Bell 412 header_Thumbnail

Bell 412 Door Gunner/Rope Master

339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS) søker nye besetningsmedlemmer på Bell 412 i kategorien Door Gunner/Rope Master.

Stillingstittel
Bell 412 Door Gunner/Rope Master
Ansettelse
Fast
Startdato
1. aug 2023
Avdeling
339 SOAS
Sted
Rygge flystasjon
Søknadsfrist
Utløpt

Generell informasjon
Ved siden av Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen utgjør 339 Special Operation Aviation Squadron (SOAS) den tredje komponenten i spesialstyrkenes kampsystem.

Som en del av det integrerte kampsystemet i Forsvarets Spesialstyrker skal 339 SOAS være forberedt på å støtte Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando under operasjoner både i og utenfor Norge.

Skvadronen løser et bredt spekter av oppdrag, noe som stiller store krav til kreativitet, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet hos den enkelte. Skvadronen står på kontinuerlig beredskap og har hovedbase på Rygge flystasjon.

Kort om utdanning  
Utdanningen til DGRM har en varighet på to år.
Som elev utdannes man blant annet innenfor:

 • Flyutsjekker DGRM
 • Bruk og vedlikehold av våpensystemet M134
 • Bruk og vedlikehold av relevant utstyr knyttet til spesielle inn- og uthentingsteknikker
 • Operasjonsplanlegging innen eget fagfelt
 • Instruktør håndvåpen
 • Grunnleggende og viderekommende sanitet
 • SERE (Survive, Evade, Resist, Escape)-teknikker

Etter fullført og bestått utdanning vil man tilsettes ved 339 SOAS som operativ DGRM i en kampving.
 

Karrieremuligheter
Forsvaret er en allsidig arbeidsplass med jobb- og karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Innen fagfeltet får du mulighet til å jobbe med et dypt fag med god mulighet for dybdekompetanse. Forsvaret tilbyr også videreutdanning for spesialister på grunnleggende og videregående nivå. Ved å kombinere fagutdanning med videreutdanning kan det åpne seg mange muligheter for videre tjeneste ved både andre avdelinger nasjonalt og potensielt i NATO.

 1. DGRM (Door Gunner/Rope Master) er besetningsmedlem på helikoptertypen Bell 412. Som operativ DGRM vil man betjene våpensystemet M134 under eskorte og ildstøtteoppdrag, ha ansvaret for sikkerhet og utstyr i forbindelse med innsetting og uthenting av personell og materiell under spesialoperasjoner. Videre tjeneste som DGRM vil innebære spesialisering innen ulike fagområder som skyting, medisinsk evakuering i krevende situasjoner, og trening på ulike overlevelsesteknikker for flybesetninger. Du må være forberedt på tjeneste i internasjonale operasjoner sammen med avdelingen. Utdanningen til skytter starter  høsten 2023 og varer i 2 år. Fagutdanning gis ved 339 SOAS.
   

  Som en del av jobben vil du blant annet

  • Utøve rollen som Door Gunner og Rope Master under trening, øving og operasjoner med Bell 412
  • Trene egne og andre besetningsmedlemmer ved avdelingen innenfor oppdragsløsning.
  • Drift og kontroll av avdelingsmateriell.
  • Sikkerhet under flyoperasjoner
  • Operasjonsplanlegging og gjennomføring av oppdrag
  • Norsk statsborgerskap
  • Godkjent førstegangstjeneste innen utdanningens start
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen: karakter 6 eller bedre for utholdenhet og styrke under seleksjon
  • Minimum karakter 5 på teoritesten (alminnelig evnenivå) fra sesjon
  • Medisinsk skikkethet A3-D iht. FSAN/FMI krav til besetningsmedlemmer
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Må kunne sikkerhetsklareres for "STRENGT HEMMELIG" / "COSMIC TOP SECRET"
  • Militær utdanning og kurs teller positivt i konkurransen, eksempelvis GSK, VSK, GBK etc.
  • Militære kvalifikasjoner teller positivt, men et fravær er ikke ekskluderende.

  Helsekrav
  Kandidater som tas opp til utdanning som Doorgunner/Rope master må gjennomgå og bestå medisinsk undersøkelse hos Flymedisinsk institutt (FMI), tilsvarende krav satt til legekjennelse for A3-D Door Gunner i henhold til Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell .

  Medisinsk undersøkelse ved Flymedisinsk institutt vil skje i løpet av kort tid etter opptaks- og seleksjonsuken, eventuelt i samme uke. Et endelig tilbud om utdanning forutsetter bestått medisinsk undersøkelse.

 2. Som Doorgunner / Rope Master må du ha en personlighet som egner seg til å utøve funksjonen og rollen du er satt til å gjøre. Du skal utøve en svært viktig og kritisk oppgave, og vil ofte bli sett på som en rollemodell og en representant for Luftforsvaret både på jobb og i fritiden.

  Derfor legger vi vekt på følgende personlige egenskaper
  • Holdninger og verdier i tråd med Forsvarets verdigrunnlag
  • Gode samarbeidsevner
  • Høy motivasjon for en krevende tjeneste
  • Evne til å jobbe under krevende operative forhold, med høy arbeidsbelastning
  • Evne til å tilegne seg kunnskap og læring raskt
  • Selvstendighet

  Opptak og Seleksjon
  Dersom du kvalifiserer deg til opptak, vil du få innkalling til gjennomføring av seleksjon kort tid etter søknadsfrist. Seleksjonen foregår på Rygge militære flystasjon i uke 22-23.

  Seleksjonen vil bestå av:

  • Panelintervju
  • Fysiske tester
  • Helseundersøkelse til A3-D
  • Teoretiske og databaserte tester
  • Seleksjonsøvelse ved 339 SOAS

  Kvalifiserte kandidater vil tas med videre til opptak ved 339 SOAS, som har til hensikt å teste den enkeltes egnethet, motivasjon, læringsevne og samarbeidsevner. Kvalifiserte kandidater vil deretter gjennomgå medisinsk seleksjon ved Flymedisinsk Institutt (FMI), før de tilbys utdanning.

 3. Under utdanningen
  • Fast tilsetting (T-60) i Luftforsvaret med prøvetid for utdanningens varighet.
  • Stillingens grad under utdanning er OR-2 visespesialist, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret med annen grad (se punkt om faste tilsatte).
  • Lønn under utdanning:
   • Lønnstrinn 35, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 383 200,- (per feb 23).
   • Du vil tilkomme sikringslønn om du fra før av er fast tilsatt i Forsvaret med høyere avlønning.
  • Tilbud om militær innkvartering i messerom (enerom) eller tilsvarende. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets boligregulativ.
  • Tilbud om bespisning i militær messe. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets kostregulativ.
   • Dersom du er på tjenestereise(r) som del av utdanningen betaler Forsvaret for overnatting og kost på det midlertidige kursstedet i perioden reisen pågår.
  • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er på beordringssystemet, vil du beholde grad og lønn under utdanning.

  Etter utdanningen

  • Fast ansettelse til pensjonsalder (T-60) i Luftforsvaret når utdanningen og prøvetid er fullført og bestått.
  • Grunnlønn i henhold til grad og stilling, jamfør Luftforsvarets lønnspolitikk.
   • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.
   • Luftforsvaret har i tillegg en garantert minstelønn for fullført bachelor, master samt relevant fagbrev:
    • Bachelor  -ltr 45, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 435.600,- (per feb 23)
    • Master  -ltr 53, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 493.700,- (per feb 23)
    • Relevant fagbrev  -ltr 45, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 435.600,- (per feb 23) 
  • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
  • For spesielt godt kvalifiserte kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.
  • Forsvaret har gode treningsfasiliteter og du tilbys å trene i arbeidstiden.
  • Du tilbys en variert og fleksibel arbeidsdag.

  Vilkår og tidspunkt for tilsetting
  Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2023). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 4. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

  Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske kampfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

  Luftforsvarets skolesenter avdeling Kjevik sin hovedoppgave er å utdanne kompetent personell til Luftforsvaret. Her gis blant annet profesjonsutdanning til spesialister i alle bransjer, og fagutdanning innen teknisk og operativ tjeneste.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt

Andreas


Forsvaret som arbeids­giver

 1. Illustrasjon militær lege
  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser mange typer stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring. 

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper – både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 2. Illustrasjonsfoto av samarbeid

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret, og som gjør den noe mer langvarig enn søknadsprosesser hos andre.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser dem opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhets­klarering

  Illustrasjonsfoto av et operasjonsrom /
Opreations room

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Tastatur
Keyboard

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.
   

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 3. A062_C016_0101Z9.0000791
  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

   

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.
    

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.