SØFORSVARET_KYSTVAKTEN_IKV_2023

Indre kystvakt (IKV)

Indre kystvakt (IKV) består av fem fartøy i Nornen-klassen. Disse opererer hovedsakelig i kystnære farvann, hvor hvert fartøy har et definert ansvarsområde. Klassen ble satt i drift i perioden 2006-2008, og utgjør følgende fartøy med ansvarsområder:

• KV «Nornen» (W330):  Riksgrensen mot Sverige til Egersund

• KV «Farm» (W331): Riksgrensen mot Russland til Andenes

• KV «Heimdal» (W332): Andenes til Rørvik

• KV «Njord» (W333):  Rørvik til Stadt

• KV «Tor» (W334): Stadt til Egersund

 

Fartøyene opererer i samsvar med Kystvaktloven, der hovedoppgavene er suverenitetshevdelse, søk- og redning, fiskeri- og miljøoppsyn, kontroll av utenlandske fartøy, ivaretakelse av navigasjonssikkerheten, oljevernberedskap, sikkerhetsberedskap og bistand til andre statsetater. I tillegg kommer militære oppgaver knyttet til fred, krise og krig.

Hvert fartøy er meget godt utrustet for på best mulig måte å kunne ivareta disse oppgavene. Det finnes to lettbåter om bord, der den ene er overbygd, har stor aksjonsradius og kan fungere som en selvstendig enhet over flere dager. Fartøyene har en slepekraft på 32 tonn og mulighet til å samle opp 150 kubikkmeter olje fra sjøen.

De siste kapasitetene som er tilført fartøyene er en flyvende drone og en undervannsdrone. Den flyvende dronen er av typen Skyranger R70 og har en rekke ulike sensorer, slik som IR-kamera, svovelmåler og RADIAC-sensor. Undervannsdronen er av typen Blueye X3, med en meget god sonar. Disse kapasitetene vil bidra stort til å effektivisere ivaretakelsen av fartøyenes oppgaver.

Faktaboks - Nornen-klassen:

  • Produsent: Gryfia skipsverft 
  • Dimensjoner: 47,2m (lengde), 10,3m (bredde)
  • Bevæpning: Fartøyene er bevæpnet med militære våpen