Operatører fra Marinejegerkommandoen under dykketrening på Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen / Operators from Norwegian Naval Special Oeration Commando are diving at Haakonsvern marine base outside Bergen

Forsvarets spesialstyrker

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som løser svært krevende operasjoner i alle slags omgivelser.

Oppgaver

Forsvarets spesialstyrker (FS) har tre overordnede oppdrag: forsvar av Norge, operasjoner i utlandet, og støtte til andre sektorer. Forsvarets spesialstyrker (FS) står på nasjonal og internasjonal beredskap og løser oppdrag med særlig høy politisk eller fysisk risiko, som operasjoner langt inne på fiendtlig territorium.

Spesialstyrkene utfører operasjoner i fred, i krise og i væpnet konflikt for å oppnå nasjonalstrategiske, militærstrategiske eller operasjonelle målsettinger. I de senere år har spennvidden, og kravet til presisjon under oppdrag økt. Forsvarets spesialstyrker er derfor i kontinuerlig utvikling slik at avdelingene alltid er tilpasset innsats i det til enhver tid aktuelle trusselbilde.

Forsvarets spesialstyrker gjennomfører hele spekteret av spesialoperasjoner selvstendig, eller i en alliert ramme. Slike operasjoner er særlig etterretningskrevende og avhengige av omfattende fellesoperativ støtte.

Organisering

Forsvarets spesialstyrker (FS) er en egen driftsenhet i Forsvaret og leder de to taktiske avdelingene Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK). I tillegg er Special Operations Air Task Group (SOATG) og helikopteravdelingen 339 Skvadron, Special Operations Aviation Squadron (SOAS) underlagt sjef Forsvarets spesialstyrker, med kommandoforholdet taktisk kommando (TAKOM). FS stab er lokalisert på Akershus festning og med et nasjonalt spesialoperasjonssenter co-lokalisert med FOH på Reitan.

Førstegangstjeneste
Er interessert i en karriere innen spesialstyrkene? Da er førstegangstjenestene som fallskjermjeger, spesialbåtoperatør eller Jegertroppen ditt beste utgangspunkt.
Jobb
Er du snart ferdig eller har gjennomført førstegangstjenesten? Da har du mulighet til å søke spesialjeger, marinejeger eller spesialbåtoperatør. Søknadsfristen er 15. april hvert år.