipend

  Studenter med færre muligheter kan søke om tilleggsstipend:

  • Studenter med barn
  • Studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer
  • Studenter med flyktningstatus 


  Grønn Erasmus

  Miljøvennlig reise til eller fra vertsuniversitetet gir mulighet for å søke grønt stipend.

  • En reise anses som "grønn" når hoveddelen av reisen foretas med transportmidler med lavt utslipp, slik som f.eks. buss, tog eller bildeling. Dersom man reiser på denne måten kan man få et ekstrastipend på 50 euro.
  • I Erasmus+ KA131 (som FHS deltar i) vil det bli innført reisestipend for alle utreisende studenter fra og med 2024-utlysningen. I likhet med ansattmobilitet vil grønne reiser gi en høyere reisesats. Det grønne reisestipendet på 50 euro faller bort.

  EU Academy språktest (frivillig)

  Slik går du fram for å ta språktesten:

  Testen heter Placement test og finnes på alle 24 EU-språk. Først må du registrere deg og deretter følges stegene nedenfor:

  1. Gå til EU Academy og logg inn: EU Academy
  2. I søkefeltet "What do you want to learn today", skriv inn "Placement test"
  3. Klikk på språktesten du skal ta
  4. Inne på siden, trykk "Enroll" (gul boks til høyre)
  5. Trykk deretter på "Attempt quiz now"
  6. Testen tar 10 - 45 minutter.
  7. Når du har svart på alle spørsmål, trykk på "Finish attempt"
  8. Gjennomgang av resultatene. Den siste siden viser språknivået ditt.


  Ved problemer, ta kontakt direkte med support teamet eller les gjennom FAQ nettsiden til språktesten.

  Ta kontakt med FHS INTERNATIONAL ved behov.  
 2. Gjennom Erasmus+ programmet kan ansatte ved Forsvarets høgskole reise på internasjonalt mobilitetsopphold for å gjennomføre undervisning eller kompetanseheving ved en partnerinstitusjon.

  Det kan søkes om støtte til undervisningsopphold (teaching) eller kompetansebygging (training).

  Søknadsfrist er fortløpende gjennom hele året og behandlingstiden er 2-3 uker.
  Se: 

  Tilleggsinformasjon finner du på siden Ansattmobilitet ved Forsvarets høgskole.

  Søknad sendes FHS INTERNATIONAL.


  Det gis støtte til dekning av kostnader i tilknytning til reise og opphold. Det kan søkes om opphold fra 2 dager til inntil 2 måneder (avhengig av hvor du reiser). Normalt bevilges det støtte til 1-2 uker for at flest mulig ved FHS skal kunne få stipend. For undervisningsopphold er det krav om minimum 8 undervisningstimer per uke. En kombinasjon av et undervisnings- og opplæringsopphold er også mulig. Da reduseres antall undervisningstimer pr uke.

  Grønne reiser

  Erasmus+ programmet har fokus på "green travel" og gir tilleggsfinansiering til de som velger reisemåter med lavere karbonutslipp.

  Land en kan reise til

  Land en kan reise til er programlandene i Erasmus+ som omfatter de 27 EU-landene og de 2 EFTA/EØS-landene Island og Liechtenstein, i tillegg til Nord-Makedonia, Tyrkia og Serbia.

  Stipendordning

  Det gis også mulighet til å søke stipend til reiser til partnerlandene i Erasmus+, det vil si land utenfor EU/EØS/EFTA. FHS har mulighet til å sette av inntil 20% av midlene til dette formålet.

  FHS ønsker at flest mulig skal få tildeling og personer som ikke tidligere har mottatt støtte vil bli prioritert. Det kan gis støtte til inntil to personer fra samme avdeling, men da er det ønskelig at én vitenskapelig og én teknisk-administrativ reiser sammen. 

  Spesielle behov?

  FHS er opptatt av å legge forholdene til rette slik at alle ansatte kan benytte seg av Erasmus+ ansattstipendene. har du spesielle behov kan det søkes om tilleggsfinansiering. Antall stipendtildelinger avhenger av hvor mye penger FHS får fra Europakommisjonen til dette formålet.

  Ta kontakt med FHS INTERNATIONAL ved behov.  
 3. Stipendsatsene for inneværende års prosjekter gjenspeiler om mottakslandet er et høy- eller lavkostland.

  Høykostland:
  Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg og Sverige, samt partnerland fra region 14 (Færøyene, Sveits og Storbritannia).

  Lavkostland:
  Øvrige programland, samt partnerland fra region 13 (Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten). 

  Her finner du en oversikt over programland og partnerland i Erasmus+: Eligible countries | Erasmus+

  Stipendsatsene er endelige for den gjeldende kontrakten, og vil ikke bli endret i forbindelse med en eventuell refordeling av stipendmidler etter interimrapportering under samme utlysning.


  Langtidsmobilitet (2 - 12 måneder)

  For 2023-prosjektene mottar studenter enten 530 eller 470 euro i måneden avhengig av hvor de reiser. For 2020-, 2021- og 2022-prosjektene er satsen 460 og 410 euro i måneden avhengig av hvor studentene reiser. 

  Studenter som inngår i kategorien «med færre muligheter» mottar et tilleggsstipend på 250 euro. Studenter med færre muligheter er:

  • studenter med barn
  • studenter med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer
  • studenter med flyktningstatus

  Praksisstudenter mottar et tilleggsstipend på 150 euro.

  Studenter med færre muligheter som skal på praksisopphold har rett på både tilleggsstipendet for studenter med færre muligheter og tilleggsstipendet for praksisstudenter.

  Studenter som reiser til partnerland i region 1 – 12 mottar 700 euro per måned.


  Korttidsmobilitet (5 - 30 dager)

  Studenter som reiser på kortidsmobilitet (blandet mobilitet og doktorgradsmobilitet) mottar 79 euro per dag fra dag 1 til 14, og 56 euro per dag fra dag 15 til 30. En reisedag før og en reisedag etter aktiviteten kan også dekkes. 

  For 2022-prosjektet er denne satsen 70 euro per dag fra dag 1 til 14, og 50 euro per dag fra dag 15 til 30.

  Studenter med færre muligheter mottar tilleggsstipend på 100 euro for korttidsmobilitet som varer 5 til 14 dager, og 150 euro for korttidsmobilitet som varer 15 til 30 dager. Tilleggsstipend for praksis gjelder ikke i dette tilfellet.

  Grønne reiser 

  En reise anses som «grønn» når hoveddelen av reisen foretas med transportmidler med lavt utslipp, slik som f.eks. buss, tog eller bildeling. 

  Studenter som ikke mottar reisestipend, kan velge «grønne reiser» og få et tilleggsstipend (engangsbeløp) på 50 euro. Hvis relevant kan studentene i tillegg motta opptil fire ekstra dager med stipend til reisen. 

  Reisestipend


  Langtidsmobilitet

  Studenter på langtidsmobilitet til programland og partnerland i region 13 – 14 (UK, Sveits m.fl.), har ikke krav på reisestipend.

  Studenter med færre muligheter på langtidsmobilitet til partnerland i region 1 – 12 (den internasjonale dimensjonen i KA131), har krav på reisestipend.

  Det er opp til hver enkelt institusjon om de ønsker å gi reisestipend til øvrige studenter på langtidsmobilitet til partnerland i region 1 – 12.

  Studenter som ikke får reisestipend, kan velge å reise «grønt» og få et engangsbeløp på 50 euro. Studenter som reiser «grønt», kan i tillegg få inntil fire ekstra dager med stipend til reisen, hvis det er aktuelt.


  Korttidsmobilitet

  Studenter med færre muligheter på korttidsmobilitet, enten det er til programland eller partnerland, har krav på reisestipend. 
  Det er opp til hver enkelt institusjon om de ønsker å gi reisestipend til øvrige studenter på korttidsmobilitet til partnerland i region 1 – 12. 

  Alle studenter på korttidsmobilitet kan få opp til to ekstra dager med stipend til reisen. 

  Studenter som ikke får reisestipend, kan velge å reise «grønt» og få et engangsbeløp på 50 euro. Studenter som reiser «grønt», kan i tillegg få inntil fire ekstra dager med stipend til reisen, hvis det er aktuelt. Disse dagene kommer i tillegg til de to ekstra reisedagene med stipend, nevnt over.

  Reisestøtte er basert på en distansesats. Bruk Europakommisjonens distansekalkulator for å beregne reisestøtte: Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu)


  Ansattmobilitet

  Ansattstipend beregnes etter faste satser (dagsatser og distansesatser) og er avhengig av mottakerland. 

  For 2023-prosjektene mottar ansatte som reiser til programland 100/115/130 euro opptil 14 dager. Over 14 dager mottas 70 prosent av stipendsats. 

  For 2020-, 2021- og 2022-prosjektene er satsen 87/99/112 euro opptil 14 dager. Over 14 dager mottas 70 prosent av stipendsats.

  Ansatte som reiser på internasjonal mobilitet til partnerland i region 1 - 12, mottar 180 euro per dag fra dag 1 til 14. Over 14 dager mottas 70 prosent av stipendsats.

  Ansatte kan få stipend for inntil to reisedager. Ansatte som velger grønn reise, vil få opptil fire ekstra dager med stipend til reisen, hvis relevant. 


  Mer informasjon om stipendsatser 

  I Erasmus)+ sin programguide for 2023 (nedlastbar fil) finner du oversikt over reisestipendsatsene (The Erasmus+ Programme Guide).

  Informasjonen over er hentet fra Erasmus+ 2021-2027: Individuell mobilitet i høyere utdanning

 1. European Initiative for the Exchange of Young Military Officers (EMILYO) er et samarbeidsnettverk for militære utdannings-institusjoner etter modell av Erasmus+. Gjennom nettverket har Forsvarets høgskole muligheten til å utveksle med andre militære utdanningsinstitusjoner, i tillegg til å delta på aktuelle kurs og seminarer.

  EMILYO tilrettelegger for militært samarbeid, ikke bare med tanke på det rent tekniske og prosedyremessige, men også vår evne til å jobbe tett og effektivt sammen. De militære utdanningsinstitusjonene og medlemslandene har lang erfaring og tradisjon for utveksling med nettopp dette som mål.

  Nettverket har økt fokus på undervisning om Europa og vår felles sikkerhets- og forsvarspolitikk, i tillegg til språkopplæring. Unge kadetter og studenter, fremtidens militære ledere, må jobbe stadig tettere på tvers av landegrenser, og EMILYO bidrar til det.

  EMILYO ønsker å legge forholdene til rette for økt antall utvekslinger, gjensidig anerkjennelse av resultatene og større bruk av Erasmus-mobilitet for studenter og personell.

  Les mer om EMILYO

   

 2. Nordplus er et program som støtter initiativ innen utdanning, idrett, kultur, språknettverk og samarbeid mellom de nordiske landene i tillegg til de baltiske.

  Programmet for høyere utdanning skal finansiere utdanningsprosjekter på tvers av landegrenser som støtter nordisk samarbeid, og administreres av Nordisk råd.

  Mer om Nordplus

 3. Hvert år blir noen få kadetter valgt ut til å representere krigsskolene ved den norske FN-delegasjonen i New York i tre måneder.

  Dette er en del av en utveksling i Erasmus+-programmet. I tillegg gjennomfører kadettene et emne med en større skriftlig oppgave.

  Les mer om de ulike mulighetene på FHS-portalen.

 4. Forsvarssektorens kompetansenettverk Tyskland
  Internasjonaliseringsansvarlig ved Forsvarets høgskole, Marit Rye-Ramberg og forsker ved Institutt for forsvarsstudier ved FHS, Robin Allers, er initiativtakerne bak nettverket. Og du kan bli med!
Forsvarets høgskole har flere avtaler om akademisk samarbeid innen både utdanning og forskning, og deltar i flere internasjonale nettverk.
Ønsker du utveksling? Ta kontakt med programansvarlig på din skole. For andre spørsmål, vennligst send en e-post til FHS INTERNATIONAL.