Emneside for ING1501 Cyberingeniørens profesjon

Studiepoeng
7.5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
The cyber engineer’s profession

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om Forsvarets virksomhet og hensiktsmessige arbeidsmetoder for å gjennomføre studiet. Studentene gis en innføring i den militære profesjonen og rollen som leder og ingeniør. Det legges vekt på temaer som kontekstualiserer ingeniørvitenskapen til militærmakten og den militære ingeniørprofesjonen. Sistnevnte er det mest sentrale temaet i emnet, sammen med akademisk skriving.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive Forsvarets oppgaver og organisering, herunder også om styrkeproduksjon til cyberingeniørens fagfelt

  • forklare om den militære ingeniørprofesjonen innen eget fagfelt, herunder også om rolle og ansvar

  • beskrive rasjonale og prinsipper for utvikling og anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i militære operasjoner

  • beskrive prosjekt- og vitenskapelig metode, og kan relatere disse til forsknings- og utviklingsarbeid i Forsvaret

  • beskrive kortfattet forsvarsteknologiens historie, nåsituasjon og fremtidstrekk

  • forklare om hvordan trusselbilde, samfunns- og teknologisk utvikling, skaper muligheter, utfordringer og behov i Forsvaret

  • beskrive kortfattet militær maktutøvelse, herunder også om cybermakt

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • finne faglige problemstillinger, diskutere disse, dokumentere, beskytte og presentere sitt arbeid muntlig og skriftlig

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for etiske, økonomiske og samfunnsmessige utfordringer ved militær virksomhet

  • tilrettelegge egne studier målrettet og effektivt

  • reflektere over egen utvikling innen den militære ingeniørprofesjonen og fremtidig bidrag til eget fagfelt

  • reflektere over sitt etiske og holdningsmessige ansvar ved håndtering av høygradert informasjon.

  • reflektere over læring og kan vurdere egne erfaringer opp mot anerkjent kunnskap.

 2. Forelesninger, militærøvelse, seminarer, gruppearbeid, elektrolaboratoriearbeid, presentasjon og prosesskriving. 

  Planlagt undervisning er omtrent 117 skoletimer, eksklusive muntlig eksamen.

 3. Busch, T. (2021). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter (2. utgave.). Fagbokforlaget. Totalt antall sider er 86.

  Alle presentasjoner i emnet er pensum.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: To veiledningssamtaler med veileder, som vil omhandle progresjon i semesteroppgaven. Dette må være gjennomført for å bli vurdert i emnet.

   

  Vurderingsform: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen.  Oppgaven skrives under hele semesteret, med veiledning. Individuell justerende muntlig eksamen inkluderer 10 minutter presentasjon og 10 minutter høring. Grensen for bestått er tilsvarende C.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 semester

  Andel: 100%

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått

   

  Spesielle forhold knyttet til vurderingene

  Justerende muntlig eksamen gjennomføres kun hvis det foreligger en godkjent innlevering av semesteroppgaven. Begrunnelse og vurdering av semesteroppgave og justerende muntlig, samt samlet karakter gis innen en uke etter justerende muntlig eksamen er gjennomført. Eventuell klagesensur blir kun på semesteroppgaven. Hvis ny sensur på denne avviker fra den ordinære, gjennomføres ny justerende muntlig eksamen. Eventuell kontinuasjon innebærer ny innlevering av semesteroppgave, samt ny justerende muntlig eksamen. 

 5. Emnets temaer

  Forsvaret

  • Forsvarets rolle og Forsvaret som arbeidsplass

  • Militærmakt

  Cyberingeniøren

  • Cyberingeniøren i en historisk ramme og i et fremtidsrettet perspektiv

  • Om profesjonsutøvelse, med eksempler fra utvalgte avdelinger

  • Cybermakt og Elektronisk krigføring

  Verktøy og metodikk

  • Deltagelse på militærøvelse

  • Studieteknikk, skriveteknikk og formidlingsteknikker

  • Innføring i vitenskapelig metode, forskning, prosjektarbeid og innovasjon

  • Innføring i laboratorietekniske arbeidsmetoder

  Holdninger

  • Forebyggende sikkerhetstjeneste