Emneside for ING2304 Datateknikk og programmering

Hva lærer du

Gode kunnskaper om digitale systemer er viktig i ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i digitalteknikk, mikroprosessorprogrammering og høynivåprogrammering. Faglig innhold:

Digitalteknikk : Repetisjon av tallsystemer og binær aritmetikk, boolsk algebra med forenkling av logiske funksjoner, Karnaugh-diagram, porter og konstruksjon av kombinatoriske kretser. Dekodere, multipleksere og enkodere. Sekvensielle kretser, synkrone og asynkrone. Minnekretser (RAM,ROM, EPROM etc).

Programmering av mikrokontroller: Datamaskinens oppbygning. Mikroprosessorens oppbygning. Mikrokontrollere. Assembly og maskinkode. Simulering, emulering og debugging. Subrutiner og avbruddsrutiner. Klokke-avbrudd.

Programmering i C++ :Problemløsing, algoritmer og programkart. Kontrollstrukturer. Datastrukturer. Funksjoner. Datafiler

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper og metoder i digitalteknikk, mikroprosessorprogrammering og høynivåprogrammering

  • forklare hvilken betydning digitale systemer og grunnleggende programmering har som grunnlag for andre emner

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • benytte et relevant begreps- og formelapparat

  • anvende grunnleggende metoder i digitalteknikk og programmering.

  • konstruere enkle digitale systemer og programmere mikrokontrollere og datamaskiner

  • bruke sentral måleapparatur og framstille og tolke måleresultater

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • anvende digitale systemer

  • formidle kunnskap om digitale systemer

 2. Koordinering

  Emnet koordineres med andre dataemner som omhandler høynivåprogrammering, datasystemer og operativsystemer.

  Arbeidsmåter

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  • Laboratorieøvelser med digitale kretser.

  • Programmeringsøvelser med mikrokontrollere

  • Programmeringsøvelser på PC

  • Konstruksjons- og simuleringsøvinger på PC.

  • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer.

  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  • Miniprosjekt.

  • Prøver

  • Floyd, T. L.. Digital Fundamentals (10. utg.). Pearson, ISBN 9780138146467 (kap. 1-10, 560 sider).

  • Lervik, E, og Ljosland, M. Programmering i C++. Gyldendal, ISBN 8205307334 (kap. 1-9, 11, 12,13, 16, 410 sider).

  • Margush, T. S.. Some assembly required. ISBN 9781439820643.

 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Evalueringsmappen består av 2-3 prøver (40 % av mappekarakteren), innleveringer (20 %) og et miniprosjekt i C++ (40 %)

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40% .