KNM Fridtjof Nasen i på Svalbard i forbindelse med årlig fregatttokt til øygruppa for å drive viktig trening i territorialfarvannet rundt Svalbard. her foregår navigasjon i et krigscenario. // HNoMS FRidtjof Nansen at Svalbard in high north during annual trip to the islands to conduct important training in the Norwegian territorial waters.

Sjøforsvaret

Sjøforsvaret hevder norsk suverenitet til havs, og tar vare på og beskytter nasjonens maritime interesser.

Oppgaver

Norge er en arktisk maritim nasjon som lever av fri tilgang til havet. Vi lever av, ved og på havet og har bygget vår velferd på ressurser herfra. Verdiskapningen gjennom forsvarlig utvinning av olje, gass og fiskeri gjør at vi har en velferdsstat og at vi har et av verdens beste land å bo i.

Sjøforsvaret sine to hovedgrener er Kystvakten og Marinen.

Sjøforsvaret verner våre verdier, og sikrer fri tilgang til havet gjennom å beskytte, overvåke og kontrollere nasjonens kystlinje og havområder.

Våre kystvakt- og marinefartøy er til enhver tid ute på oppdrag, både i hjemlige farvann og i utlandet for å forsvare disse verdiene. Sjøforsvarets fartøy er mobile og fleksible med høy reaksjonsevne og stor utholdenhet. Dette gjør oss klare til innsats hvor og når det kreves. 

 1. Nasjonalt sjøoperasjonssenter leder Sjøforsvarets operative virksomhet. Det innebærer planlegging og koordinering av Sjøforsvarets daglige, samt fremtidige sjømilitære operasjoner. NSS ivaretar respons døgnet rundt gjennom Vaktsjef Sjøforsvaret funksjonen. NSS opprettholder til enhver tid et godt situasjonsbilde over aktivitet i interesseområdet, og har kontinuerlig oversikt over tilgjengelige sjømilitære ressurser. Senteret sørger for et godt beslutningsgrunnlag for sjef Operasjoner og sjef Sjøforsvaret.

  Nasjonalt sjøoperasjonssenter er satt sammen av stabselementene: 

  • N2 Etterretning
  • N3 Pågående operasjoner 
  • N4 Operativ logistikk
  • N5 Fremtidige operasjoner

  Nasjonalt sjøoperasjonssenter ligger i Bergen og er operasjonelt 24 timer, hver dag, hele året. 

  Nasjonalt sjøoperasjonssenter ledes av sjef Operasjoner, som på vegne av sjef Sjøforsvaret, utøver taktisk kommando over Sjøforsvarets enheter i militære operasjoner.

 2. Sjøforsvarsstaben leder Sjøforsvarets administrative virksomhet, og deres viktigste oppgave er å drive virksomheten Sjøforsvaret, og støtte stabssjefen og sjef Sjøforsvaret med godt beslutningsgrunnlag. 

  Sjøforsvarsstaben består av stabselementene:

  • N1 Personell og kompetanse
  • N4 Logistikk
  • N6 Samband og kommunikasjon
  • N8 Økonomi og virksomhetsstyring
  • N10 Utvikling
  • Lederstøtte bestående av rådgivere innenfor presse og informasjon, juss, sikkerhet og kvalitet, medisin, tro- og livssyn, samt administrasjon, militær assistent og adjutant. 

  Sjøforsvarsstaben ledes av stabssjef/nestkommanderende i Sjøforsvaret som rapporterer til Sjef Sjøforsvaret.

 3. Sjøforsvarets baser består av Haakonsvern orlogsstasjon som er Sjøforsvarets Hovedbase i Bergen, og Ramsund orlogsstasjon som også inkluderer Trondenes leir. 

  Sjøforsvarets baser hovedoppgave er å drifte Sjøforsvarets baser, koordinere virksomheten og leverer nødvendige basetjenester for Forsvaret og andre avdelinger og etater med tilknytning til Forsvaret. 

  Sjef Sjøforsvarets baser rapporterer direkte til sjef Sjøforsvaret.

 4. Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) leverer maritim sanitetstjeneste til Sjøforsvarets fartøyer og landorganisasjon. Saniteten sørger for bedriftshelsetjeneste, allmennhelsetjeneste, seleksjonsmedisin, sanitetsutdanning, samt integrert operativ sanitet på fartøyene.

  Personellet i Saniteten i Sjøforsvaret består primært av autorisert helsepersonell, hvor sykepleiere, leger, psykologer, farmasøyter og veterinær utgjør hovedgruppen. 

  Vernepliktige sanitetssoldater og vernepliktige akademikere utgjør en svært viktig del av den integrerte sanitetstjenesten, og utøvelsen av den daglige saniteten.

  Saniteten i Sjøforsvaret ledes av sjef SANSJØ som er sjefslege og sjøforsvarssjefens medisinske rådgiver. Sjef SANSJØ rapporterer direkte til sjefen for Sjøforsvaret.

 5. KNM Harald Haarfagre er Sjøforsvarets avdeling på Madla i Stavanger, og utdanner konstabler, avdelingssoldater og alle rekrutter til Sjøforsvaret, Luftforsvaret og en rekke fellestjenester. 

  KNM Harald Haarfagre leverer også utdanning til Marinens fartøysbesetninger og flere støttetjenester til NATOs Joint Warfare Centre på Jåttå ved Stavanger. 

  Sjef KNM Harald Haarfagre rapporterer direkte til sjefen for Sjøforsvaret.

Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert, kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærlingebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.

Sjøforsvarets utstyr og materiell

Pil til høyre
Militære fartøy på islagt hav