Soldater og befal fra Telemark bataljon får trent på mange forskjelige typer opperasjoner å med samhandlig med stridsvogner fra Telemark bataljon under øvelse i Lituaen som en del av NATO-opperasjonen Enhanced Forward Presence // Soldier from Norwegian Army Telemark battalion training in Lithuania during Enhanced Forward Presence

Hæren

Hæren er Forsvarets styrker på bakken for å sikre Norges suverenitet på landjorda.

Oppgaver

Med avdelinger over hele landet bestående av profesjonelle soldater og personell i førstegangstjeneste, er Hæren klar til å forsvare landet vårt til enhver tid. Hæren stiller også soldater når Norge deltar i internasjonale operasjoner for NATO og FN. 

 1. Feltoperatører fra Fjernoppklaringseskadronen i Etterretningsbataljonen samtrener med kolleger fra US Marines og 339-skvadronen i Luftforsvaret, under den multinasjonale vinterøvelsen Cold Response 2020 i Troms.

  Etterretningsbataljonen gir Hæren en situasjonsforståelse med relevant og riktig informasjon som gjør det mulig å vinne slaget.

  Bataljonen består av vernepliktige soldater, akademikere og vervet personell med høy teoretisk- og realkompetanse innen militære fag. Dette gir avdelingen det store og robuste kompetansespennet som er helt nødvendig for innhenting og produksjon av pålitelig, tidsriktig og relevant etterretning til støtte for militære operasjoner, i utlandet og hjemme i Norge. Les mer om jobbmulighetene i Etterretningsbataljonen her

  Avdelingen er dimensjonert for å støtte alle Forsvarets operasjoner. Etterretningsbataljonen er lokalisert i Setermoen leir i Bardu kommune. 

  Støtteeskadronen

  Støtteeskadronen har som oppdrag å levere støttetjenester til Etterretningsbataljonen (EBN) innenfor vakthold, samband og logistikk. Som vernepliktig inne til førstegangstjeneste i Støtteeskadronen kan man få mulighet til å tjenestegjøre innenfor en av disse fagområdene eller som assistent i en tropp eller et kompani. Les mer om Støtteeskadronen.

 2. En kvinnelig soldat fra HMKG under en skyteøvelse på Hengsvann skytefelt / A female soldier from His Majesty Kings Guard during a live fire exercise at Hengsvann fireing range

  Hver dag hele året er gardistene i Hans Majestet Kongens Garde på skarp beredskap for kongehuset og hele hovedstaden. Som en del av samfunnssikkerheten i hovedstadsområdet skal Garden kunne støtte politiet ved krisesituasjoner som naturkatastrofer, store ulykker og terrorangrep. 

  3. gardekompanis drilltropp fra Hans Majestet Kongens Garde fremfører drill foran slottet

  ​​Hans Majestet Kongens Garde er en tradisjonsrik avdeling og består av rundt 160 ansatte og 1200 vernepliktige. Infanteriet i bataljonen er lokalisert i Huseby leir i Oslo, mens utdanningen skjer ved Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning på Terningmoen i Elverum. Gardens kanskje mest kjente kompani er 3. gardekompani, bestående av musikk- og drilltropp.

  Førstegangstjeneste i musikk- og drilltroppen
  3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse.
 3. Soldater og befal fra Hærens våpenskole trener på fremryking mot stilling på Rødsmoen øvingsfelt. // Soldiers from Norwegian Army landwarfare school training in Rødsmoen training area on Rena.
  Hærens våpenskole (HVS)

  HVS er ansvarlig for fag- og funksjonsrettet utdanning for Hæren, og bidrar til å øke Forsvarets operative evne ved å være ansvarlig for kurs og trening på alle nivå.

  Under våpenskolen ligger Hærens skole for rekrutt og fagutdanning (HSRF), som vil være manges første møte med Hæren og Forsvaret. Avdelingen står for den grunnleggende utdanningen, med fokus på soldatferdigheter, forståelse for hva det innebærer å være soldat i Hæren og for Forsvarets verdier. Dette skal danne grunnlaget for at morgendagens soldater skal kunne prestere i sine stillinger i Hærens ulike avdelinger, samtidig som de skal få vurdert sitt potensiale for videre tjeneste i Forsvaret. 

  HSRF utdanner også lagførere til Hærens avdelinger gjennom Lagførerskolen. Denne utdanningen krever at man som et minimum har gjennomført førstegangstjeneste og at den enkeltes potensiale for å være leder er vurdert. Utdanningen bygger videre på de grunnleggende soldatferdighetene som soldatene har lært seg gjennom sin tjeneste i Hæren, og skal sette den enkelte i stand til å prestere som leder i en av Hærens avdelinger.

  Forsvarets Hundeskole er en del av HVS og er ansvarlig for all fagutdanning av personell og hunder i hele Forsvaret.

 4. Militærpolitiet dirigerer trafikk

  Forsvarets militærpolitiavdeling (FMPA) har operativ beredskap for å kunne ivareta behovet for militærpolititjenester i hele Forsvaret i fred, krise og krig. FMPA utøver kampstøtte og lederstøtte til militære sjefer på alle nivå og opererer innen militærpolitiets fire funksjonsområder: polititjeneste, mobilitetsstøtte, sikkerhet og fangehåndtering. Avdelingen er lokalisert i tilknytning til Forsvarets leirer, og er således spredt over hele landet. Sjef for FMPA utøver fagansvar for fagområdene militærpolititjeneste og militær livvakt.

 5. Norgesmesterskapet i militær femkamp ble gjennomført 27.–29. september. Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren stod for arrangementet på Linderud leir

  Avdelingen har ansvar for å støtte Hæren gjennom drift av Hærens 8 baser: 5 leirer i Troms og Finnmark, og 3 leirer på Østlandet. Dette innebærer blant annet drift av kjøkken, sykestuer, velferd, idrett og skyte- og øvingsfelt samt bedrifthelsetjeneste. Under øvelser og operasjoner støtter Trenregimentet Hæren i felt og garnison med blant annet forsyninger, vedlikehold og sanitet.

  Avdelingen har også hovedansvaret for å ivareta allierte land- og marineinfanteriavdelinger i forbindelse med trening, øving og operasjoner.

  Avdelingen består av 450 sivile og militære ansatte samt rundt 50 vernepliktige soldater som til sammen utgjør Hærens logistikkavdeling.

 6. Sjef Hæren Lars Lervik besøker å snakker med soldater fra Telemark bataljon i Brigade Nord som er en del av NATO Enhanced Forward Precens i Litauen

  Hærstaben planlegger, koordinerer og utøver ledelse av Hæren på vegne av sjef Hæren.

Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.
Pil til høyre
UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet (pdf)

Hærens utstyr og materiell

Pil til høyre
CV90 kampvogn, sjefsvogna