TVO

Tillitsvalgtordningen

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) representerer soldater inne til førstegangstjenesten og elever ved Forsvarets skoler opp mot Forsvarets militære og politiske ledelse.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) ble etablert i 1972 med den hensikt å være en samarbeidsordning mellom soldater i førstegangstjenesten og Forsvarets militære og politiske ledelse. TVO representerer også elever og kadetter ved Forsvarets skoler på alt som ikke omfatter studiemessige forhold. Ordningen arbeider for å fremme trivsel, ivareta soldatenes rettigheter, og skape en meningsfull tjeneste, samt være et talerør for soldatene opp mot ledelsen på alle nivåer i Forsvaret.

TVO har i dag over 400 tillitsvalgte på alle avdelinger i Forsvaret. Disse er synlig med en TVO-pin over navneskiltet på uniformen eller med en TVO-patch. Alle tillitsvalgte får TVO-kurs, hvor de får kunnskapen og forutsetningene de trenger for å takle vervet.

I TVO er de tillitsvalgte delt inn i tre nivåer:

Nivå A: Tillitsvalgte som har vervet i tillegg til vanlig tjeneste. Eksempelvis troppstillitsvalgt.
Nivå B: Tillitsvalgte med heltids- eller deltidsverv i TVO. Eksempelvis avdelingstillitsvalgt.
Nivå C: Tillitsvalgte som er midlertidig tilsatt for ett år av gangen. Eksempelvis landstillitsvalgt.

Vil du bli landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet?

Pil til høyre
vernepliktsraad-stilling-jan2023
Pil til høyre
Organisasjonskart TVO

For deg som tillitsvalgt

 1. Nyvalgte tillitsvalgte skal snarest mulig gjennomføre TVO-kurs. For tillitsvalgte på nivå A skal det gjennomføres TVO A-kurs. Dette er et to-dagers kurs som gir en tillitsvalgt alle forutsetningene for å kunne utføre sitt verv. Kurset tar for seg relevante regelverk som omfatter vernepliktige, selvmordsforebyggende arbeid og viktige samarbeidspartnere lokalt i leir. Avdelingssjef er ansvarlig for å legge til rette for at alle tillitsvalgte på nivå A skal få kurs.

  Tillitsvalgte på nivå B skal gjennom et TVO B-kurs som varer en uke. Dette kurset er rettet mot tillitsvalgte som har oppfølging av andre tillitsvalgte. Her får tillitsvalgte leksjoner om TVO-virksomhet, saksbehandling og tale- og debatteknikk. Disse gir deg mer utdypende kunnskap til stillingen. Du får også muligheten til å bli kjent med mange andre nivå B-tillitsvalgte i Forsvaret. Som B-tillitsvalgt er du også verneombud for dine soldater. Nivå B-tillitsvalgte får i tillegg et 40 timers HMS-kurs. Her lærer tillitsvalgte å håndtere saker som går på helse, miljø og sikkerhet slik at du kan sitte i et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i egen avdeling. Hør med tillitsvalgt som har oppfølgingsansvar for deg dersom du ikke har fått kurs.

 2. For en tillitsvalgt er det viktig å ha et godt forhold til sine samarbeidspartnere. Alt vi får til skjer gjennom samarbeid med andre aktører. Et godt tips er derfor å besøke alle samarbeidspartnere og presentere deg selv for å skape en god relasjon tidlig! Eksempler på samarbeidspartnere kan være: Andre tillitsvalgte, sjef, befal, velferden, idretten, kjøkkenet, kantinen, prest og de førstegangstjenestegjørende.

 3. Som tillitsvalgt er din viktigste rolle å være et talerør for soldatene. Det er derfor viktig at du har fokus på hva soldatene faktisk vil, ikke hva du selv ønsker å få gjennom. Man bør alltid ha i bakhodet at saker bør løses på lavest mulig nivå. Hvis saken ikke kan løses blant soldatene er din oppgave å presentere soldatenes tanker og meninger på en saklig og ryddig måte.

  Dersom du ønsker å lese mer om TVO og det å være tillitsvalgt, kan du ta en titt i håndboken for tillitsvalgte eller TVO-reglementet.

Våre viktigste saker

 1. Soldatene er unntatt deler av Arbeidsmiljøloven, de registrerer ikke arbeidstid, og pålegges en omfattende og unik tjeneste. Vi frykter at mange soldater opplever perioder med høy arbeidsbelastning grunnet for lav bemanning. Dette går på bekostning av soldatenes utdanning, hvile og trivsel, samtidig som det svekker operativ evne. TVO krever at antallet soldater i tjeneste samsvarer med arbeidsmengden.

 2. Tillitsvalgtordningen arbeider aktivt for å bedre soldatenes velferd – god velferd sørger for motiverte soldater. Velferdstjenesten i Forsvaret er et av de viktigste tilbudene for den helhetlige ivaretakelsen av soldatene, og derfor er det viktig at tjenesten har nok ressurser og gode nok tilbud innenfor sosialfaglig, fritidsfaglig og kulturelt arbeid.

 3. TVO mener at lengden på førstegangstjenesten som hovedregel skal være 12 måneder og at bruk av 16 måneders tjeneste skal basere seg på frivillighet og at behovet må vurderes nøye. I løpet av førstegangstjenesten får noen tilbud om å forlenge tjenesten til 15 måneder eller 18 måneder. Ordningen gir Forsvaret større fleksibilitet og et ekstra incentiv for å være en attraktiv arbeidsplass. TVO mener at all tjeneste ut over 12 måneder skal være basert på frivillighet.

 4. Mange av Forsvarets bygg bærer preg av at de er gamle, i tillegg er det mange steder for liten kapasitet sammenlignet med antall vernepliktige inne til tjeneste. Dette omfatter mer enn bare kaserner, siden soldatene også skal ha velferdslokale, idrettsfasiliteter, undervisningsrom, messe og oppholdsrom. Dagens standard på Forsvarets bygg er for dårlig og det trengs oppgraderinger.

  TVO jobber for at byggene som soldatene benytter i løpet av sin førstegangstjeneste skal være av tilfredsstillende standard. Det må sikres midler til renovering, vedlikehold, og ved behov, nye bygg. Med innføringen av allmenn verneplikt stilles det andre krav til byggene, blant annet sanitærfasiliteter. Byggene må være tilpasset mangfoldet i Forsvaret.

 5. Forsvaret har over lang tid vært klar på at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering. Likevel må organisasjonen erkjenne at de har soldater og kolleger som blir utsatt for uønskede hendelser, og må fortsette å jobbe for gode rutiner for å forebygge. TVO har i mange år jobbet mot mobbing og trakassering og vi har vært tydelig på at terskelen for å varsle om uønskede hendelser har vært for høy. Det er viktig å varsle dersom du opplever uønskede hendelser. Hensikten med dette er både at det får konsekvenser for den som har utført handlingen og at det har en forebyggende effekt. Når soldatene henvender seg til oss, ønsker vi gjerne å melde dette inn, slik at noe kan bli gjort og deretter følge opp at saken blir tatt tak i. Vi ønsker at soldatene skal ha en god og trygg tjeneste.

  Har du sett andre bli utsatt for mobbing eller trakassering, har du plikt til å hjelpe.

 6. Felles for alle vernepliktige i førstegangstjenesten, uansett tjenestestilling, er at alle er soldater. Det er derfor å forvente at alle har fått god og tilstrekkelig soldatutdanning slik at de har forutsetninger for å løse sin rolle som soldat ved krise eller krig. Soldater som ikke får tilstrekkelig utdanning er ikke bare negativt for Forsvarets operative evne, men det er også svært uetisk.

  TVO får stadig tilbakemeldinger om soldater som ikke får gjennomført utdanningsprogrammet til respektiv gren etter rekruttperioden. Dette gjelder spesielt for soldater i støttestillinger. TVO krever derfor at alle vernepliktige i førstegangstjenesten skal få gjennomført soldatutdanningsprogrammet for respektiv gren, uavhengig av stilling og avdeling, gjennom hele tjenesten. 

Hvis du har en sak

Dersom du som soldat får en sak, anbefales det at du finner din nærmeste tillitsvalgt i avdelingen for å få løftet saken videre. Dette kan være den tillitsvalgte i troppen din.

Når du som tillitsvalgt får en sak, anbefaler vi at du finner ut hvor saken kan løses - på hvilket nivå hører saken hjemme? Saker skal som hovedsak løses på lavest mulig nivå, men det er ikke alltid det er så lett. Dersom en sak er vanskelig å løse på troppsnivå, kan saken løftes til neste nivå – helt til saken kan løses. Som tillitsvalgt bør du bruke TVO-linjen aktivt, og ved behov bruke andre tillitsvalgte rundt deg. TVO-linjen går fra troppens time og helt opp til landsstyremøtet. Vi anbefaler at du tar kontakt med din nærmeste tillitsvalgte dersom du er usikker.

Pil til høyre
Her finner du kontaktinformasjon til TVO sentralt

Besøksadresse:

Akershus festning, bygning 58, 0015 Oslo.

Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo

Telefon: (+47) 23 09 72 41

E-post: fft.tvo@mil.no

Facebook: Tillitsvalgtordningen i Forsvaret