F-35A flyr over Rondane / RNorAF F-35As 5150 and 5149 transit through Rondane mountain range on a wintery December day.

Ørland

Ørland flystasjon er Noregs kampflybase og heilt sentral for Forsvarets operative verksemd.

Adresse
Ørland flystasjon, 7130 Brekstad
Kontakt
915 03 003

Noregs nye kampflysystem F-35 er sjølve ryggraden i Forsvaret. Fram mot 2025 skal Noreg ta imot 52 slike kampfly, og dei fleste skal operere under 132 luftving på Ørland. Dei første flya landa på Ørland i 2017, og kampflybasen har gått gjennom ei storstilt modernisering og utbygging dei siste åra. Mellom anna har flystasjonen fått lengre rullebane, nytt skvadronbygg, vedlikehaldsbygg – i tillegg til nye forlegningar, hangarar og forsyningsbygg.

Når kampflysystemet er fullt oppe og går i 2025, blir Ørland eit viktig senter for den operative verksemda til Forsvaret.

Andre avdelingar

I tillegg til F-35 opererer Luftvernbataljonen med NASAMS III missilsystem, og Baseforsvarsgruppa med skvadronar deltar i både nasjonale og internasjonale oppdrag. Flystasjonen husar også fleire andre avdelingar, som element frå Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret. Redningstenesta 330 skvadron har også ei avdeling med fleire redningshelikopter på Ørland.

Som ei ekstra sikring har Luftforsvaret etablert ei eining under 131 luftving på Ørland. Denne eininga kan ved særskilde og uventa hendingar overta delar av oppgåvene til CRC Sørreisa.

Flystasjonen er jamleg vertskap for store internasjonale og norske øvingar. NATO har ein framskoten lokalitet for alliansen sine AWACS overvakingsfly, og har derfor eit solid fotavtrykk på flystasjonen.

Luftforsvarets base Bodø er også underlagd 132 luftving på Ørland. Basen i Bodø driftar jagarflya F-16, som løyser NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA). Oppdraget inneber at jagarflya er i lufta innan 15 minutt om ukjende fly kjem i nærleiken av norsk luftrom. Jagarflya skal finne, identifsere og dokumentere dei ukjende flya, og eventuelt hindre at dei tar seg ulovleg inn norsk luftrom. Bodø løyser QRA-oppdraget ut 2021, og frå 2022 tar F-35 over jobben frå Evenes.

Aktivitetar og lokalmiljø

Ørland flystasjon ligg ved kystbyen Brekstad, idyllisk til i Trondheimsleia. Det går hurtigbåt til Trondheim, og overfarten tar rundt ein time. Brekstad har bank, kino, kjøpesenter og fleire spisestader og utestader. Kommunen har eit breitt fritidstilbod, sjå Ørland kommune for meir informasjon. 

Velferdstenesta ved flystasjonen har tilbod som kino, bibliotek, karaoke, trådlaust internett, fiskeutstyr, kajakk og eiga hytte til utlåns. Eit nytt velferds- og idrettsbygg blei opna i 2021.

Utanfor leiren finst det rabatterte velferdstilbod som symjehall, skøyte- og ishall, bowling og ulike kulturarrangement.

I tillegg arrangerer velferda turar, mellom anna shoppingturar og fotballkampar i Trondheim. Det er også jamlege show – ofte med dei mest kjende underhaldarane i landet. 

Bustad

Sjå Forsvarsbygg Basen for informasjon om Forsvarets utleigebustader for personell på Ørland.

Familiekoordinator

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekoordinatorar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Koordinatoren skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt basen eller avdelinga di for å komme i kontakt med familiekoordinatoren din.