Emneside for ING1501 Cyberingeniørens profesjon

Studiepoeng
7.5
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
The cyber engineer’s profession

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om Forsvarets virksomhet og hensiktsmessige arbeidsmetoder for å gjennomføre studiet.Studentene gis en innføring i den militære profesjonen og rollen som leder og ingeniør. Det legges vekt på temaer som kontekstualiserer ingeniørvitenskapen til militærmakten og den militære ingeniørprofesjonen. Sistnevnte er det mest sentrale temaet i emnet, sammen med akademisk skriving.

Emnets temaer

Forsvaret

• Forsvarets rolle og Forsvaret som arbeidsplass

Cyberingeniøren

• Cyberingeniøren i en historisk ramme og i et fremtidsrettet perspektiv

Verktøy og metodikk

• Deltagelse på militærøvelse

• Studieteknikk, skriveteknikk og formidlingsteknikker

• Innføring i vitenskapelig metode, forskning, prosjektarbeid og CDE virksomhet

• Innføring i laboratorietekniske arbeidsmetoder

• Innføring i innovasjon

Holdninger

• Samfunnets forventninger til cyberingeniøren

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Justerende muntlig prøve gjennomføres kun hvis det foreligger en godkjent innlevering av semesteroppgaven. Begrunnelse og vurdering av semesteroppgave og justerende muntlig, samt samlet karakter gis innen en uke etter justerende muntlig prøve er gjennomført. Eventuell klagesensur blir kun på semesteroppgaven. Hvis ny sensur på denne avviker fra den ordinære, gjennomføres ny justerende muntlig prøve. Eventuell kontinuasjon innebærer ny innlevering av semesteroppgave, samt ny justerende muntlig prøve. 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive Forsvarets oppgaver og organisering, samt offiserens og spesialistens rolle og ansvar

  • beskrive rasjonale og prinsipper for utvikling og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i militære operasjoner

  • gjøre rede for etiske, økonomiske, miljø- og samfunnsmessige utfordringer ved militær virksomhet

  • beskrive prosjekt- og vitenskapelig metode, og kan relatere disse til forsknings- og utviklingsarbeid i Forsvaret

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • opprettholde stridsevne og anvende kommando og kontroll informasjonssystemer under feltforhold

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • tilrettelegge egne studier målrettet og effektivt

  • finne faglige problemstillinger, diskutere disse, dokumentere, beskytte og presentere sitt arbeid muntlig og skriftlig• håndtere sosiale sammenhenger og representasjon som militær

  • reflektere over læring og kan vurdere egne erfaringer opp mot anerkjent kunnskap.

 2. Forelesninger, militærøvelse, seminarer, gruppearbeid, presentasjon og prosesskriving.

 3.  

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2570283890002275

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Veiledningssamtaler med mentor, som vil omhandle progresjon i semesteroppgaven.

   

  Vurderingsform: Semesteroppgave, individuell. Semesteroppgaven er en innlevering som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. Oppgaven skrives under hele semesteret, med veiledning. Justerende muntlig prøve inkluderer presentasjon og høring. Grensen for bestått er tilsvarende C.

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått