KYSTVAKTEN_YKV_KV_HARSTAD_2023

Ytre Kystvakt (YKV)

Ytre kystvakt (YKV) består av kystvaktfartøyene i Barentshav-klassen, slepefartøy og KV Harstad.

Ytre kystvakt opererer i hele Kystvaktens ansvarsområde, hovedsakelig i havområdene underlagt norsk jurisdiksjon. Kystvakten er primær myndighetsutøver i havområdene innenfor norsk økonomisk sone, i fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard samt internasjonale farvann under «den nordøstatlantiske fiskerikommisjon» (NEAFC-organisasjonen). I tillegg til sine spesialoppgaver innenfor klassen er hovedoppgavene suverenitetshevdelse, søk- og redning, fiskeri- og miljøoppsyn, kontroll av utenlandske fartøy, ivaretakelse av navigasjonssikkerheten, oljevernberedskap, sikkerhetsberedskap og bistand til andre statsetater. I tillegg kommer militære oppgaver knyttet til fred, krise og krig.

De tre fartøyene i Barentshavklassen sammen med KV «Harstad», KV «Jarl» og KV «Bison» inngår i den nasjonale slepebåtberedskapen som Kystvakten overtok ansvaret for ved årsskiftet 2020.

Kystvakten sin Barentshav-klasse består av tre fartøy:

 

•  KV Barentshav (W 340)

•  KV Bergen (W 341)

•  KV Sortland (W 342)

Fartøyene har en slepekraft på 100 tonn, og er godt utrustet for oljevern, med en oppsamlingskapasitet på over 1000 m3 olje, samt mulighet for nødlossing av andre fartøy.  De siste kapasitetene som er tilført fartøyene er en flyvende drone og en undervannsdrone. Disse kapasitetene vil bidra stort til å effektivisere ivaretakelsen av fartøyenes oppgaver.

Faktaboks - Barentshav-klassen

Produsent: Severnav skipsverft (Romania), utrustet ved Myklebust verft (Norge)

Dimensjoner: 93,2m (lengde) / 16,6m (bredde)

Bevæpning: Fartøyene er bevæpnet med militære våpen

Slepefartøyene til Kystvakten består av to sivilt innleide fartøy:

 

•  KV Bison (W 323)

•  KV Jarl (W 324)

Fartøyene ble innleid på en 10 års leiekontrakt, og ble satt i drift 01.01.2020, som følge av at Kystvakten overtok den operative driften av den statlige slepeberedskapen langs norskekysten. Fartøyene har trekkraft (bollard pull) på ca 275 tonn, noe som er nok til å kunne bistå de aller største fartøyene som ferdes lang kysten.

Fartøyene er i tillegg til slepekapasiteter også bemannet og utstyrt med andre kapasiteter for å kunne blant annet bistå fiskeflåten, samt andre statlige og sivile etater. Det er medisinsk personell om bord, dykkekapasitet og fått tilført undervannsdrone med en meget god sonar.  Med disse kapasitetene om bord er KV Bison og KV Jarl godt bemannet og utstyrt til å kunne bistå de fleste i det maritime domenet.

Faktaboks - Slepefartøy

Produsent: NorYard Fosen (KV Bison 2014/KV Jarl 2015)

Dimensjoner: 91m (lengde) / 22m (bredde)

Bevæpning: Fartøyene er bevæpnet med militære våpen

KV Harstad (W 318) ble bygget på Søviknes Verft i 2005 og først utleid til Kystvakten av det sivile rederiet Remøy Shipping. Kystvakten overtok fartøyet i 2009 og har siden stått for drift og bemanning. KV Harstad ble bygget og utrustet for å inngå i den statlige slepebåtberedskapen. Fartøyet er nå ett av seks fartøy i Kystvakten som inngår slepebåtberedskapen.

KV Harstad, med sine mange kapasiteter, er et kjent syn langs kysten av Norge, samt i fiskerivernesonen rundt Svalbard. Fartøyet inngår som Norges bidrag i NATOs ubåtredningssystem – NSRS, et mobilt system for å redde opp ubåtbesetninger fra havarerte ubåter.

KV Harstad er nå utstyrt med flyvende drone og undervannsdronen. Begge er topp moderne dronesystemer med avanserte sensorpakker som bidrar til å effektivisere fartøyets evne til å løse kystvaktoppdrag.

Faktaboks - KV Harstad

Produsent: Bygget ved Søviknes Verft (Norge)

Dimensjoner: 83m (lengde) / 15,5m (bredde)

Bevæpning: Fartøyene er bevæpnet med militære våpen