Emneside for ING2310 Skipselektriske anlegg

Hva lærer du

Emnet skal gi kadetten bred kunnskap om skipselektriske anlegg på marinefartøy. Emnet gir innføring i forskrifter, energiproduksjon, energidistribusjon og elektriske maskiner i lav- og høyspenningsanlegg. Emnet gjør kadetten i stand til å planlegge og arbeide sikkert i maritime elektriske anlegg.

STCW-kode: A-III/1, A-III/2, B-III/2 , A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon: Maskineri på operativt og ledelsesnivå. Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på støttenivået, det operative nivået og ledelsesnivået. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået. Veiledning maskinavdelingen.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Vekselstrøm trefase kretser. Elektriske lav- og høyspenningsanlegg. Oppbygging av skipselektriske anlegg, produksjonssystemer, fordelingssystemer, nødkabelsystem, hoved- og fordelingstavler på marinefartøy.  Spenningsfall, tap og kortslutning i maritime elektriske anlegg. Brytere, vern og selektivitet. Elektrisk sjokk, jording og spenningskvalitet. Maritime høyspenningsanlegg, oppbygning og virkemåte, høyspent komponenter, sikkerhetskrav ved arbeid i maritime høyspent anlegg. Forskrifter, HMS og regelverk for maritime elektriske anlegg. Praktisk laboratoriearbeid med fokus på systemer ombord Sjøforsvarets fartøyer. Innføring magnetisme. Transformator. Synkronmaskiner. Parallell kobling, Generator- og motordrift. Asynkronmaskiner, frekvensomformere og elektriske motordrifter på Sjøforsvarets fartøyer. Innføring i likestrøms maskiner. Bruk av måleinstrumenter og feilsøking.

 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  • (K1) har bred kunnskap om elektrisk energiproduksjon og energidistribusjon på Sjøforsvarets fartøyer
  • (K2) har bred kunnskap om oppbygning, virkemåte og sikkerhetskrav ved arbeid i høyspentanlegg
  • (K3) har bred kunnskap om oppbygning og virkemåte for elektriske maskiner
  • (K4) kan oppdatere sin kunnskap innenfor gjeldende forskrifter og normer

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) kan anvende sentrale beregningsmetoder på skipselektriske anlegg
  • (F2) kan anvende aktuell målemetoder og feilsøkingsmetodikk brukt på Sjøforsvarets fartøyer
  • (F3) kan beskrive oppbygning og virkemåte for elektriske anlegg på marinens fartøy

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • (G1) kan formidle, både skriftlig og muntlig, informasjon om skipselektriske anlegg knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger til andre.
  • (G2) har innsikt i forhold som påvirker sikkerhet og driftslederens ansvar ved arbeid på elektriske lav- og høyspenningsanlegg
  • (G3) kan planlegge for sikkert arbeid i maritime lav og høyspenningsanlegg
 2. Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre fag og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.

  • Gruppeoppgaver.  

  • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner 
  • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer, 
  • Laboratorieøvelser 
  • Prøver
 3. Norsk

  Obligatorisk arbeidskrav: Laboratoriearbeid

  Obligatorisk arbeidskrav: Prøver og innleveringer

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F