Emneside for ING2309 Termodynamikk og varmeoverføring

Hva lærer du

Emnet skal gi kunnskaper innen termodynamikk og varmelære til bruk i de andre tekniske spesialiseringsemnene. Kadettene skal få bakgrunn for å kunne håndtere drift- og vedlikeholdsproblematikk innen det skips- og motortekniske området. Etter endt utdanning er kadetten i stand til å kommunisere med andre om termodynamikk og varmeoverføring både muntlig, skriftlig og i et formelapparat. Kadetten har også  forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen området utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis. Emnet skal gi et godt grunnlag for videre studier.

Emneplanen følger STCW-kode: A-III/2 og STCW-funksjon: Maskineri på ledelsesnivå

Emnet dekker følgende faglig innhold: Grunnleggende begreper og egenskaper til fluider: tetthet, trykk, temperatur, kompressibilitet, damptrykk, massestrøm og volumstrøm. Tilstandsligninger og tilstandsendringer for væsker og gasser, relevante tabeller og diagrammer (f.eks. pV, Ts, hs, ph). Energiformer, arbeid, varme, indre energi og entalpi. Termodynamikkens 1. lov, komserveringslover for masse og energi. Termodynamikkens 2. lov, entropi og irreversibiliteter, åpne og lukkede systemer. Ideelle sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling, herunder Carnot-, Otto-, Diesel-, Dual-, Rankine-/Brayton- og Stirlingsprosessene. Skipsdampanlegg, komponenter og fluidets tilstander i anlegget. Dimensjonering av trykklufttank for nødvendig volum og trykk mht. ønsket massestrøm. Fuktig luft; egenskaper, diagrammer, likevektsberegninger, luftkondisjoneringsanlegg. Varmeoverføringsmekanismer; ledning, stråling, konveksjon, dimensjonering av varmevekslere, komponenter og systemintegrasjon.

 1. Kunnskaper

  Kadetten:

  • (K1) Kjenner til sentrale begreper og metoder innen termodynamikk og varmeoverføring
  • (K2) Har grunnleggende forståelse for hvordan ny kunnskap og metode innen området utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis

  Ferdigheter

  Kadetten:

  • (F1) kan anvende relevante begreps- og formelapparat
  • (F2) behersker grunnleggende lover og setninger
  • (F3) kan anvende kunnskapen til å lage matematiske modeller av utvalgte forhold innen termodynamikk og varmeoverføring
  • (F4) kan reflektere over problemstillinger innen emnet og gjøre rede for sine resultater
  • (F5) behersker og kan anvende varmekraftmaskin- og kjølemaskin sykluser
  • (F6) kan anvende skipsmotorsimulator for uthenting og bearbeiding av termodynamiske data
  • (F7) kan anvende forbrenningsmotorer, luftkondisjoneringsanlegg, gassdynamisk benk og tilhørende måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke/analysere måledata fra disse
  • (F8) kan anvende kunnskapen til å dimensjonere enkle varmevekslere og størrelse på trykklufttanker

  Generell kompetanse

  kadetten:

  • (G1) kan fortelle om grunnleggende sammenhenger innen emnet i praktiske anvendelser og driftsrelaterte problemer
  • (G2) kan formulere og løse praktiske varmeoverførings- og termodynamikkproblemer
  • (G3) kan bruke laboratorieutstyr og foreta nødvendig instrumentering og datainnsamling
  • (G4) kan formidle kunnskap innen termodynamikk og varmeoverføring 
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  ·      Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner

  ·      Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,

  ·      Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.

  ·      Laboratorieøvelser og datasimuleringer  

  ·      Prøver

  Laboratorieforsøk på:

  • Dieselmotor, gassturbin, luftkondisjoneringsanlegg og kjølemaskineri.

  Bruk av skipsmaskinerisimulator

  • simulering av termodynamiske prosesser i dieselmotor, dampanlegg, kulde- og luftkondisjoneringsanlegg.

  Ekskursjon på skipsmotor- og dampanlegg

 3. Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

  Hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F