Emneside for ING2309 Termodynamikk og varmeoverføring

Hva lærer du

Emnet skal gi kunnskaper innen termodynamikk og varmelære til bruk i de andre tekniske spesialiseringsemnene. Kadettene skal få bakgrunn for å kunne håndtere drift- og vedlikeholdsproblematikk innen det skips- og motortekniske området. Etter endt utdanning er kadetten i stand til å kommunisere med andre om termodynamikk og varmeoverføring både muntlig, skriftlig og i et formelapparat. Kadetten har også  forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen området utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis. Emnet skal gi et godt grunnlag for videre studier.

Emneplanen følger STCW-kode: A-III/2 og STCW-funksjon: Maskineri på ledelsesnivå

Emnet dekker følgende faglig innhold: Grunnleggende begreper og egenskaper til fluider: tetthet, trykk, temperatur, kompressibilitet, damptrykk, massestrøm og volumstrøm. Tilstandsligninger og tilstandsendringer for væsker og gasser, relevante tabeller og diagrammer (f.eks. pV, Ts, hs, ph). Energiformer, arbeid, varme, indre energi og entalpi. Termodynamikkens 1. lov, komserveringslover for masse og energi. Termodynamikkens 2. lov, entropi og irreversibiliteter, åpne og lukkede systemer. Ideelle sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling, herunder Carnot-, Otto-, Diesel-, Dual-, Rankine-/Brayton- og Stirlingsprosessene. Skipsdampanlegg, komponenter og fluidets tilstander i anlegget. Dimensjonering av trykklufttank for nødvendig volum og trykk mht. ønsket massestrøm. Fuktig luft; egenskaper, diagrammer, likevektsberegninger, luftkondisjoneringsanlegg. Varmeoverføringsmekanismer; ledning, stråling, konveksjon, dimensjonering av varmevekslere, komponenter og systemintegrasjon.

Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for sentrale begreper og metoder innen termodynamikk og varmeoverføring
  • fortelle om grunnleggende sammenhenger innen emnet i praktiske anvendelser og driftsrelaterte problemer
  • uttrykke grunnleggende forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen området utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • nytte relevante begreps- og formelapparat
  • gjøre rede for grunnleggende lover og setninger
  • bruke kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte forhold innen termodynamikk og varmeoverføring
  • resonnere systematisk ved problemstillinger innen emnet og gjøre rede for sine resultater
  • gjøre rede for og anvende varmekraftmaskin- og kjølemaskin sykluser
  • bruke skipsmotorsimulator for uthenting og bearbeiding av termodynamiske data
  • anvende forbrenningsmotorer, luftkondisjoneringsanlegg, gassdynamisk benk og tilhørende måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke/analysere måledata fra disse
  • anvende kunnskapen til å dimensjonere enkle varmevekslere og størrelse på trykklufttanker

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • formulere og løse praktiske varmeoverførings- og termodynamikkproblemer
  • bruke laboratorieutstyr og foreta nødvendig instrumentering og datainnsamling
  • formidle kunnskap innen termodynamikk og varmeoverføring 
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

  ·      Prøver

  Laboratorieforsøk på:

  • Dieselmotor, gassturbin, luftkondisjoneringsanlegg og kjølemaskineri.

  Bruk av skipsmaskinerisimulator

  • simulering av termodynamiske prosesser i dieselmotor, dampanlegg, kulde- og luftkondisjoneringsanlegg.

  Ekskursjon på skipsmotor- og dampanlegg

 3. Antall sider pensum: 280 sider

  • J.B.Larsen, P.Christensen & B.Elmegaard,(2020). Maskinteknisk Termodynamikk, DTU. (kap. 1-12)

  Støttelitteratur

  • Bailey, M. B., Boettner, D. D., Moran, M. J., & Shapiro, H. N. (2012). Principles of Engineering Thermodynamics, SI-versjon (7. utg.). Asia: Wiley (kap. 1, 2, 3.1-3.6, 3.8-3.15, 4.1-4.11, 5, 6, 8.1-8.5, 9.1-9.8, 9.11-9.14,10.1-10.3, 10,6-10,7, 12.1-12.8).
  • Notater utlevert av faglærer
 4. Vurderingsform: Mappevurdering, individuell. 5 laboratoriearbeider. Prøve og innlevering.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30

  Prøver, innleveringer og laboratorierapporter

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell

  Varighet:4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 70

  Hjelpemidler: Relevante formler, tabeller og diagrammer.