Soldater fra HV-17 avdelingen

Soldataksjonen

Soldataksjonen er et årlig arrangement som markeres i alle leirer og avdelinger i Forsvaret. Årets aksjon setter fokus på psykisk helse.

«Vi kjemper våre kamper sammen»

Soldataksjonen 2021 setter fokus på psykisk helse. Psykisk helse er et begrep som omhandler vår opplevelse av trivsel med oss selv, andre, og omgivelsene rundt oss. Det handler også om hvordan vi forstår, håndterer og godtar de utfordringer vi møter i hverdagen. 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier at helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og skader. Psykisk helse angår alle, men er individuelt og oppleves forskjellig.

 1. Temaet er personlig, sårbart, og ofte tabubelagt. Det er vanskelig å sette ord på tanker og følelser. Utfordringer med psykisk helse er et økende problem i samfunnet, og Forsvaret er ikke et unntak. Ofte er vi i vanskelige situasjoner som krever robusthet for å unngå og påføre andre eller seg selv skade. I tillegg har mange en oppfatning av at soldater er lite sårbare og ikke påvirkes av noe. Et miljø med denne oppfatningen hever terskelen for å prate om hvordan man har det. 

 2. Formålet med aksjonen er å sette fokus på psykisk helse blant alt personell i Forsvaret. Ved å senke terskelen for både å søke hjelp, men også snakke om temaet, vil vi kunne spre kunnskap og toleranse. Det bygger opp enkeltmennesket og skaper et sterkere forsvar, samtidig som et slikt fokus også vil være forebyggende mot psykiske lidelser og selvmord.

 3. Aksjonens mål er å gjøre den enkelte soldat psykisk sterkere, og helhetlig styrke Forsvaret. Når aksjonsperioden er ferdig ønsker vi at:

  • Soldater og ledelse skal ha økt kunnskap om psykisk helse.
  • Soldater og ledelse skal vite hva man kan gjøre for å ta vare på egen og andres psykiske helse. 
  • Soldater og ledelse skal ha økt kunnskap om forebyggende arbeid mot selvmord.
  • Aksjonen skal bidra til en holdningsendring rundt psykisk helse, og bidra til åpenhet.
 4. Fokusområdene utdyper mer om aksjonens mål. 

  Øke kunnskap om psykisk helse

  Psykisk helse angår alle, men snakkes lite om. Kunnskap gir oss bedre forutsetninger til å håndtere psykisk helse. Derfor skal soldater og ledelse vite hva psykisk helse er, og hvorfor temaet er så viktig. I tillegg kan myter og fordommer avkreftes, slik at soldater og ledelse forholder seg til riktig informasjon. For å ufarliggjøre temaet må vi lære mer, for eksempel gjennom informasjonsplakater, undervisning og samtaler.

  Øke kunnskap om hvor man kan søke hjelp

  Å be om hjelp kan være vanskelig, men det er ofte det som trengs. Ved å synliggjøre hva som er tilgjengelig, kan man gjøre mye. I tillegg kan man tilegne seg kunnskap som hver enkelt kan bruke for å ivareta seg selv. Saniteten, tillitsvalgte, krisetelefoner, psykolog- og prestetjenesten, er aktører med kunnskap som kan brukes i aksjonen. 

  Forebygge mot selvmord

  Selvmord er et stort folkehelseproblem, men det snakkes lite om. Hvert år dør rundt 600 av selvmord i Norge. I Forsvaret er det i gjennomsnitt en til to tilfeller i året. Temaet er skremmende, men vi må likevel prate om det. Soldater skal kjenne til faresignalene ved selvmord, og vite hvordan man kan gripe inn og hvem som skal varsles. I Forsvaret har vi personell med kompetanse innen selvmord og forebyggende arbeid som kan bidra i aksjonen gjennom kurs eller foredrag om selvmordsforebygging.

  Endre holdninger og bidra til åpenhet

  I Forsvaret må vi ha en kultur for åpenhet rundt psykisk helse, slik at vi kan løse utfordringer tidlig. Holdninger som anser det å vise sårbarhet som en svakhet, hindrer en god kultur. For å endre dette må vi reflektere over egne holdninger og væremåter. Alle kan bidra ved å stille spørsmål og legge til rette for samtale.

Helårlig fokus

Psykisk helse må fokuseres på hele året for at aksjonen skal ha effekt. Derfor kan dere bruke ulike arenaer og metoder for å opprettholde tematikken. Her er noen forslag:

Tillitsvalgtmøter

Jevnlig minne de tillitsvalgte på hvilken rolle de har og hvilket ansvar dette innebærer. De skal gå frem som gode eksempel og yte litt ekstra for andres trivsel. De skal løfte blikket og se om noen kunne trengt en samtalepartner.

Innrykk og troppens time

Vise tilstedeværelse på innrykk, og bruke troppens time til å spre informasjon og synliggjøre hvilke støtteapparat soldatene kan nytte seg av. Bidra til å normalisere det å ha oppturer og nedturer, og skape åpenhet om tema ved å prate om det.

Foredrag

Arrangere foredrag om psykisk helse jevnlig gjennom hele året. Dette er noe ledelsen også kan dra nytte av og skal inkluderes i. Representanter fra Forsvarets tros- og livssynskorps, psykologer eller lignende kan være relevante bidragsytere. 

I tillegg til disse forslagene kan arrangementer som er beskrevet under benyttes:

Arrangementer

Soldater fra Setermoen leir trekker Scania under soldataksjonen 2016. / Soldier awareness-days 2016

Under følger forskjellige forslag til arrangementer, men det er viktig at alt gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler. Derfor oppfordres det til å tenke nytt og å være kreativ. Bruk gjerne film, brosjyrer, Militær fysisk trening (MFT) eller andre aktiviteter. Det er opp til den lokale arbeidsgruppen å vurdere hensikt, innhold og måloppnåelse. 

 1. Alle avdelinger skal minimum arrangere en aksjonsdag i løpet av aksjonsperioden, andre arrangementer kommer i tillegg. Budskapet skal komme tydelig fram på aksjonsdagen. 

 2. Teambuilding 

  Teambuilding skal bidra til godt miljø, åpenhet og trygghet blant medsoldater. Med fokus på psykisk helse kan soldatene for eksempel trene på å snakke om vanskelige tema, lytte og stille gode spørsmål. 

  Caser 

  Caser kan være alt fra IQ-oppgaver og dilemma. Det bidrar til refleksjon og åpenhet blant soldater. Her gis det mulighet til å være kreativ. En case som kan gjennomføres er «Hemmelig venn». Prosjektet fungerer slik at alle soldater får en makker som de skal inkludere og holde et ekstra øye med. 

  Foredrag, seminar og undervisning

  Her kan man inkludere både sivile aktører og personell fra Forsvaret. Det bør være lærerikt og motiverende. Arbeidsgruppen kan invitere foredragsholdere med kompetanse innen psykisk helse.