Emneside for ING2304 Datateknikk og programmering

Hva lærer du

Gode kunnskaper om digitale systemer er viktig i ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i digitalteknikk, mikroprosessorprogrammering og høynivåprogrammering. Faglig innhold:

Digitalteknikk: Repetisjon av tallsystemer og binær aritmetikk, boolsk algebra med forenkling av logiske funksjoner, Karnaugh-diagram, porter og konstruksjon av kombinatoriske kretser. Dekodere, multipleksere og enkodere. Sekvensielle kretser, synkrone og asynkrone. Minnekretser (RAM,ROM, EPROM etc).

Programmering av mikrokontroller: Datamaskinens oppbygning. Mikroprosessorens oppbygning. Mikrokontrollere. Assembly og maskinkode. Simulering, emulering og debugging. Subrutiner og avbruddsrutiner. Klokke-avbrudd.

Programmering i C++ :Problemløsing, algoritmer og programkart. Kontrollstrukturer. Datastrukturer. Funksjoner. Datafiler

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskap

  Kadetten...

  • (K1) har kunnskap om sentrale begreper og metoder i digitalteknikk, mikroprosessorprogrammering og høynivåprogrammering

  • (K2) har kunnskap om hvilken betydning digitale systemer og grunnleggende programmering har som grunnlag for andre emner

   

  Ferdigheter

  Kadetten...

  • (F1) kan benytte et relevant begreps- og formelapparat

  • (F2) kan anvende grunnleggende metoder i digitalteknikk og programmering.

  • (F3) kan konstruere enkle digitale systemer og programmere mikrokontrollere og datamaskiner

  • (F4) kan bruke sentral måleapparatur og framstille og tolke måleresultater

   

  Generell kompetanse

  Kadetten...

  • (G1) kan bruke digitale systemer

  • (G2) kan formidle kunnskap om digitale systemer

 2. Koordinering

  Emnet koordineres med andre dataemner som omhandler høynivåprogrammering, datasystemer og operativsystemer.

  Arbeidsmåter

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  • Laboratorieøvelser med digitale kretser.

  • Programmeringsøvelser med mikrokontrollere

  • Programmeringsøvelser på PC

  • Konstruksjons- og simuleringsøvinger på PC.

  • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer.

  • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  • Miniprosjekt.

  • Prøver

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. Evalueringsmappen består av 2-3 prøver (40 % av mappekarakteren), innleveringer (20 %) og et miniprosjekt i C++ (40 %)

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40% .