Aksonsdag 2021 på Høybuktmoen i Garnisonen i Sør-Varanger. 

Kampstøttekompaniet har drakamp mellom troppene.

Soldataksjonen

Soldataksjonen er et årlig arrangement som markeres i alle leirer og avdelinger i Forsvaret. Soldataksjonen 2022 setter fokus på mangfold.

Å kunne se alle, forstå og akseptere hverandre uavhengig av kjønn, bakgrunn, seksualitet og etnisitet er essensielt for å oppnå forståelse og likeverd.

Forsvaret består av forskjellige mennesker, og med et økende fokus på mangfold internt og sivilt ser Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) viktigheten av å sette lys på enkeltmennesket og forskjellene alle har.

Som en av Norges største statlige organisasjoner, må Forsvaret se og anvende mangfoldet internt på en god måte. Mangfold finnes i mange former, og vi er alle en del av det.

 1. Samfunnet har de siste årene utviklet seg raskt og fokuset på mangfold har blitt større. Dette gjenspeiles i Forsvaret på en god måte, men behovet for utvikling i form av åpenhet og tilretteleggelse er fortsatt tilstede.

  Vernepliktsundersøkelsen (VPLU) 2020 viser at gutter som har blitt utsatt for mobbing og trakassering er de som i minst grad oppfatter Forsvaret som en åpen og inkluderende organisasjon når det gjelder mennesker som er annerledes. Forsvaret må derfor løse problemet internt og videre stå frem som et godt eksempel fremst i kampen for gjensidig respekt og likeverd.

  Pride er et eksempel på en arena for åpenhet og inkludering, hvor Forsvaret har vært inkludert over en lengre periode i form av deltakelse i paraden og egen stand. Det skapes enormt fokus rundt ulikheter under Pride-uken, men vi ser at dette fokuset ikke overføres til resten av året. Forsvaret har en vei å gå når det gjelder et mer spredt fokus på mangfoldet. Det må skapes rom for å snakke om identitet og selvfølelse, for at Forsvaret skal være en god arbeidsplass for alle soldater og ansatte. Kvalitet, representativitet og tillit er egenskaper som står seg sterkere med et økt mangfold. Dermed må Forsvaret øke fokus på mangfoldet i organisasjonen, og styrken som ligger bak det.

 2. Aksjonen har som formål å belyse viktigheten av mangfold, sett i lys av Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot (RAM). Alle skal behandles likt uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn osv.

  Gjennom aksjonen vil det bli satt fokus på individualitet og aksept i Forsvaret. Det er viktig at både soldater og ansatte innehar nok kunnskap om temaet, da dette skaper forståelse for hverandre. Mobbing og trakassering forekommer ofte på bakgrunn av at vi er forskjellige, ofte tas personlighetstrekk og atferdsmønstre tak i av mobberen.

  Å snakke mer om temaet skaper en arena for eliminering av uvitenhet og er med på å utvikle et internt miljø uten mobbing og seksuell trakassering der enkeltmennesket kan ha en positiv opplevelse av å være seg selv. Ved å skape åpenhet og forståelse for hverandre kommer det tydeligere frem hvilke behov og grenser hver enkelt person har. Den psykiske helsen skal være i fokus for at personer skal kunne ta opp temaer som er vanskelig, føle seg inkludert og ivareta de som opplever en psykisk belastning av å være seg selv.

 3. Aksjonens mål er å skape et sterkere mangfoldig forsvar som verdsetter likeverd og ser viktigheten i forskjellene alle har. Gjennom aksjonsperioden ønsker vi å:

  • Tydeliggjøre viktigheten og hensikten med mangfold, sett i lys av Forsvarets kjerneverdier
  • Øke kunnskapen og forståelsen rundt mangfold og identitet i Forsvaret
  • Skape en arena for åpenhet og inkludering.
 4. Fokusområdene utdyper mer om aksjonens mål. 

  Tydeliggjøre viktigheten og hensikten med mangfold, sett i lys av Forsvarets kjerneverdier  

  Mangfold fører til økt produktivitet, innovasjon og bedre beslutningsprosesser[1]. Det betyr at forskjellene våre skaper en god dynamikk mellom mennesker. Forsvarets kjerneverdier (RAM) ligger i bunnen av alt vi gjør og dette skal belyses gjennom temaet. Vi skal ha respekt for at vi er forskjellige. Vi har et ansvar for inkludering på arbeidsplassen. Vi skal ha mot til å stå opp for de som føler seg urettferdig behandlet på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksualitet og personlige egenskaper.

  Øke kunnskapen og forståelsen rundt mangfold og identitet i Forsvaret

  Mangfold er et tema som daglig diskuteres. En økt forståelse av mangfold vil gjøre det lettere å være seg selv uten å møte negativet og dårlige holdninger. Det er viktig at soldater og ansatte gjennom Soldataksjonen får forståelse for hva mangfold og identitet er og hvorfor det er så viktig. Temaet mangfold tar for seg likeverd til de vernepliktige og ansatte i Forsvaret. Det er da viktig at mangfoldet i Forsvaret ikke blir sett på som en svakhet, men tvert imot en styrke som bidrar til et mer inkluderende og tryggere forsvar.

  Skape en arena for åpenhet og inkludering

  Mangel på åpenhet og inkludering er en utfordring som samfunnet står overfor sett i lys av mangfold. Derfor er det viktig at det skapes en arena for å sette fokus på dette. En slik arena skal legge til rette for samtaler om de ulike menneskene som finnes i Forsvaret, samt åpne for å få svar på usikkerhet og nysgjerrighet rundt kultur, religion, legning, etnisitet og seksualitet. Å fjerne usikkerheten til enkeltmennesket via en slik arena vil danne et grunnlag for åpenhet og inkludering.

Helårlig fokus

Mangfold må settes i fokus hele året for at aksjonen skal ha effekt. Derfor kan dere bruke ulike arenaer og metoder for å opprettholde tematikken. Her er noen forslag:

Tillitsvalgtmøter

Jevnlig minne de tillitsvalgte på hvilken rolle de har og hvilket ansvar dette innebærer. De skal gå frem som gode eksempel og yte litt ekstra for andres trivsel. De skal bidra aktivt til et inkluderende miljø og opptre som gode støttespillere.

Innrykk og troppens time

Vise tilstedeværelse på innrykk, og bruke troppens time til å spre informasjon og synliggjøre hvilke støtteapparat soldatene kan nytte seg av. Bidra til å normalisere mangfold, komme med informasjon og skape åpenhet rundt tema ved å prate om det.

Foredrag

Arrangere foredrag om mangfold jevnlig gjennom hele året. Dette er noe ledelsen også kan dra nytte av og skal inkluderes i. Representanter fra Forsvarets tros- og livssyns korps, sivile foredragsholdere eller lignende kan være relevante bidragsytere.

I tillegg til disse forslagene kan disse arrangementene benyttes:

Arrangementer

Soldater fra Setermoen leir trekker Scania under soldataksjonen 2016. / Soldier awareness-days 2016

Under følger forskjellige forslag til arrangementer. Bruk ellers gjerne film, brosjyrer, Militær fysisk trening (MFT) eller andre aktiviteter. Det er opp til den lokale arbeidsgruppen å vurdere hensikt, innhold og måloppnåelse.

 1. Alle avdelinger skal minimum arrangere én aksjonsdag i løpet av aksjons perioden, andre arrangementer kommer i tillegg. Budskapet skal komme tydelig fram på aksjonsdagen.

 2. Teambuilding

  Teambuilding skal bidra til godt miljø, åpenhet og trygghet blant medsoldater. Med fokus på mangfold kan soldatene for eksempel trene på å snakke om forskjeller dem imellom, lytte og stille gode spørsmål.

  Caser

  Caser kan omhandle alt fra IQ-oppgaver til dilemmaer, bruk fantasien. Det bidrar til refleksjon og åpenhet blant soldater. Her gis det mulighet til å være kreativ. En case som kan gjennomføres er «Hemmelig venn». Prosjektet fungerer slik at alle soldater får en makker som de skal inkludere og holde et ekstra øye med.

  Foredrag, seminar og undervisning

  Her kan man inkludere både sivile aktører og personell fra Forsvaret. Det bør være lærerikt og motiverende. Arbeidsgruppen kan invitere foredragsholdere med kompetanse og engasjement innen mangfold.

 3. TVO sentralt har ansvaret for markedsføring av Soldataksjonen. I tillegg promoterer de Soldataksjonens budskap på sosiale medier og i møter med Forsvarets øverste ledelse. Avdelingene får tilsendt materiell og er ansvarlig for markedsføring innad i avdeling. Dette betyr promotering av selve soldataksjonen, dens tematikk og budskap. Markedsføring utover dette må klareres med Vernepliktsrådet (VPR).

 4. Når aksjonsperioden er gjennomført skal soldater og ansatte ha økt kunnskap og forståelse rundt mangfold og identitet, og være bedre rustet til å forstå og akseptere forskjeller. Aksjonen skal videre ha tydeliggjort viktigheten og hensikten med mangfold og ha blitt kjent med hvordan mangfold knyttes opp mot Forsvarets kjerneverdier. Mangfold skaper positivitet i sosial og profesjonell sammenheng. Soldater og ansatte skal sammen ha skapt en arena for åpenhet og inkludering som skal hjelpe med forståelse og usikkerhet rundt temaet.