Aksonsdag 2021 på Høybuktmoen i Garnisonen i Sør-Varanger. 

Kampstøttekompaniet har drakamp mellom troppene.

Soldataksjonen

Soldataksjonen er et årlig arrangement som markeres i alle leirer og avdelinger i Forsvaret. Soldataksjonen 2023 setter fokus på respekt.

Soldataksjonen 2023 setter fokus på respekt. Respekt for hverandre er vesentlig i Forsvaret.

Det å respektere, er å ta hensyn til andre. Forsvaret er en stor organisasjon med mange ulike mennesker. En soldat lærer tidlig at det er viktig å være uniforme/like, men vi har allikevel mange ulikheter. 

Vi har alle ulike behov, meninger, stillinger, avdelinger, grenser og personligheter. Soldataskjonen skal sette fokuset på dette, og skape rom for at folk får være seg selv.

 1. I Forsvaret skal vi løse mange ulike oppgaver. Tjenestehverdagen er forskjellig og varierer fra sted til sted og stilling til stilling. Soldater inne til førstegangstjenesten er også forskjellige, med ulike meninger, grenser og verdier.

  Ulikheter kan skape skiller i forsvaret. Enkelte utfordringer for noen kan være vanskelig å forstå for andre. Det kan fort bli «de» og «oss», men selv om vi er ulike må vi respektere hverandre og samarbeide.

  Hva tolererer du og hva tolererer du ikke at folk sier om deg?

  Tørr du å si ifra når noen snakker nedlatende om andre soldater?

  Soldataksjonen 2023 skal skape en arena for å tørre å stille disse spørsmålene, for å skape respekt, større åpenhet og et bedre fellesskap i Forsvaret.

 2. Målene ved denne soldataksjonen skal bidra til å skape rom for å være seg selv. Soldataksjonen skal være en arena til å snakke åpent om egne grenser, hvilke holdninger som skal tolereres, og sette fokus på viktigheten av ulike funksjoner i Forsvaret.

  • Sette forkkus på reskpekt og forståelse rundt ulikheter og hvorfor dette er viktig.
  • Skape åpenhet om å snakke om egne og andres grenser.
  • Fremme gode holdninger til hvordan vi snakker om hverandre, til tross for ulikheter.
 3. Åpenhet om å snakke om grenser og grensesetting

  Det å forstå viktigheten av å respektere andres grenser er vesentlig for å skape godt miljø og samarbeid i Forsvaret. I tillegg må det skapes en trygg og åpen arena hvor det er greit å si ifra dersom noe oppleves ugreit.

  Respekt på tvers av alle stillinger og avdelinger

  Forsvaret har mange ulike stillinger og avdelinger, hvor alle er viktige. Ingen soldater skal høre at de ikke har en viktig funksjon. Det er viktig å bygge ned fordommer mot alle avdelinger og stillinger, slik at alle opplever sin stilling som meningsfull.

  Respekt for ulikheter

  Det er mange mennesker, fra ulike steder og med ulik bakgrunn, i Forsvaret. Det å kunne være seg selv er ikke like lett for alle. Det er viktig å føle at man kan være seg selv, uten å bli dømt eller ekskludert. Forsvaret har bruk for mange ulike typer mennesker. Det er viktig å respektere at vi har ulike kvaliteter og styrker.

Soldataksjonen er mer enn en aksjonsdag. Temaet for soldataksjonen skal være i fokus hele året, også utenfor aksjonsperioden. Ved å belyses temaet jevnlig vil aksjonen ha større effekt og gjennomslag.

Helårlig fokus kan gjennomføres på mange ulike måter. Temaet kan eksempelvis belyses i foredrag, fag-dager, troppens time eller ved nye innrykk. Det kan være lurt å bruke tilgjengelige ressurser som tros- og livssynkorpset, idretten og velferden, eller eksterne aktører som kan belyse temaet.

Arrangementer

Soldater fra Setermoen leir trekker Scania under soldataksjonen 2016. / Soldier awareness-days 2016

Under følger forskjellige forslag til arrangementer. Bruk ellers gjerne film, brosjyrer, Militær fysisk trening (MFT) eller andre aktiviteter. Det er opp til den lokale arbeidsgruppen å vurdere hensikt, innhold og måloppnåelse.

 1. Alle avdelinger skal minimum arrangere én aksjonsdag i løpet av aksjons perioden, andre arrangementer kommer i tillegg. Budskapet skal komme tydelig fram på aksjonsdagen.

 2. Teambuilding

  Teambuilding skal bidra til godt miljø, åpenhet og trygghet blant medsoldater.

  Caser

  Caser kan omhandle alt fra IQ-oppgaver til dilemmaer, bruk fantasien. Det bidrar til refleksjon og åpenhet blant soldater. Her gis det mulighet til å være kreativ. En case som kan gjennomføres er «Hemmelig venn».

  Foredrag, seminar og undervisning

  Her kan man inkludere både sivile aktører og personell fra Forsvaret. Det bør være lærerikt og motiverende. Arbeidsgruppen kan invitere foredragsholdere med kompetanse og engasjement innen respekt.

 3. TVO sentralt har ansvaret for markedsføring av Soldataksjonen. I tillegg promoterer de Soldataksjonens budskap på sosiale medier og i møter med Forsvarets øverste ledelse. Avdelingene får tilsendt materiell og er ansvarlig for markedsføring innad i avdeling. Dette betyr promotering av selve soldataksjonen, dens tematikk og budskap. Markedsføring utover dette må klareres med Vernepliktsrådet (VPR).

 4. Når Soldataksjonen 2023 er gjennomført skal viktigheten rundt det å respektere hverandres funksjon, grenser og meninger være tydelig. Soldatene skal føle seg trygge i daglig tjeneste, føle seg sett og ivaretatt. Bedre trivsel fører til økt operativ evne. Aksjonen skal fjerne dårlige holdninger, øke forståelsen og sette fokus på viktigheten rundt temaet.