Emneside for CBU1505 Lederutvikling

Studiepoeng
0
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Leadership Development

Hva lærer du

Lederutvikling er essensielt for personlig utvikling og er meget viktig for å kunne bli en god leder. Gjennom hele utdanningsløpet ved Cyberingeniørskolen gjennomføres det et lederutviklingsprogram. Mye av dette gjennomføres som seminarer i forbindelse med skolens øvingsarenaer.

For å øke sin evne til å lede, er personlig innsikt og selvforståelse, samt refleksjon i team essensielt. Skolen legger derfor til rette for praksisarenaer der elevene får muligheten til å prøve og å utforske eget lederskap. Disse blir etterfulgt av lederutviklingssamlinger som bidrar til økt forståelse.

Lederutviklingsfaget må sees i sammenheng med utdanningen ved befalsskolen hvor kadettene får mye av det teoretiske grunnlaget og mye praktisk trening og øving.

Holdning, Etikk og Ledelse (HEL) inngår i dette emnet. HEL gjennomføres for alle kull hvert år med forskjellig tema for hvert av kullene.

Cyberingeniørskolens lederutviklingsprogram

Kull 1 - Individet og kommunikasjon Gjennom kull 1 er fokuset på individet og bli kjent med seg selv, andres oppfatning av seg, kjennskap til generelle forhold og egne opplevelser som påvirker egne holdninger, stressmestring og handlingsmønstre. Etablere fortrolighet med egen personlighet og erfaringsbakgrunn. Bevisstgjøring av egne holdninger som individ. Kadettene vil få introduksjon til grunnleggende lederteori for å ha de nødvendige verktøyene til å drive lederutvkling. Praksisarenaer for kull 1 er øvelse grunnlag og øvelse vinterdrill.

Kull 2 - Gruppe og relasjoner Kunnskap om og erfaring med gruppens samlede betydning for effektiv løsning av oppdrag og måloppnåelse, herunder betydningen av sosiale relasjoner, egen tilpasningsevne, personlig kjennskap til og omsorg for sine medarbeidere og kolleger. Vårsemesteret gjennomføres ved Forsvarets Befalsskolen på Sessvollmoen. Praksisarenaer, i tillegg til befalsskolen, er praksisarena Håndverk og felles opptak og seleksjon (FOS).

Kull 3 - Egen ledelsesfilosofi som Cyberingeniør Bevisstgjøring av egne holdninger som kan påvirke eget lederskap. Utvikling av egen ledelsesfilosofi som utnytter egne sterke sider. Fokus på særegenheten ved cyberingeniørens profesjon. Praksis arenaer for kull 3 er praksisarena cyberingeniør og praksisarena Finale.

 Lederutviklingsområdene Skolen benytter følgende utviklingsområder som brukes i personlig utvikling og vurdering av kadetten:

 • Rollemodell
 • Oppdragsfokus
 • Samspill
 • Utvikling
 • Mental robusthet
 1. Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • Kunnskap om Forsvarets grunnsyn på ledelse.
  • Kunnskap til Forsvarets verdigrunnlag.
  • Kunnskap om hvordan egen atferd påvirker andres prestasjoner og handlinger.
  • Kunnskap om hva lederskap innebærer.
  • Kjennskap til hva som innvirker på egen og undergittes mestringstro under løsning av militære oppdrag, samt være i stand til å påvirke denne positivt i egen enhet.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende situasjonstilpasset lederskap.
  • Anvende tilbakemeldinger fra andre, herunder hvordan egen adferd påvirker andre, til å iverksette tiltak for å videreutvikle seg som leder.
  • Anvende relevant fagteori til å drive selvledelse og bidra til utvikling av andre.
  • Kunne etterleve grunnleggende militære holdninger og fremstå med eksempelets makt.
  • Anvende utviklingsområdene på en slik måte at de kan utøve sin fremtidige profesjon som medmenneske, leder og cyberingeniør.

  ​Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Kunne representere organisasjonen i henhold til Forsvarets verdigrunnlag.
  • Ha forståelse for hvilke forventninger Forsvaret og samfunnet for øvrig har til den militære profesjonen.
  • Utvikle integritet og holdninger som befal.
  • Utvikle evne til å kunne endre eget lederskap i forhold til situasjon, herunder å kunne mestre stress i komplekse situasjoner.
  • Seminarer og samlinger hvor kadettene jobber i lagsrammen og som kull.
  • Oppfølging fra kullsjef gjennom årlig oppstartssamtale og tjenesteuttalese.
 2. Blir publisert senere

 3. Obligatorisk arbeidskrav: Prosjekt  -  Handlingsplan eget lederskap. Første versjon av handlingsplan skrives i løpet av første studieår, deretter revideres handlingsplanen jevnlig gjennom studiet.